Elitlicens 2015, delbeslut från Licensnämnden

Under våren 2014 prövar Licensnämnden om klubbarna i Allsvenskan, Superettan och Damallsvenskan uppfyller de ekonomikriterier för elitlicensen som innebär att en klubb inte får ha negativt eget kapital per den 31 december 2013. Om kapitalet är negativt ska klubben upprätta en handlingsplan som visar vilka åtgärder man tänker vidta för att det egna kapitalet ska vara positivt eller noll vid årets utgång.

De klubbar som inte får sina handlingsplaner godkända eller som har arbetat under handlingsplan under 2013 men inte lyckades infria denna har att upprätta ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2014 som visar att man vid den tidpunkten har ett positivt eget kapital eller noll för att kunna beviljas elitlicens 2015. De periodiserade boksluten ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 1 oktober 2014.

Handlingsplaner

Licensnämnden har godkänt handlingsplaner 2014 för Assyriska FF, IFK Värnamo, (Superettan) och KIF Örebro DFF (Damallsvenskan).
Det återstår att fatta beslut gällande Östersund FK som har att komma in med en handlingsplan som behandlas av Licensnämnden preliminärt den 22 maj.

Periodiserade bokslut

GIF Sundsvall (Superettan), Jitex BK och Umeå IK FF (Damallsvenskan) har redovisat negativt eget kapital per den 31 december 2013 och därmed inte infriat de 2013 inlämnade och godkända handlingsplanerna.
Också Kristianstads DFF har redovisat ett negativt eget kapital per den 31 december 2013 och har upprättat en handlingsplan vilken dock, enligt Licensnämndens bedömning inte visar att klubben kommer att kunna eliminera det negativa egna kaptalet vid utgången av 2014.
För dessa fyra klubbar gäller att upprätta ett periodiserat bokslut per den 31 augusti 2014 som visar att det egna kapitalet då är återställt till noll eller är positivt.

Saknas reviderad årsredovisning från Tyresö Fotboll AB

Tyresö Fotboll AB ännu idag inte inkommit med en reviderad årsredovisning per den 31 december 2013 (sista dag för detta var den 16 mars) vilket är en förutsättning för att kunna bedöma bolagets finansiella ställning, uppfyller inte Tyresö Fotboll AB de ekonomikriterier för elitlicens som ska licensprövas vid denna tidpunkt.
Följaktligen har Tyresö Fotboll AB inte beviljats elitlicens 2015.
Tyresö Fotboll AB kan överklaga beslutet till Appellationsnämnden.

Bordlagt ärende

Licensnämnden har bordlagt behandlingen av Syrianska FC:s licensansökan i avvaktan på av Licensnämnden begärda kompletterande uppgifter.

Definitiva beslut om elitlicenser tas i höst

De beslut som hittills har fattats är delbeslut som fokuserar på det egna kapital-kriteriet. I oktober tas beslut om elitlicenser 2015 efter att klubbarna har visat
att de per den 31 augusti 2014 inte har några förfallna skulder avseende skatter och arbetsgivaravgifter och Iinte heller har några förfallna skulder till SvFF, SDF, annan medlemsförening eller till utländska föreningar avseende spelarövergångar.

Dessa uppgifter liksom styrelsens uttalande angående fortsatt drift under nästkommande år ska vara Licensnämnden tillhanda senast den 1 oktober 2014 och ligger tillsammans med de tidigare fattade delbesluten om eget kapitalkriteriet, till grund för beslut om elitlicenser inför säsongen 2015.

Frågor om Licensnämndens beslut besvaras av dess ordförande Richard Johnsson, 070-698 22 50.