Etiska riktlinjer

I arbetet med människor och organisationer är det centralt att arbeta från tydliga etiska yrkes- och riktlinjer. Här finner du SvFFs idrottspsykologiska nätverks utgångspunkter som inspirerats av andra aktörer inom det svenska eller internationella psykologiska området.

Huvudprinciperna för SvFF:s idrottspsykologiska nätverk är:

  • Respekt för alla klienters och individers rättigheter och värdighet.
  • Idrottspsykologisk och psykologisk rådgivningskompetens, utbildning och evidensbaserade metoder.
  • Full sekretess för alla klienter och individer.
  • Ansvar och professionell hållning genom hela samarbetsprocessen.

Principerna används med avsikt att:

  • Skydda uppdragsgivare (exempelvis spelare, tränare, lag eller föreningar) mot kvacksalveri, icke evidensbaserade arbetssätt, icke-ändamålsenliga och/eller skadliga åtgärder.
  • Hjälpa SvFF:s nätverk vid ställningstagande i etiska frågor.
  • Tjäna som stöd i samspelet idrottspsykologiska rådgivare emellan samt mellan rådgivaren och andra yrkesgrupper.
  • Utgöra grunden för att förtroende för idrottspsykologisk rådgivning upprätthålls.

De etiska principerna är utformade för idrottspsykologiska rådgivare (IR) och får endast användas inom fotbollsrelaterade sammanhang för nätverkets medlemmar. De kan således inte användas/tolkas som juridiska lagparagrafer eller utifrån andra yrkesgruppers språkbruk eller förståelseramar.

De etiska principerna avser IR:s verksamhet, vilken definieras som varje situation där IR utövar verksamhet i relation till spelare, tränare, lag och/eller förening. De etiska principerna efterlevs också i situationer vars innehåll inte direkt kan karaktäriseras som psykologisk verksamhet, men som utövas av IR och bygger på färdigheter som uppnåtts genom den idrottspsykologiska/psykologiska utbildningen. SvFF:s idrottspsykologiska nätverk ansvarar för att stimulera och främja medlemmarnas medvetenhet om etiska frågeställningar, rådgivningsetiska reflektion och debatt, bland annat genom undervisning, diskussion och klientarbete samt förväntar av medlemmarna att dessa fortsätter att utveckla sin medvetenhet om etiska och yrkesmässiga frågeställningar. Principerna är bindande för alla medlemmar i SvFFs idrottspsykologiska nätverk i utövningen av all idrottspsykologisk verksamhet med uppdragsgivare som har någon form av kontakt med svensk fotboll.

Etiska riktlinjer

Följande riktlinjer gäller alla medlemmar i SvFF:s idrottspsykologiska nätverk.

De medlemmar i SvFF:s idrottspsykologiska nätverk som tillhör en yrkesförening (exempelvis Psykologförbundet eller liknande) skall även följa sina yrkesetiska regler och riktlinjer. Det förväntas att varje medlem i SvFF:s nätverk skall ha som mål med sitt arbete att öka spelare, tränare, lagets och/eller föreningens psykologiska välmående och prestationsförmåga via ett idrottspsykologiskt/beteendeterapeutiskt arbetssätt. Medlem skall använda sina färdigheter och förmågor på ett optimalt sätt och respektera varje individs värdighet och integritet.

I texten nedan används termerna "idrottspsykologisk rådgivare" (IR) och "klient"* för att beskriva relationen idrottspsykologisk rådgivare/terapeut- klient etc. På liknande sätt används termen "rådgivning" istället för träning, behandling, program etc.

*Klient = spelare, tränare, lag, förening inom svensk fotboll.

1. ANALYS OCH RÅDGIVNING

1.1. Varje rådgivning skall vara baserad på en analys av klientens önskemål och problem och den miljö i vilken problemet förekommer samt alltid ha klientens bästa i fokus. IR skall eftersträva en minimering av alla eventuella negativa effekter på andra människor och klienten själv.

1.2. Analys och rådgivning skall följa empiriskt baserad litteratur. Val av rådgivning sker i dialog med klienten där hänsyn tas till kort- och långsiktig effektivitet, alternativa åtgärder, förväntad tidsåtgång, obehag för klienten samt ekonomisk kostnad.

1.3. Analysen, rådgivningen och dess mål skall planeras, genomföras och dokumenteras så att ökad kunskap om dess effekt kan värderas.

1.4. IR och klient skall komma överens om analysens och rådgivningens syfte och mål innan rådgivningen inleds. Om klient eller IR anser att syfte och/eller målsättning ej uppnåtts inom rimlig tid eller visat sig vara olämplig skall åtgärden avbrytas. Syfte och målsättning kan då omförhandlas eller klienten hänvisas till annan IR.

1.5. Rådgivning skall inte innehålla moment som innebär onödigt obehag.

2. INFORMERAT SAMTYCKE OCH VALFRIHET

2.1. Klienten skall fortlöpande ge sitt samtycke till den analys och den rådgivning som vidtas.

2.2. Då IR enbart träffar klient för bedömning eller diagnostisering skall detta från början klargöras för klienten.

3. KVALIFIKATIONER/UTBILDNING

3.1. IR får inte utge sig för att inneha kvalifikationer som han/hon ej har.

3.2. IR skall vara medveten om den egna samt utbildningen/metodens begränsningar.

3.3. När IR bedömer sig sakna erforderlig kompetens ska han/hon informera klienten om detta och hänvisa klienten vidare.

3.4. IR förväntas vidareutveckla sig inom sitt kompetensområde genom att följa den vetenskapliga och utbildningsmässiga utvecklingen inom området. Samt aktivt delta i diskussioner relevanta för den idrottspsykologiska verksamheten inom och utom SvFFs idrottspsykologiska nätverk.

4. PROFESSIONELLA RELATIONER

4.1. IR ska respektera andra yrkesgruppers ansvarsområde och kompetens och använda denna kompetens när det kan vara till gagn för klienten.

5. SEKRETESS

5.1. All information som framkommer i kontakten med klienten skall betraktas som konfidentiell (exempelvis i relation till tränare, spelare, förening, anhöriga, media etc.). Klienten ska i förekommande fall informeras om begränsningar avseende tystnadsplikt.

5.2. Klientens samtycke krävs för IR ska kunna lämna information vidare i forskningssyfte. Klienten informeras om att ett nekande inte får några konsekvenser för fortsatta åtgärder.

5.3. Om samarbetet publiceras i forskningssyfte skall personliga uppgifter begränsas till det minimum som krävs för att beskriva samarbetet.

5.4. Klientens samtycke krävs för att information om rådgivning skall lämnas till enskild eller grupp i undervisningssyfte. Klienten informeras om att ett nekande inte får några konsekvenser för fortsatta åtgärder.

5.5. För rutinmässig användning av video, filminspelning eller annan inspelning i samarbetet krävs inte skriftligt samtycke. Om inspelningen skall visas i något annat sammanhang krävs skriftligt samtycke. Av detta skall framgå om inspelning får visas/delges, a) andra IR, b) studenter, eller c) allmänheten.

6 FORSKNING

6.1. Om en klient ombeds genomgå test eller intervju som är del av ett forskningsprojekt krävs samtycke. Klienten ska i förekommande fall informeras om begränsningar avseende tystnadsplikt.

7. PROFESSIONELL HÅLLNING

7.1. IR har ett ansvar att inte utnyttja klienten ekonomiskt, sexuellt eller på annat vis. Även om vissa samarbeten innebär sociala relationer mellan IR och klient skall en klar distinktion mellan privat och professionellt umgänge göras i relationen till klienten.