Parasport Sverige och SvFF samarbetar kring inkludering


Samarbetet mellan Parasport Sverige och Svenska Fotbollförbundet går vidare för att med gemensamma krafter arbeta för en inkludering av parafotboll i SvFF. För en lyckad och hållbar inkludering är det absolut avgörande att arbetet sker tillsammans med föreningar och distrikt i de båda förbunden.

Bakgrund

Parasport Sverige är ett Specialidrottsförbund inom Riksidrottsförbundet som organiserar idrott för personer med rörelsenedsättning, synnedsättning, utvecklingsstörning och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Parasport Sverige har även det övergripande ansvaret för den Paralympiska verksamheten i Sverige samt för Special Olympics (breddidrott för personer med utvecklingsstörning).

Enligt Parasport Sveriges framtagna "strategi 2020" ska organisationen arbeta för att dess idrotter ska överföras till respektive förbund som ansvarar för den specifika idrotten. Exempel på detta är då parafotboll till Svenska Fotbollförbundet eller parainnebandy till Svenska Innebandyförbundet.

Ett stort antal förbund tar idag redan ansvar för parasport, exempel på det är Svenska Golfförbundet, Svenska Basketbollförbundet och Svenska Curlingförbundet.

SvFF ska arbeta för att inkludera personer med funktionsnedsättning enligt förbundets strategidokument 2013-2017.

I november 2015 tecknades en så kallad avsiktsförklaring mellan Parasport Sverige och SvFF. Förbunden är överens om att gemensamt se över förutsättningarna för en överföring av parafotboll från Parasport Sverige till SvFF. I och med avsiktsförklaringen har också en gemensam styrgrupp och projektgrupp utsetts.

Styrgrupp:

 • Karl-Erik Nilsson, ordförande SvFF
 • Håkan Sjöstrand, Generalsekreterare SvFF
 • Margareta Israelsson, ordförande Parasport Sverige
 • Johan Strid, Generalsekreterare Parasport Sverige

Projektgrupp:

 • Per Widén, chef Utbildningsavdelningen SvFF
 • Gunnar Pettersson, Utbildningskonsulent SvFF
 • Pierre Blomqvist, Tävlingskonsulent SvFF
 • Karl-Erik Malmgren, ordförande Parasport Sveriges fotbollskommitté
 • Sofie Gustafsson, idrottskonsulent Parasport Västerbotten
 • Jonatan Sandberg, chef Idrottsavdelningen Parasport Sverige

Genomfört arbete

Samarbetet inleddes genom ett pilotprojekt där Södermanland Fotbollförbund och Parasport Södermanland samverkade kring bl. a. den s.k. "Svealandsserien". Under pilotprojektet togs även en film (se ovan) fram som beskriver parafotboll.

I rapporten av pilotprojektet gjordes ett antal rekommendationer för det fortsatta inkluderingsarbetet bl. a. att:

 • Förankra och utbilda inom SvFF:s distrikt är en nödvändighet för en bra inkludering.
 • Kunskap om parafotboll bör tas med i ett särskilt avsnitt av basutbildningen.
 • Regionala träffar inom distrikten med fokus parafotboll.
 • Regelverket för parafotboll bör ses över och föreslås utgöra det fjärde benet inom SvFF:s regler.

Parallellt med projektet i Södermanland har en kartläggning gjorts för att se vilka föreningar som bedriver parafotboll, både inom Parasport och SvFF. Vidare har en sammanställning gjorts över vilka tävlingar som finns.

Processen

Inkluderingsprocessen är indelad i fyra steg:

 • Steg 1. Avsiktsförklaring mellan Parasport Sverige och mottagande SF
 • Steg 2. Styrgrupp och projektgrupp utses
 • Steg 3. Utsedda grupper arbetar enligt framtagen checklista inom åtta olika arbetsområden
 • Steg 4. Beslut i respektive organisation om ev. överföring

Just nu pågår steg 3 och exempel på olika samarbetsområden som identifierats är:

 • Möjlighet att testa parafotboll i Landslagets fotbollsskola
 • Informationsinsatser vid konferenser, möten, m.m.
 • Översyn kring inkludering av parafotbollen i existerande utbildningar
 • Genomgång av hur parafotbollens regelverk kan anpassas i SvFF:s regelsystem

Bilden nedan illustrerar tänkt inkluderingsprocess.

Parafotboll - inkluderingsprocess

Kontakt

Frågor, tankar eller synpunkter?
Hör av dig till: