Nationella idrottsutbildningar - fotboll

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har i nära samverkan med specialdistriktsförbunden (SDF) utsett de gymnasieskolor som erhållit status som anordnare av Nationell Idrottsutbildning (NIU) - Elitfotbollsgymnasier. Skolorna är också godkända av Skolverket.

Se lista Elitfotbollsgymnasier.

Ansökan

Ansökan till Elitfotbollsgymnasier sker direkt till aktuell gymnasieskola och/eller till SDF senast 1 december. Mer information finner du på respektive SDF:s hemsida. Där hittar du också information om hur ansökning och antagning går till vid respektive gymnasieskola.

Antagning

Gymnasieskolan, SvFF/SDF och samarbetsföreningarna samverkar vid antagningen, gymnasieskolan är ansvarig.

Kvalitetskrav

Nedanstående kriterier anger Svenska Fotbollförbundets specifika kvalitetskarv för verksamheten vid Elitfotbollsgymnasier. Verksamheten redovisas i Verksamhetsplanen som skickas i årligen (under höstterminen).

Elevrekrytering

Huvudmannen har ansvar i samarbete med SDF för elevrekryteringen under löpande avtalstid. Sökbilden avgör könsfördelningen vid antagningen av elever, 70/30 herr/dam är fotbollens faktiska siffror och ska eftersträvas. 1:a oktober varje läsår skickas en elevförteckning till SvFF.

Ansvarig lärare/tränare

Ansvarig lärare/tränare ska planera, genomföra och utvärdera verksamheten samt vara utbildad enligt SvFF:s tränarutbildning lägst UEFA Elit Youth. Vid 20 elever ska ytterligare en tränare medverka vid varje fotbollsträningspass. Utbildad målvaktstränare lägst Diplom Bas ska medverka vid minst två fotbollsträningspass/vecka.

Träning

Samtliga träningspass förläggs under förmiddag mellan kl. 08:00-12:00. Elitfotbollsgymnasier ska ha tillgång till konstgräsplan (105x65) samt träningslokal för fys- och rehabiliteringsträning.

Samordning

Ansvarig lärare/tränare, ev annan anställd av huvudmannen ska ha ansvaret som samordnare för verksamheten. Samordnaren ansvarar för kontakterna mellan skola, undervisande lärare, elev, förening, ansvariga instruktörer och tränare. Utgångspunkten för samordnarens arbete ska vara elevernas möjligheter att kombinera studier och elitfotbollssatsning i en kvalitetssäkrad studie och elitfotbollsmiljö.

Samarbetsparter

Huvudman, skola, SDF, fotbollsförening ska i ett skriftligt dokument beskriva samarbetet mellan de inblandade parterna. Dokumentet insändes till SvFF vid läsårets början och har en giltighetstid av ett läsår.

Därutöver har Skolverket fastställt SF-gemensamma kriterier för Nationella Idrottsutbildningar - NIU-kriterier (PDF-dokument, 235 kB).