Inför Representantskapet 28 november

Fredagen 28 november kl 13.00 håller Svenska Fotbollförbundet 2014 års Representantskapsmöte på Scandic Hasselbacken på Djurgården i Stockholm.
45 röstberättigade från svensk fotboll - 24 för distrikten, åtta från Svensk Elitfotboll (SEF), sju från Förbundsstyrelsen (FS) samt sex från Elitfotboll Dam (EFD) - röstar om förslag till tävlingsregler 2015.


Fotbollsrörelsen beslutar gemensamt om de Tävlings-, Representations- och särskilda Tävlingsbestämmelser (TB, RB, STB) som ska gälla för säsongen 2015 och de ska koordineras med de internationell regelverk (FIFA/UEFA) och spelschemana.

Enligt stadgarna ska motioner lämnas in före den 1 september. Efter Tävlingskommitténs (TK) beredning har sedan ledamöterna yttranderätt över förslagen fram till 25 september. FS kan lämna egna förslag till och med 30 dagar före sammanträdet.

Två motioner har inkommit till Representantskapet:

Lars Norman, Dalarnas FF, rörande åldersgräns och tillståndsgivning vid föreningsarrangerande tävlingar. Norman önskar att föreningsarrangerande tävlingar inte får utse segrare i åldersklasser upp till 11 år, samt att föreningar som ska arrangera tävling ska söka tillstånd hos sitt distriktsförbund och där ange vilka åldersklasser och regler som gäller.

Johan Johqvist, Hallands FF, föreslår att två föreningar ska kunna ha ett gemensamt lag i div.1 för damer.

Förslag till förändringar i Tävlingsbestämmelserna (TB):

Ansvar för ordningsstörningar:

SEF tog hösten 2013 ett initiativ till förändringar av det strikta ansvaret som gällt för supportrars ordningsstörningar. Bakgrunden är att de ansvarsregler som fotbollen haft i många år, och som föreningarna själva varit eniga om, har inneburit risk för bestraffningar och böter alldeles oavsett om föreningarna fullföljt alla arrangemangskrav eller inte.
Föreningarna anser att om enskilda eller flera åskådare orsakar ordningsstörningar så ska inte föreningen bestraffas, om man har vidtagit alla tänkbara åtgärder för att förhindra störningar.

Därför föreslås nu att det strikta ansvaret ska ersättas med ett oaktsamhetsansvar. Arbetet har processats i SvFF:s säkerhetsgrupp (med bl.a. representanter från SEF) och inom SEF liksom SDF, och till slut mynnat ut i ett regelförslag till Representantskapet. Om mötet säger ja till detta så träder den nya ordningen i kraft omedelbart och kan sålunda tillämpas vid säsongstarten 2015.

Ett oaktsamhetsansvar innebär att föreningen fortfarande är ansvarig för ordningen bland sina supportrar, men man kan slippa bestraffning om det kan påvisas att föreningen gjort vad som ålegat dem enligt gällande regelverk. Det innebär också att förening kan (liksom nu) bestraffas för säkerhetsbrist även om ordningsstörning inte inträffat.

Pyroteknik:

Arrangerande förening kan ansöka hos TK att tillåta föreningen att vid match använda av myndighet godkänd pyroteknik.

Ersättarsystem:

Distriktsförbunden ges rätt att besluta om att fler än tre ersättare får användas i distriktsserierna.

Uppehåll mellan matcher:

En rätt till två dagars speluppehåll mellan matcher skrivs in i bestämmelserna (tidigare enbart praxis).

Match som återupptas:

En match som ska återupptas samma dag eller senare ska kunna återupptas på annan arena och underlag.

Administrativa misstag:

Om exempelvis en domare gör en rent administrativ miss, såsom varning eller utvisning uppenbart utdelad till fel spelare, får domarens beslut ändras i efterhand av berörd tävlingsstyrelse.

Matchfixing:

Ingen ändring i fotbollens regelverk föreslås gällande matchfixing. Däremot kommer Riksidrottsförbundet (RF) att föreslå RF-stämman i maj 2015 ett nytt reglemente om förbud mot vadhållning på och manipulation av egen match, informationsplikt för den som får kännedom om matchfixing, lägre beviskrav än i andra bestraffningsärenden och en skärpt straffskala på 1–10 års avstängning från all organiserad idrott.

Förslag till förändringar i Representationsbestämmelserna (RB)

Förening får inte träffa överenskommelse med annan förening som innebär att spelare inte får delta i vissa matcher, t.ex. match mot förening som spelaren tidigare har representerat.

Möjlighet till fotbollsutvecklande föreningssamarbete för professionella spelare upp till och med 22 år återinförs.

För att kunna anställa icke EU/EES-medborgare som spelare och/eller tränare gäller att föreningens representationslag ska spela i Allsvenskan, Superettan, div. 1 herrar, Damallsvenskan eller Elitettan. Sökande tränare ska uppfylla de utbildningskrav som enligt SvFF:s vid varje tid gällande bestämmelser anger för tränare på respektive nivå.

Ett ärende eller en talan om utbildningsersättning eller solidaritetsersättning får inte bli föremål för prövning senare än två år från att det aktuella spelaravtalet trätt i kraft.

Förslag till förändringar i Särskilda tävlingsbestämmelser (STB), herr/dam

Läkare ska under match ges tillgång till repriserade matchbilder för att kunna bedöma inträffade huvudskador.

Förening får beviljas undantag från förbud att fästa främmande utrustning (kameror, mikrofoner, etc.) i bakre delen av målställningarna.

Matchklockan ska i matcher i de högsta serierna stoppas vid 45 minuter respektive 90 minuter.