Om konstgräs, hälsa och miljö

Frågor kring konstgräs och dess påverkan på miljö och hälsa är aktuella. Här kommer en kort sammanfattning av statusen inom området.

Konstgräs och hälsa

Nuläget när det gäller debatten om konstgräs/granulat och cancer är att ECHA (Europeiska kemikalieinspektionen) kommit med en rapport som säger att det finns väldigt låga risker både för spelare, funktionärer och de som sköter planerna.

FIFA har kommit med ett uttalande från deras medicinska expertis som understryker detta och som säger att det inte finns någon forskning i världen som visar att konstgräs/granulat skulle vara farligt för spelare. Rapporterna hittar du här.

Konstgräs och mikroplaster i haven

Naturvårdsverket har nu kommit med sin rapport till regeringen och sammanfattningsvis utmynnar den i följande förslag:

  1. Höja kvalitén i upphandlingar av konstgräsplaner genom gemensam uppbyggnad av kunskap och samverkan kring krav och upphandlingsmetoder via beställargrupper. Start 2017.
  2. Underlätta tillämpningen av avfalls- och kemikalielagstiftningen vid användning av granulat i konstgräsplaner.
  3. Sammanställa de befintliga åtgärder som finns för minskat svinn och spridning av granulat från konstgräsplaner i syfte att underlätta för verksamhetsutövare.

Naturvårdsverket säger i sin rapport:

Det finns ingen samlad information som visar skillnader i risk för spridning beroende på vilken typ av gummigranulat som används. I denna rapport betraktas därför de olika typerna av gummigranulat som likvärdiga ur ett mikroplastperspektiv.

SvFF har ingen annan synpunkt utan anser att ytterligare forskning behövs och att de arenaägare som nu har för avsikt att bygga nya planer eller byta konstgräs på befintlig plan bör förhålla sig till våra "Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner" som sammanfattningsvis innebär att:

  • Gummigranulat som hamnar utanför planen ska återföras. Planera så det finns ytor, gärna asfalterade, där vi kan lägga snön från konstgräsplanen. Efter tining kan granulatet återföras till planen igen. En grusyta som täcks med markduk, eller en uttjänt konstgräsmatta kan vara ett alternativ till asfalt.
  • Principen för våra dränerande och ytavvattnande ledningar är att de binds ihop till ett slutet system och leds till en brunn där vi kan placera eventuella filterlösningar och mäta kvalitén på dagvatten, innan vi leder dagvattnet vidare till dagvattensystem, eller annan recipient.
  • I dagvattenbrunnar bör vi dessutom ha filter för att fånga upp granulat som kommit ner i dräneringssystemet.
  • Om vi får mycket granulat som hamnar i duschrum kan man överväga att även där sätta in ett granulatfilter.
  • Försök att få spelarna att borsta av granulaten på en särskild plats där det kan samlas ihop och återföras till planen.

Det är viktigt att planägarna tar ett stort ansvar för att gummigranulatet inte hamnar i miljön, utan i så stor utsträckning som möjligt återförs till konstgräsplanen.

SvFF kommer även att genomföra landsdelskonferenser i konstgräs och miljö med start i Umeå den 19 september, Växjö den 5 oktober samt Stockholm den 10 oktober.