Skötsel och underhåll av konstgräs

Svenska Fotbollförbundet har tidigare utkommit med skriften "Rekommendationer för anläggning av konstgräsplaner, utförandebeskrivning". Den skriften har fokus på anläggandet av en konstgräsplan. Konstgräsplaner blir allt mer vanligt förekommande. De ska inte bara anläggas och användas, de ska också skötas och underhållas.
En konstgräsplan kräver mindre både i kostnad och i tid för skötsel och underhåll, samt kan nyttjas mycket mer än en naturgräsplan, men en konstgräsplan kräver precis som en naturgräsplan rätt skötsel och underhåll för att vara i bästa möjliga skick, och får inte under några omständigheter tillåtas att förfalla.

Det förväntas att varje leverantör av konstgräs ger ägaren en skötsel och underhållsmanual som beskriver hur planen ska skötas och underhållas för att givna garantier (livslängd, materialhållbarhet och spelegenskaper ) ska upprätthållas. Den bör även innehålla en servicejournal/loggbok för att registrera dagligt arbete. Att driftspersonalen delges skötsel och underhållsinstruktioner är självklart.

Rätt skötsel och underhåll på en konstgräsmatta gör att leverantörens garantier gäller, den uppnår sin förväntade livslängd, och att investeringen lönar sig.

Utbildningar i skötsel och underhåll av konstgräs

Svenska Fotbollförbundet har tagit fram utbildningar i skötsel och underhåll av konstgräsplan. Utbildningarna innehåller bl.a. följande

  • Konstgräsets historia
  • Vad är konstgräs?
  • Uppbyggnad av en konstgräsplan
  • Investerings- och driftskostnader
  • Dagligt och periodiskt underhåll
  • Planvärme
  • Snöröjning och vinterskötsel
  • Tester för godkännande av konstgräs m.m.
  • Konstgräs och miljö

Steg 1-utbildningen tar ca 4-5 timmar.

Steg 2-utbildningen tar ca 8-9 timmar och förläggs till två dagar. Dag 2 innehåller mycket praktik.

Steg 1-utbildningen beställs av ert distriktsförbund och till steg 2-utbildningen kommer inbjudan från Svenska Fotbollförbundet.
Svenska Fotbollförbundet kommer att ta ut en avgift per deltagare.