Idrottspsykologisk rådgivning

Arbetssätt

Medlemmarna i nätverket baserar det idrottspsykologiska arbetet på evidensbaserad kunskap. Arbetet och dess mål planeras, genomförs och dokumenteras så effekten kan utvärderas. Ett samarbete innehåller vanligtvis nedanstående faser.

 • Bedömnings- och kontraktsfas (vilka behov finns hos klienten, vad är idrottspsykologisk rådgivning/KBT och vad ska vi arbeta tillsammans med)
 • Inledningsfas (beteendeanalys, bedömning av nuvarande status, problemformulering och mål med samarbetet)
 • Åtgärdsfas (åtgärder och bearbetning för att nå målen, löpande utvärderingar)
 • Avslutningsfas (sammanfattning om vad som gjorts, slutlig utvärdering och program för fortsatt förstärkning av uppnådda förändringar, uppföljning av samarbetet)

De olika faserna sker inte isolerade från varandra utan oftast skiftar man mellan faserna beroende på hur rådgivningen fortskrider. Ett idrottspsykologiskt arbete sker oftast genom 5-15 träffar, men kan även vara av längre omfattning beroende på målen. Det ska dock understrykas att målet alltid är att klienten ska bli självständig och oberoende samt kunna driva sin egen utveckling bättre som en konsekvens av samarbetet.

Varje träff har ungefär samma struktur.

 • Inledande samtal, för att lära känna klienten och skapa en god samtalsmiljö
 • En agenda för träffen sätts
 • Genomgång av hemuppgift (utdelad vid tidigare träff)
 • Eventuell utbildningsdel
 • Genomgång av ny hemuppgift
 • Sammanfattning av träffen

Riktlinjer och etiska aspekter

 • Respekt för individens rättigheter och värdighet.
 • Idrottspsykologisk rådgivningskompetens, utbildning och evidensbaserade metoder.
 • Sekretess.
 • Ansvar och professionell hållning.

De etiska riktlinjerna finns beskrivna i en sammanfattning och i sin fulla längd på annan plats.

Ledstjärnor

Professionalism

Den psykologiske rådgivaren är professionell i sitt arbete. Grunden i denna professionalism är en hög akademisk utbildning och praktisk erfarenhet, vilket innebär att rådgivarna i nätverket har bred kompetens. Följden blir att rådgivaren är medveten om egna styrkor och svagheter, men också metodens styrkor samt begränsningar.

Helhet

Individen ska ses ur ett helhetsperspektiv. Detta innebär att alla psykologiska faktorer och andra relevanta faktorer som kan tänkas påverka individens välbefinnande och prestation ska beaktas. Exempel på sådana faktorer är fysisk status, sociala förhållanden, sysselsättning vid sidan om fotbollen och fritid, med mera. Dessa faktorer påverkar och påverkas av psykologiska färdigheters utveckling.

Systematik

Den idrottspsykologiske rådgivaren ska arbeta systematiskt med alla klienter. Detta innebär att arbeta efter en plan som innehåller såväl analys, genomförande som utvärdering och förslag på fortsatt förstärkning av positiva beteenden efter avslutat samarbete.

Teoridriven praktik, evidens

Arbeten med spelare, lag och tränare ska ha sin grund i psykologiska studier och teorier. Detta innebär att de metoder som används av den psykologiske rådgivaren är vetenskapligt beprövade och praktiskt användbara, evidensbaserade, vilket ökar möjligheten för ett positivt resultat av samarbetet.