Mål och strategi 2013-2017

På årsmötet i mars 2013 beslutade svensk fotboll om en ny strategisk inriktning för 2013-2017 med visionen "Fotboll – Nationalsporten - För alla överallt".

Mål och Strategi 2013-17Svensk fotboll samlas kring tre verksamhetsområden – fotbollsutveckling, föreningsutveckling och förbundsutveckling samtidigt som fyra förhållningssätt ska påverka vårt agerande. De förhållningssätten är - kommunikation – ledare - anläggning - finansiering.

I "Mål och Strategi 2013-2017 för Svensk fotboll", som du kan ladda ned här (PDF-dokument, 1,4 MB), kan du läsa mer om vilka mål och strategier som utgör plattformen för arbetet med svensk fotboll.

Mål- och strategiarbetet 2014

Under verksamhetsåret 2014 har flertalet insatser involverat och engagerat stora delar av svensk fotboll. Nedan finns en summering av några av de mest omfattande delarna av arbetet.

Fördjupat samarbete med SISU Idrottsutbildarna

Svensk fotboll och alla dess klubbar och distrikt har sedan länge ett gott samarbete med SISU Idrottsutbildarna. Inför verksamhetsåret 2014 tecknades ett fördjupningsavtal med SISU Idrottsutbildarna vilket i processen med att skapa "Mål och Strategi 2013-2017" identifierats som en viktig del i att kunna uppnå de strategiska målen.

Under verksamhetsåret 2014 har SISU fungerat som processledare för en omfattande utbildningsinsats gällande jämställdhet och mångfald med SvFF:s förbundsstyrelse, dess kommittéer och valberedning (ca 80 personer i åtta timmars utbildning) och också arbetat med att konkret applicera kunskapen på verksamheten. Vidare har SISU fungerat som processledare för SvFF:s distrikt i arbetet med mål & verksamhetsplan för 2015. Utöver ovanstående har SISU Idrottsböcker tillsammans med SvFF utformat flertalet material i syfte att stödja arbetet med mål och strategi 2013-2017 för svensk fotboll.

Enkät 2014

Under 2014 har vi följt upp 2013 års nollmätning med en mer omfattande nationell undersökning med hjälp av våra föreningar. Utfallet hjälper oss att bättre veta hur svensk fotboll ser ut just nu och ger underlag för att arbeta vidare mot de strategiska mål som fotbollsrörelsen satt upp fram till 2017.

Konkret visar undersökningen bl a att svensk fotboll har drygt 450.000 spelare som deltar i seriespel och att antalet ledare är ungefär 125.000. Undersökningen påvisar också tydligt att svensk fotboll har en utmaning i att få fler att spela längre då antalet spelare kraftigt reduceras i åldrarna 15-17 år.

Mål & Verksamhetsplan

Under hösten 2014 har distrikten, kommittéerna och det centrala kansliet genomfört verksamhetsplanering för år 2015. Arbetet har med utgångspunkt i strategin syftat till att konkret planlägga och målstyra för att uppnå de strategiska målen.

2015-2017

Mål & Strategi 2013-2017 och arbetsformerna har nu stabiliserats och under åren 2015-2017 kommer arbetet fortsätta såväl på nationell som på distrikts- och lokal nivå. Under 2015 kommer jämställdhet och mångfald utgöra ett viktigt fokusområde med en nationell plan för distrikt och föreningars arbete. Konkret innebär detta att distrikt och föreningar erbjud ett utbildningsinnehåll som ger en bra plattform för fortsatt arbete med områdena.

Utöver detta sker årligen nedanstående process för att utveckla svensk fotboll:

  • Enkät genomförs för att utvärdera hur vi lyckas i arbetet med att förverkliga våra strategiska mål
  • Mål & verksamhetsplan tas fram för respektive distrikt, kommittéer och förbundsstyrelse


10px