Det brådskar med lagstiftning för tryggare matcher, Beatrice Ask!

"Inom svensk fotboll och ishockey har vi under lång tid arbetat med att förbättra säkerheten kring våra matcher, i ett nära samarbete med övriga berörda, bl a polisen. Vi har en i de flesta avseenden mycket god supporterkultur som vi vill värna om. Men lagstiftningen behöver ändras och här har justitieminister Beatrice Ask ett särskilt ansvar" skriver Svenska Fotbollförbundet och Svenska Ishockeyförbundet i en gemensam debattartikel i Expressen den 1 januari 2013.

Karl-Erik Nilsson och Christer Englund, ordförande i Svenska Fotbollförbundet resp Svenska Ishockeyförbundet.

Den nationella samordnaren mot brottslighet i samband med idrotts­arrangemang, Björn Eriksson, lämnade sitt delbetänkande "Mindre våld för pengarna" till idrotts­minister Lena Adelsohn Liljeroth i april. De flesta remissinstanser vill att förslagen i betänkandet ska bli verklighet. Inom regeringen har justitieminister Beatrice Ask ett särskilt ansvar för att omsätta förslagen till ny lagstiftning.

Förutom den mycket uppmärksammade frågan om ersättningsskyldighet för polisens bevaknings­kostnader, innehåller delbetänkandet förslag om skärpningar i lagen om tillträdesförbud vid idrotts­arrangemang och lagen om förbud mot maskering i vissa fall samt att införa ett nationellt register över dem som har tillträdesförbud och arrangemangsavstängning. Dessa förslag bör föranleda lagstiftning så snart som möjligt.

Björn Eriksson har föreslagit att tillträdesförbudstiden ska utökas från ett till tre år, att förbudet ska gälla även inom ett visst område utanför arenan samt att straffskalan ska skärpas. Dessa förslag är ägnade att hålla borta kriminella element från våra matcher och kommer underlätta vårt arbete med att motverka säkerhets- och ordningsstörningar. En förlängd förbudstid och strängare straff kommer med säkerhet att ha en avskräckande effekt och genom att utöka förbuds­området blir det lättare upprätthålla ordningen även närmast utanför arenan.

För att tillträdesförbuden och klubbarnas arrangemangsavstängningar ska få fullt genomslag krävs att klubbarna har tillgång till ett register över de berörda personerna, så att de kan identifieras och förhindras från att komma in på våra matcher. Vi delar utredarens uppfattning att Riksidrotts­förbundet (RF) ska få ansvaret att föra ett sådant, för idrotten gemensamt, nationellt register.

Det har blivit allt vanligare att ordningsstörare maskerar sig för att undvika identifiering vid bl.a. användande av pyroteknik. Björn Eriksson har föreslagit ett förbud mot att på olika sätt täcka ansiktet vid ordningsstörningar under idrottsarrangemang . Vi anser att man ska kunna ingripa mot risksupportrar som maskerar sig för att undkomma polisens eller idrottens identifiering vid våldsamheter och ordnings­störningar. Detta verktyg för att på laglig väg förhindra ordningsstörande och kriminella handlingar bör införas redan nu.

Inom svensk fotboll och ishockey är vi beredda att fortsatt ta vårt ansvar för att ytterligare förbättra ordningen och säkerheten kring våra matcher. Det är mycket angeläget att den lagstiftning som berör detta arbete är anpassad för att verka i samma riktning. Vi vill därför understryka vikten av att Björn Erikssons förslag genomförs så snart som möjligt. Det saknas skäl att avvakta utredningens slut­betänkande, som kommer i mars 2013, utan regeringen bör slutföra lagstiftnings­arbetet med de lämnade förslagen redan nu. I så fall kan en ny lagstiftning finnas på plats till säsongsstart 2013, vilket vore synnerligen välkommet.

Vi kan slutligen beklaga att justitieministern valt att inte gå vidare med förslaget att helt slopa idrottsaktiebolags ersättningsskyldighet för polisens bevakningskostnader, men vi utgår från att de aviserade lägre ersättningsnivåerna – som är välkomna och nödvändiga – införs snarast. En god supporter­kultur och trygga idrotts­arrangemang förutsätter att alla goda krafter drar åt samma håll.

Svenska Fotbollförbundet - Karl-Erik Nilsson, ordförande
Svenska Ishockeyförbundet - Christer Englund, ordförande