Dispens cuper

Gällande att söka dispens från förbudet att kora slutsegrare i turneringar för spelare t.o.m. 12 år.

Bakgrund:

Av SvFF:s Representantskap beslutades i november 2015 att införa ett förbud mot att kora segrare i all tävlingsverksamhet för barn t.o.m. 12 år (såväl vad avser föreningsarrangerade cuper som SDF-tävlingar).

Bakgrunden var fokus på fotbollsutveckling och de grundprinciper som bör gälla för 6-12 åringar som spelar barnfotboll. I barnfotboll ska barnen leka, uppleva glädje och lära sig träna fotboll. Det är viktigt att alla får delta lika mycket och prova på olika positioner i laget. Alla barn ska ge bästa möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar. Prestationen ska här styra verksamheten och matchresultat ska spela en underordnad roll.

SvFF:s Representantskap beslutade också att det ska finnas en möjlighet att bevilja undantag från förbudet när det föreligger särskilda skäl, att förbudet ska regleras i SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) 2016, att dispensansökningar prövas av SvFF samt att bestämmelsen ska träda i kraft den 1 januari 2017.

Tävlingsregeln

2 kap 8 § TB föreskriver nu att fr.o.m. den 1 januari 2017 får det inte koras slutsegrare i tävlingar för spelare t.o.m. 12 år.

Förbundsstyrelsen har, efter framställan från ansökande (arrangerande) förening, rätt att medge undantag från detta förbud om det finns särskilda skäl.

SvFF:s Förbundsstyrelse har uppfattningen att barnfotboll ska genomsyras av barnrättsperspektivet. Utifrån detta anser Förbundstyrelsen i sin roll som prövningsorgan med stöd av 2 kap 8 § TB att slutsegrare som absolut huvudregel inte bör koras i turneringar för spelare t.o.m. 11 år.

Vad gäller åldersklasser för spelare som är 12 år kan det dock finnas skäl att medge undantag om arrangören kan dokumentera att turneringen präglas av en sund tävlingsmiljö och att hänsyn tas till barnrättsperspektivet.

Även cuper som har ett större internationellt deltagande får enligt TB medges undantag. Förbundsstyrelsen förstår detta undantag som endast gällande åldersklasser för spelare som är 12 år och ifall turneringen har ett totalt deltagande från minst 25 nationsförbund.

Det betyder alltså att det finns två olika situationer som enligt Förbundsstyrelsen utgör särskilda skäl i klassen 12 år.

Dessa är antingen 1. Ett större internationellt deltagande eller 2. En cup präglas av fair play enligt fastställda krav.

Anvisning och vägledning:

Vid möte den 24 maj 2016 fastställde Förbundsstyrelsen riktlinjer för under vilka villkor en dispens kan beviljas från förbudet att utse cupsegrare i ungdomsturneringar.

SvFF har därefter tagit fram anvisningar och skapat ett ansökningsförfarande innehållande bl.a. kvalitetssäkrade "standardprogram" för ledar- och föräldrabeteende samt fair play.

Anvisningarna finner ni här (PDF-dokument, 102 kB).

Nedan finner ni ansökningsformulär. I ansökan förbinder sig föreningen att leva upp till de i anvisningarna redovisade villkoren samt också till att beskriva de åtgärder som görs för att leva upp till kraven. Till ansökan ska även tävlingsföreskrifter och deltagarförteckning bifogas. Gäller dispensansökan ett större internationellt deltagande ska det klart och tydligt framgå när man motiverar sin dispensansökan.

Ansökan kommer sedan att skyndsamt hanteras och prövas av SvFF. Under förutsättning att SvFF bifaller ansökan ges därefter cuparrangören möjlighet att kora segrare i aktuell åldersklass.

Erhållen dispens ska därefter bifogas till SDF när föreningen på sedvanligt sätt söker tillstånd för att arrangera den aktuella cuptävlingen.

Vid eventuella frågor eller oklarheter kan ni kontakta:

Tävlingsfrågor: Christian Everskog, 08-735 95 06.

Fair play- och aktionsprogram: Peter Brusvik, 08-735 09 31


Av 1 kap. 9 § Tävlingsbestämmelserna 2016 framgår att förening får vid förhandlingar om arrangemang av tävlingar företrädas av matchagent. I det fall ingen matchagent använts lämnas rutan tom.

Fördjupande uppgifter

För vilken åldersklass sökes dispens

Dokument att ladda ner, fylla i och bifoga till ansökan:

Bilaga 3 - Grundprinciper för cupens genomförande (PDF-dokument, 81 kB)

Bilaga 4 - Aktionsprogram 1 - Fair play spelare (PDF-dokument, 81 kB)

Bilaga 5 - Aktionsprogram 2 – föräldrar och funktionärer (PDF-dokument, 81 kB)

Bilaga 6 - Godkännande SDF (PDF-dokument, 81 kB)

Uppladdning av dokument

Vänligen bifoga deltagarförteckning från senast genomförd tävling, dvs. en lista på samtliga deltagande lag. I det fall det är första gången tävlingen genomförs så ange till vilka information om tävlingen kommer att gå ut, t.ex. genom hemsida etc. Gäller dispensansökan ett större internationellt deltagande ska det klart och tydligt framgå i denna del.

Vänligen bifoga tävlingsföreskrifter. Föreskrifterna ska säkerställa att cupen genomförts/ avses genomföras utifrån grundprinciperna för Fotbollens spela, lek och lär och Idrotten vill, dvs. a) åldersklassen inte tillämpar straffsparksläggning för att kora segrare i match*, b) Samtliga spelare som finns med och är tillgängliga vid matchtillfället i åldersklassen ska spela, c) Det i åldersklassen finns en begränsning om högst 3 matcher per dag, d) Tävlingsformatet för åldersklassen innehåller flera slutspel vilket innebär att samtliga lag genomför cupen under lika lång tid, e) Det koras segrare vad avser fair play-priser till lag, spelare, ledare och föräldragrupper. *Om man önskar utse en vinnare vid lika resultat i slutspelsfasen, oavsett om den avgörs via ett avslutande gruppspel eller kvartsfinal osv., kan man t.ex. tillämpa lottning.

Bilaga 3 - Grundprinciper för cupens genomförande finner ni ovan.

Bilaga 4 - Aktionsprogram 1 - Fair play spelare finner ni ovan.

Bilaga 5 - Aktionsprogram 2 – föräldrar och funktionärer finner ni ovan.

Bilaga 6 - Godkännande SDF finner ni ovan. Vänligen ladda ner dokument, fyll i och sänd in till ert distriktsförbund. När de fyllt i intyget laddar ni upp det här. I det fall det är första gången cupen genomförs laddar ni upp ett dokument där ni anger detta, dvs. då ska ni inte inhämta ett intyg från SDF.

Viktigt med korrekta uppgifter då SvFF eventuellt begär in kompletterande uppgifter.

Kontaktuppgifter