Vad går att göra med idrottspsykologi?

När du tittat igenom de områden som idrottspsykologin innehåller i stora drag, så blir det uppenbart att det finns många möjligheter att arbeta systematiskt med idrottspsykologi. Det kanske absolut viktigaste och mest övergripande är att förstärka och utveckla helheten i miljön där spelare och ledare befinner sig i. Det kan innebära att spelarens livsstil, träningsprogram och sociala nätverk bearbetas för att fokusera på personlig utvecklig och prestation till 100 procent.

En rad olika perspektiv i spelarens liv och sociala situation diskuteras för att maximera möjligheten att nå personliga och idrottsliga mål. Även teknikinlärning, kommunikationsfärdigheter, balans i träning och återhämtning eller konfliktlösning tillhör vanligheterna som tas upp i rådgivningssituationer. I vissa fall innebär det också att arbeta med mentala färdigheter. Det vill säga de psykologiska färdigheter som i dagligt tal påverkas genom "mental träning". Det kan handla om självförtroende, koncentration, stresshantering, motivation, eller andra psykologiska färdigheter som ofta diskuteras inom fotboll.

Helhet

För att påverka prestationen handlar det trots allt inte bara om att förbättra självförtroendet eller koncentrationsförmågan. Helheten är det som gör prestationen. Det innebär att människan bakom prestationen måste må bra och känna sig trygg i situationen. Den idrottspsykologiske rådgivarens roll är därför ofta att bryta ner långsiktiga mål till mindre, och mer greppbara, steg som är konkreta och meningsfulla för spelaren. En slags problemlösningsstrategi som går ut på att förbättra det som redan är bra till att bli ännu bättre.

"Effekt"

I olika sammanhang talas det om att få "effekt" på prestationen genom sin träning. Det gäller naturligtvis för psykologiska förberedelser också. Tyvärr finns det i en strikt vetenskaplig mening svårigheter att direkt härleda olika "effekter" mellan psykologiska förberedelser och prestation. Om man diskuterar det kausala sambandet finns det få studier som visat ett direkt samband.

Den idrottspsykologiska forskningen har dock vänt sig mer och mer mot den terapeutiska forskningen. Där undersöker man helheten i klientens beteende, upplevelsen av dennes liv och relationen med rådgivaren för att påvisa "effekter" av terapeutiska metoder. Självmedvetenhet och trygghet i helheten är sannolikt de viktigaste delarna för att prestera bra. I det ingår en bra relation mellan spelaren och rådgivaren som en stabiliserande faktor som på låg sikt kan bygga upp helheten. Med de beteendeterapeutiska modellerna går det att med större säkerhet påverka spelare, ledare och lag i positiv riktning för högre välmående och bättre prestationer.

Stöd

Det är av oerhört stor betydelse att arbeta nära personerna runt spelaren eftersom de kan bidra med information som beskriver helheten på olika sätt. Det kan gälla tränare, ledare, sjukgymnaster och lagkamrater i idrotten, men också personer i familjen eller vid sidan av idrotten. Ofta ses rådgivaren som en länk mellan dessa olika personer eller grupper. Uppgiften är att se till att behoven hos spelaren kan fyllas på bästa sätt utan att det går ut över andra eller på andra sätt påverka negativt. Till exempel genom att "skämma bort" spelaren för mycket. Det är en spännande balansgång och utmaning.

Individuellt och långsiktigt

Det gäller att anpassa samarbetet till den idrott och person som det gäller. Ibland är det bäst att arbeta genom ledarna i laget, men i andra fall kan det vara effektivare att jobba strikt individuellt. Ofta styr kulturen i föreningen vilket handlingssätt som är bäst. Ofta används psykologiska förberedelser som "pricken över i". Det vill säga att det blir aktuellt antingen när allt annat är på plats och fungerar bra. Eller tvärtom, när saker gått fel och ingen annan utväg finns. Oavsett det aktuella läget, eller vem uppdragsgivaren är, ska psykologiska förberedelser bedrivas långsiktigt. Om arbetet kan inledas tidigt är också förutsättningarna för att få ett positivt inflytande bättre. Riktigt utförda förberedelser har en potential att påverka många delar av spelarens (eller tränarens, lagets) utveckling och prestation.

Det handlar inte bara om att lära sig koncentration och stresshantering i ett smalt perspektiv. Det handlar om att hantera helheten och delarna i sitt liv för att kunna få ut maximalt av varje situation.

Slutligen, för att belysa hur mycket användbar kunskap det finns inom psykologin så visar nedanstående figur en del av det som en fotbollstränare (eller spelare) kan arbeta med i sin vardagliga verksamhet.

Spelarutveckling - ett helhetsperspektiv