Frebrans slutrapport överlämnad till regeringen

I sin roll som nationell samordnare "för en positiv supporterkultur och mot våld och annan brottslighet i anslutning till idrottsevenemang" överlämnade Rose-Marie Frebran idag sin slutrapport till idrottsminister Gabriel Wikström.
Uppdraget beslutades av dåvarande kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth i september 2013.

Rose-Marie Frebran har i arbetet haft docent Agneta Blom som ämnessakkunnig och sekreterare.

I slutrapporten listas följande sammanfattning av viktiga slutsatser:

 • Nationella strategin måste genomföras lokalt. Inför genomförandet av strategin behövs lokala/regionala träffar med relevanta parter för att inspirera och främja att arbetet lokalt utvecklas i den riktning som samverkansöverenskommelsen förordar för ett effektivt arbete mot otrygghet, brott och ordningsstörningar i samband med idrottsevenemang. Träffarna måste kunna följas upp med ytterligare möten när lokala parter ber om det. Det är även angeläget att parterna som skrivit under samverkansöverenskommelsen fortsätter med regelbundna träffar på central nivå.
 • Regeringen måste fortsätta vara aktiv för positiv supporterkultur. Det är av stor betydelse att regeringen fortsätter visa aktivt intresse för arbetets utveckling för att säkerställa att det blir hållbart på längre sikt.
 • Vad står "supporter" för? Det är viktigt med en livaktig diskussion om begreppets innebörd och hur det eventuellt kan variera mellan klubbar och idrotter.
 • Öka kunskaper om maskulinitetskulturen. Ett fortsatt arbete för att motverka våld och brottslighet vid idrottsevenemang måste inkludera insatser för att öka parternas kunskap och medvetenhet om frågor om maskulinitetskultur och våld.
 • Det är angeläget att idrottsrörelsen inleder en dialog med medierna för att framföra synpunkter och få en i bästa fall konstruktiv diskussion om hur de kan medverka till att bilden av ordningsstörningar, brottslighet och våld i samband med idrottsevenemang inte överdramatiseras eller sprids på ett olyckligt sätt.
 • En dialog med ansvariga på TV-kanaler som sänder idrott kan vara värdefull i syfte att förstärka sådant som är önskvärt i kulturen runt idrotten och få bort sådant som inte är önskvärt.
 • Involvera sponsorer i diskussionen. En medveten diskussion med sponsorer och annan kommersiell verksamhet som gynnas av människors intresse för idrott, kan motverka att de mer eller mindre omedvetet gynnar det negativa. Istället kan de involveras i verksamhet som bidrar till idrottsevenemangen som positiva folkfester.
 • Utmaning mellan klubbar – tävling i trevligaste stämningen.
 • Klubbarna kan utmana varandra i vilka som kan skapa trevligast stämning vid sina evenemang.
 • Ett webbforum bör skapas för spridning av goda exempel och kommunikation mellan berörda idrottsförbund och klubbar. RF kan vara en lämplig värd för ett sådant forum.
 • Pilotprojekt kring alkoholhanteringen runt matcher. Jag förordar att ett pilotprojekt under ledning av STAD – Stockholm förebygger alkohol och droger, genomförs med ett antal elitklubbar. Ambitionen bör vara att arbetet sedan kan utvecklas över hela landet.

Slutrapporten i sin helhet (se nedan) innehåller förutom ovanstående slutsatser information om uppdragets omfattning och en utförlig beskrivning av hur arbetet bedrivits.

Slutredovisning från den nationella samordnaren för en positiv supporterkultur och mot våld och annan brottslighet i anslutning till idrottsevenemang (PDF-dokument, 145 kB)