SvFF:s remissvar, Ds 2013:24 (Ersättning för polisbevakning)

Svenska Fotbollförbundet avstyrker utredarens förslag i promemorian Ds 2013:13.Solna 2013-06-19

Promemorian Ds 2013:24 Ersättning för polisbevakning
(dnr Ju2013/3530/L4)

Svenska Fotbollförbundet (SvFF) avstyrker förslagen i promemorian. SvFF vidhåller den inställning som förbundet redovisat i sitt remissvar den 17 augusti 2012 - med den komplettering som gjordes den 12 september 2012 - över delbetänkandet "Mindre våld för pengarna" (SOU 2012:23), nämligen att s.k. idrottsaktiebolag och andra bolag som uppfyller vissa särskilda krav i fråga om bl.a. ägande ska vara helt befriade från sådan ersättningsskyldighet (dnr Ku2012/ 694/ MFI).

SvFF vill i detta sammanhang framhålla det omfattande och kostnadskrävande arbete som våra klubbar lägger ner för att skapa trygga och säkra matcharrangemang. Oavsett vilken ersättningsskyldighet som åläggs finns ingen anledning att betvivla att klubbarna kommer att lägga ner de resurser och vidta alla de åtgärder som krävs för att upprätthålla ordningen vid matcherna. Precis som konstateras i promemorian (s. 103) är klubbarna beroende av att tillställningarna uppfattas som trevliga och trygga av publiken. Det finns alltså ingen risk för att en slopad ersättningsskyldighet skulle inverka menligt på arrangörernas vilja att vidta egna ordningsskapande åtgärder.

Under alla förhållanden anser SvFF, till skillnad från utredaren, att det finns anledning att klargöra och begränsa det geografiska området för ersättningsskyldigheten till att endast gälla den lokal eller plats, t.ex. en arena, där tillställningen hålls. En sådan uppdelning, där arrangören i första hand ansvarar för ordningen på den fastighet där arrangemanget äger rum och polisen för ordningen där utanför, framstår som rimlig och ändamålsenlig. Det är orimligt att arrangören hålls ansvarig för ordningsstörningar som besökare till arrangemanget gör sig skyldiga till på vägen till eller från arrangemanget, oavsett om detta sker vid närmaste tunnelbanestation eller på en annan plats i samma stad. Denna uppfattning ligger också i linje med vad den nationella samordnaren mot brottslighet i samband med idrottsarrangemang, Björn Eriksson, gett uttryck för i sitt slutbetänkande (Mera glädje för pengarna, SOU 2013:19, s. 149) samt det domstolsavgörande avseende Leeds United som nämns i promemorian (s. 58).

De förslag till alternativa lösningar som lämnas i avsnitt 8 i promemorian ligger helt utanför Regeringskansliets uppdrag till utredaren och kan därför rimligen inte bli föremål för fortsatt beredning i detta lagstiftningsärende. SvFF anser under alla förhållanden att förslagen i denna del helt strider emot den autonoma ställning som lagstiftaren, av mycket goda skäl, gett de allmännyttiga ideella föreningarna. Det kan således inte komma i fråga att nu göra ingrepp i denna sedan länge gällande och goda ordning.

Med de bästa fotbollshälsningar
SVENSKA FOTBOLLFÖRBUNDET

Karl-Erik Nilsson,
Ordförande Svenska Fotbollförbundet