Beslut i Besvärsnämnden 28 december 2010

BESVÄRSNÄMNDEN
Svenska Fotbollförbundet
BESLUT
meddelat av Besvärsnämnden den 28 december 2010 i ärende
nr 1021/2010-11

Klagande: Oliver Cabrera
Ombud: advokaten Thomas Bodström

I det överklagade beslutet fann Svenska Fotbollförbundets
Disciplinnämnd utrett att Oliver Cabrera hade företrätt både spelaren
Roni Porokara och Örebro SK i en och samma förhandling med
Maccabi Haifa i Israel om en övergång dit. Disciplinnämnden
konstaterade vidare att Oliver Cabrera inte hade redovisat sina
agentuppdrag till Svenska Fotbollförbundet inom föreskriven tid. Med
anledning av dessa förhållanden återkallade Disciplinnämnden Oliver
Cabreras spelaragentlicens med omedelbar verkan.

Oliver Cabrera har överklagat Disciplinnämndens beslut och yrkat i
första hand att Besvärsnämnden skall upphäva Disciplinnämndens
beslut och i andra hand att han ådöms en lindrigare påföljd. Han har
vidare yrkat att Disciplinnämndens beslut ska upphävas interimistiskt.

Oliver Cabrera har i formellt hänseende invänt att de svenska
bestämmelserna om agentverksamhet inte är tillämpliga då de inte har
godkänts av FIFA före den 1 januari 2010. Han har också gjort gällande
att eftersom ärendet har en internationell dimension borde detta ha
hänskjutits till FIFA för avgörande i stället för att avgöras på nationell
nivå.

Oliver Cabrera har som grunder för sitt överklagande i sak anfört bl.a.
följande. Det är inte utrett att han företrätt Roni Porokara i
förhandlingarna med Maccabi Haifa. Det faktum att han kan ha
undertecknat en handling av misstag bevisar inte att han verkligen
företrädde Roni Porokara.

Oliver Cabrera har förklarat att när han fick information om de nya
bestämmelserna i agentreglementet har han också inkommit med de
begärda uppgifterna. Han har givit en förklaring till varför de skickades
in för sent och det finns inget i utredningen som motsäger detta.

Under alla förhållanden brister beslutet avsevärt i de allmänna
grundläggande rättsprinciperna om proportionalitet mellan eventuella
överträdelser och skada samt de intressen som drabbat Oliver Cabrera.

Besvärsnämndens överväganden

Besvärsnämnden noterar inledningsvis att parter i det i ärendet aktuella
uppdragsavtalet var OML Sport & Marketing AB och ÖSK Elitfotboll AB.

Bestämmelserna om spelaragenter finns i av FIFA beslutade
Regulations Players Agents (i fortsättningen FIFA Regulations) samt i Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Reglemente för spelaragenter
(i fortsättningen agentreglementet).

Oliver Cabrera har till en början påstått att agentreglementet inte gäller
eftersom det inte före den 1 januari 2010 hade underställts FIFA
Players'Status Committee för godkännande.

FIFA Regulations trädde i kraft den 1 januari 2008. I artikel 1 (5)
föreskrivs att de nationella förbunden skall inarbeta de aktuella
bestämmelserna i sina nationella regelverk och inom två år underställa
FIFA Players'Status Committee dessa för godkännande.

Enlig uppgift från SvFF:s tävlingsavdelning tillställdes FIFA
agentreglementet den 2 september 2009.

Besvärsnämnden konstaterar sålunda att agentreglementet tillställts
FIFA för godkännande inom föreskriven tid. Bestämmelserna i
agentreglementet gäller följaktligen.

Oliver Cabrera har vidare gjort gällande aU Disciplinnämnden inte var
behörig att fatta det aktuella beslutet.

Enligt artikel 31 i FIFA Regulations får påföljd meddelas bl.a. spelare,
spelaragenter och klubbar som åsidosätter dessa bestämmelser, tillägg
till dessa eller föreskrifter som beslutats av FIFA, konfederation inom
FIFA eller nationsförbund. I fråga om behörigt beslutsorgan med
avseende på utdömande av påföljder föreskrivs i artikel 32 i FIFA
Regulations att ett nationellt förbund är behörigt beslutsorgan om det är
fråga om inhemska transaktioner medan FIFA Disciplinary CommiUee
är behörig vid internationella transaktioner. Vid osäkerhet eller tvist om
vilket beslutsorgan som är behörigt i visst fall skall FIFA Disciplinary
Committee avgöra behörighetsfrågan.

Det nu aktuella ärendet innehåller flera internationella inslag i det att de
förhandlingar under vilka Oliver Cabrera påstås ha överträtt gällande
regler har förts på israeliskt territorium om en tilltänkt övergång aven
finländsk fotbollsspelare till en klubb i Israel. Det synes alltså vara fråga
om en sådan internationell transaktion som avses i artikel 32 i FIFA
Regulation och där FIFA Disciplinary Committee är behörigt
beslutsorgan. Under alla förhållanden borde behörighetsfrågan med
tillämpning av artikel 32 ha underställts FIFA Disciplinary Committee för
avgörande. Såvitt handlingarna utvisar har så inte skett under
handläggningen hos Disciplinnämnden. Denna underlåtenhet får anses
utgöra en väsentlig brist av formell art under handläggningen av
ärendet. Det kan antas att bristen inverkat på sakens utgång. Bristen
kan inte utan väsentlig olägenhet avhjälpas i Besvärsnämnden. Vid
dessa förhållanden ska Disciplinnämndens beslut, med tillämpning av
gängse processrättsliga principer vid formella fel under handläggningen
av ett mål eller ärende, undanröjas och ärendet återförvisas till
Disciplinnämnden för ny handläggning. Därvid noteras att det
enligt artikel 24 i agentreglementet är Disciplinnämnden som ansvarar för tillämpningen av bestämmelserna i reglementet.

Enligt artikel 17 i agentreglementet är en agent skyldig att årligen
senast den 31 mars, med början 31 mars 2010, till SvFF på av
Förbundsstyrelsen fastställt formulär, lämna information om samtliga
agentuppdrag under närmast föregående kalenderår. Oliver Cabrera
har medgett att han inte lämnat sådan information inom föreskriven tid
men bestritt ansvar. Frågan om denna underlåtenhet skall föranleda
någon påföljd och, om så befinns vara fallet, påföljdsbestämningen bör
avgöras av Disciplinnämnden som första instans efter det att klarhet
vunnits om behörigt beslutsorgan beträffande vad som förekommit
under de förhandlingar som Oliver Cabrera fört med Maccabi Haifa i
Israel.

Besvärsnämnden beslutar

att med undanröjande av Disciplinnämndens beslut den 26 november
2010 att med omedelbar verkan återkalla Oliver Cabreras
spelaragentlicens återförvisa ärendet till Disciplinnämnden för ny
handläggning.

Beslutet får enligt 15 kap. 2 § i RF:s stadgar överklagas hos
Riksidrottsnämnden (RIN). För att RIN skall ta upp ärendet tillprövning
krävs prövningstillstånd enligt 6 kap. 3 § i RF:s stadgar.

Överklagan skall ha inkommit till Riksidrottsnämnden, Idrottens Hus,
114 73 Stockholm senast den 11 januari 2011.

På Besvärsnämndens vägnar,

Ove Hultin

I beslutet deltog: Owe Hultin, ordförande, samt Christer Danielsson,
Lena Julin, Ulrika Kalte och Jonas Löfgren. Enhälligt.