Fotboll för funktionshindrade – pilotprojekt i Sörmland

Fotboll för funktionshindrade – pilotprojekt i Sörmland. FOTO: SvFF.

Ett samarbetsprojekt kring fotboll för funktionshindrade har startats mellan Södermanlands FF och lokala företrädare för Parasport Sverige samt dess fotbollskommitté. Projektet är ett led i ett fördjupat utredningsarbete utifrån de diskussioner som sedan en tid förts mellan SvFF och Parasport Sverige.

Syftet är att kartlägga och finna formerna för ett utökat samarbete kring fotboll för funktionshindrade och i förlängningen eventuellt en total inkludering av verksamheten i SvFF:s regi.

Parasport Sverige (tidigare Svenska Handikappidrottsförbundet, SHIF) har inlett dialoger med ett antal idrotter i syfte att öka inkluderingen av funktionshindrade.
Fotboll för funktionshindrade arrangeras idag i huvudsak i Parasport Sveriges regi. Inom några andra idrotter, bl a basket och bowling, sker all idrottslig verksamhet, inklusive den för funktionshindrade, under respektive Specialidrottsförbund.

SvFF har välkomnat initiativet, som ligger väl i linje med SvFF:s strategidokument 2013-2017 där det finns en uttalad ambition att inkludera personer med funktionsnedsättning i fotbollen.

En dialog har under drygt två års tid förts mellan Parasport Sverige och SvFF. Det har varit förutsättningslösa diskussioner om samarbete och inkluderingstankar som i sin tur lett till ett fördjupat utredningsarbete, som omfattar omvärldsanalys, organisation, ekonomi och personella resurser, kompetens, regelverk med mera.

Resultat av samtalen som förts är det pilotprojekt som nu löper i Södermanland. Svealandsserien 2016 för pojkar och flickor med funktionsnedsättning arrangeras i år av Södermanlands FF i samverkan med Parasports fotbollskommitté och Parasports distriktsförbund i Södermanland, Västmanland och Dalarna.
Det finns inget licenskrav och ingen köns- eller åldersindelning görs och indelningen i divisioner görs utifrån vilken typ av funktionsnedsättning spelarna har, i enlighet med Parasports nuvarande regelverk.

Division 1 är öppen för alla grupper av funktionshinder, division 2 i första hand för spelare med utvecklingsstörning och division 3 för spelare med mindre spelförståelse. Division 1 och 2 spelas med 7-mannalag, division 3 med 5-mannalag.
Fyra seriesammandrag arrangeras under perioden maj till september i Fagersta, Borlänge, Eskilstuna och Gävle. SvFF:s tävlingsdatabas Fogis kommer att användas för tävlingsadministration och resultatrapportering etc.

Projektet finansieras av SvFF, varav en del är stimulansbidrag från RF. Dessutom har lokal finansiering sökts från Sparbanksstiftelsen Rekarne och beviljats i två kommuner, Eskilstuna och Strängnäs.
En projekt- och aktivitetsplan har tagits fram för pilotprojektet för 2016–17 där alla aktiviteter inklusive Svealandsserien finns med.

Verksamhetsområden som bör hanteras i särskild ordning:

  • Distriktsutveckling
  • Föreningsutveckling
  • Värdegrunds- och demokratifrågor/CSR
  • Säkerställa finansiering för en total inkludering... vad innebär det?
  • Idrottslyftets möjligheter
  • Projektsamordning - projektutveckling i pilotsatsningen med andra organisationer
  • Förankringsprocessens betydelse
  • Utbildningsfrågan
  • Rekrytering – samverkan med skolan

En utvärdering av projektet i Södermanland kommer att ske i slutet av 2016 och vidare överläggningar kommer då att ta ställning till de fortsatta formerna för samarbete kring fotbollen för funktionshindrade där en total inkludering av all verksamhet i SvFF:s regi är ett av flera möjliga alternativ.

För mer information:

Per Widén, SvFF, 08-735 09 56
Christian Welander, Södermanlands FF, 070-857 49 32
Jonatan Sandberg, Parasport Sverige, 08-699 62 71