Miljöaspekter på konstgräs

På denna sida hittar du rapporter på/länkar till genomförda studier, analyser gällande konstgräs ur miljöperspektiv.

Vi har sedan 2006 och kemikalieinspektionens rapport om SBR granulat, fått frågor om farligt innehåll i SBR granulat. Den 28 februari 2017 kom nedanstående rapport från European Chemicals Agency - ECHA - som säger att riskerna är väldigt låga.
Du hittar rapporten via denna länk: Evaluated risk of substances in recycled rubber (SBR) that is used on artificial sports pitches

Efter ECHA:s rapport, har följande uttalande från FIFA kommit:
FIFA Statement on SBR infill 2017 (PDF-dokument, 203 kB)

Granulatfria och sandbaserade konstgrässystem, nya tester (PDF-dokument, 400 kB)

Information från Svensk Däckåtervinning AB (SDAB) gällande svinn och kompaktering av granulat från konstgräsplaner:
SDAB-information om svinn och kompaktering av granulat från konstgräsplaner (PDF-dokument, 152 kB)

Naturvårdsverkets vägledning om verksamhetsutövarens ansvar och skyldigheter med fokus på minskad spridning av mikroplaster:
Naturvårdsverkets vägledning

Naturvårdsverkets redovisning av regeringsuppdrag om källor till mikroplaster och förslag på åtgärder för minskade utsläpp i Sverige:
Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster (juni 2017) (PDF-dokument, 3,1 MB)

Remissyttrande från Svensk Däckåtervinning AB på Naturvårdsverkets rapport om mikroplaster:
Remissyttrande Svensk Däckåtervinning - Naturvårdsverkets rapport (PDF-dokument, 446 kB)

Rapporter från Stenungsunds kommun gällande:
Dagvattenprovtagning Vallens konstgräsplaner 2014-2015 - slutrapport (PDF-dokument, 1,6 MB)

Dagvattenprovtagning SIF-gårdens konstgräsplan 2015 - slutrapport (PDF-dokument, 1,6 MB)

Vallens IF:s slutrapport om geoinfill (PDF-dokument, 6,4 MB)

Examensarbete av Gustav Wredh, Stockholms Universitet:
"Miljö- och hälsorisker med konstgräsplaner" (PDF-dokument, 2,6 MB)

Examensarbete av Karin Widström, Stockholms Universitet:
"Migration av gummigranulat från konstgräsplaner" (PDF-dokument, 2,4 MB)

Swecos rapport angående däckmaterial i konstgräsplaner:
Sweco angående däckmaterial i konstgräsplaner (PDF-dokument, 1,2 MB)

Nederländsk rapport om hälsorisker med gummigranulat på konstgräsplaner:
Rapport RIVM (PDF-dokument, 2,2 MB)

IVL Rapport i mars 2019 (PDF-dokument, 3,3 MB)

Länkar till Luleå Tekniska Universitets (LTU) hemsida dels med en teknisk rapport avseende mätningar på dräneringsvatten av Simon Magnusson:
Bedömning av omgivningspåverkan från olika fyllmaterial i konstgräsplaner
och dels en licentiatavhandling (engelsk) av Simon Magnusson avseende miljöperspektiv på upplagrade material i tätorter och användning i anläggningsarbete - granulära material:
Environmental perspectives on urban material stocks used in construction - granular materials
Dokumenten finns att tillgå i sin helhet överst till höger på LTU:s hemsida