Förmedlare

Den 1 april 2015 trädde Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare (förmedlarreglementet) i kraft. Förmedlarreglementet ersatte SvFF:s Reglemente för spelaragenter. Det nya reglementet – som följer FIFA:s " Regulations on Working with Intermediaries" – innebar bland annat att kravet på licens togs bort. I stället infördes ett system där den som ska agera som förmedlare, t ex mellan förening och spelare, ska kunna intyga sin lämplighet och där förmedlarmedverkan ska registreras hos berört nationsförbund.

Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare (PDF-dokument, 161 kB)

SvFF - nytt reglemente för förmedlare fr.o.m. 20180615 (PDF-dokument, 120 kB)

Observera att detta reglemente träder i kraft den 15 juni 2018. Samtidigt upphör SvFF:s Reglemente för förmedlare, fastställt av Förbundsstyrelsen den 11 december 2014.

Redovisning förmedlare (PDF-dokument, 340 kB)

Vänligen notera att det fr.o.m. det nya förmedlarreglementets ikraftträdande (15 juni 2018) införs ett nytt redovisningssystem av förmedlaruppdrag. Förändringen innebär bl.a. att förmedlare är skyldig att årligen senast den 1 mars, med början den 1 mars 2019, på sätt SvFF närmare anvisar, redovisa samtliga förmedlaruppdrag under närmast föregående kalenderår. Förändringen görs då det i det nuvarande systemet identifierats svårigheter att till fullo leva upp till de redovisningskrav som FIFA ställer på medlemsförbunden.

Förmedlarregistrering

Enligt Svenska Fotbollförbundets (SvFF) reglemente för förmedlare (PDF-dokument, 161 kB) (förmedlar­reglementet) är spelare respektive förening skyldig att hos SvFF registrera biträde av för­medlare enligt följande.

Förmedlarintyg

  • När spelare ingått ett anställningsavtal med en SvFF-ansluten förening ska spelaren till SvFF ge in förmedlarintyg från förmedlare som biträtt spelaren vid avtalsförhandlingen.

När spelare och förening, efter omförhandling, ändrat i befintligt eller träffat ett nytt anställningsavtal och förmedlare biträtt spelaren vid omförhandlingen ska spelaren till SvFF ge in förmedlarintyg från förmedlare som biträtt spelaren vid avtalsförhandlingen.

  • När SvFF-ansluten förening ingått anställningsavtal med spelare eller avtal om spelarövergång till eller från föreningen, ska föreningen till SvFF ge in förmedlarintyg från förmedlare som biträtt föreningen vid avtals­förhandlingen.
  • När utländsk förening ingått avtal om spelares övergång till SvFF-ansluten förening ska den utländska föreningen till SvFF ge in förmedlarintyg för förmedlare som biträtt den utländska föreningen vid avtalsförhandlingen.

Förmedlarintyg måste ges in vid varje tillfälle som avtal om anställning eller övergång ingåtts. Intyget ges in elektroniskt genom att det laddas upp vid registrering. Hos SvFF får dock hänvisas till förmedlarintyg som getts in till SvFF inom ett år före berörd transaktion.

SvFF prövar om förutsättningarna för registrering av förmedlare är uppfyllda och ger sökande spelare/förening besked om registrering beviljats. På begäran av spelare, förening eller förmedlare ska SvFF:s Tävlingskommitté (TK) pröva SvFF:s beslut att inte registrera förmedlare. Sådan begäran ska ges in till TK inom två veckor från den dag då SvFF:s beslut meddelats.

Förmedlaravtal

Förmedlare och spelare respektive förening ska, innan förmedlaren inleder sitt arbete, i skriftligt förmedlaravtal reglera det rättsliga förhållandet mellan

parterna. Vid registrering av förmedlare ska sådant förmedlaravtal ges in till SvFF. Avtal ges in elektroniskt genom att laddas upp i samband med registrering.

Ekonomisk ersättning

Spelare eller förening som ska ge in förmedlarintyg till SvFF ska också till SvFF lämna uppgift om varje form av ekonomisk ersättning som erlagts eller ska erläggas till förmedlaren. Det är den totala ersättningen som ska anges, dvs. inklusive ersättningsbelopp som förfaller till betalning i framtiden. Om ersättningen baseras på framtida löneutbetalningar, som ännu inte är bestämda till belopp, ska redovisad förmedlarersättning baseras på den lön som gäller vid registrerings­tillfället.

Registreringsavgift

Förening ska betala en avgift om 1 000 kr per registrering. SvFF fakturerar föreningen årsvis i efterskott.

Övrigt

Det är inte möjligt att hos SvFF registrera förmedlarintyg eller avtal vid andra tillfällen än de som framgår ovan. En förmedlare kan alltså inte registrera ett förmedlaravtal utan anknytning till ett specifikt anställningsavtal eller övergång.

Frågor

Frågor besvaras av SvFF/Övergångar, 08-735 95 80 eller spelarovergangar@svenskfotboll.se