Nytt reglemente för förmedlare

Svenska Fotbollförbundets styrelse har beslutat att införa ett nytt reglemente för förmedlare. Det nya reglementet träder i kraft den 15 juni 2018 och ersätter då det nuvarande regelverket.

Nedan sammanfattas några av de större förändringar som det nya reglementet innebär.

  • Endast den som i förväg har ansökt om och beviljats registrering som förmedlare hos Svenska Fotbollförbundet (SvFF) är behörig att utföra förmedlaruppdrag. För att beviljas registrering ska förmedlaren bl.a. styrka, genom att ge in ett belastningsregisterutdrag eller motsvarande intyg, att han eller hon har ett oklanderligt rykte. En förmedlare är också skyldig att teckna en ansvarsförsäkring som omfattar förmedlarverksamheten. SvFF kommer löpande att publicera en förteckning över behöriga förmedlare på vår webbplats.
  • Förmedlare som har genomgått en av SvFF särskilt anordnad frivillig förmedlarutbildning har rätt att i sin näringsverksamhet benämna sig "Av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare" och/eller "Intermediary certified by the Swedish Football Association".
  • Definitionen av vad som avses med en förmedlare utvidgas och omfattar även den som introducerar spelare eller förening för motpart i syfte att initiera en spelarövergång eller på annat sätt verkar för att skapa förutsättningar för en spelarövergång.
  • Innan en förmedlare inleder sitt arbete ska förmedlaren ingå ett skriftligt, av SvFF standardiserat, förmedlaravtal med den aktuella spelaren och/eller föreningen. Förmedlaravtalet får som längst ha en löptid om två år.
  • Förmedlaren och/eller föreningen är skyldig att redovisa förmedlaravtalet till SvFF senast 30 dagar från dagen för en spelarövergång eller ingåendet av ett spelaravtal.
  • För att ha rätt att ingå ett förmedlaravtal med en spelare som ännu inte har fyllt 18 år, måste förmedlaren vara "Av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare".
  • Det är inte tillåtet att ingå förmedlaravtal med en spelare som inte har fyllt 15 år.
  • Förmedlare som bryter mot förmedlarreglementet eller handlar i strid med gällande lagstiftning kan avregistreras som förmedlare.

Reglementet i dess helhet återfinns här (PDF-dokument, 120 kB).

Utestående frågor

SvFF:s styrelse har gett SvFF:s generalsekreterare i uppdrag att meddela föreskrifter om tillämpningen av det nya förmedlarreglementet. Frågor som kommer att regleras i föreskrifterna är bl.a. avgiften för att ansöka om registrering som förmedlare, utformningen av det standardavtal som ska ingås mellan förmedlaren och spelaren/föreningen, vilka villkor som den ansvarsförsäkring som en förmedlare måste teckna ska uppfylla samt ev. övergångsbestämmelser.

Eventuella frågor besvaras av:
SvFF/Övergångar, 08-735 95 80, spelarovergangar@svenskfotboll.se
Förbundsjuristen Tobias Tibell, 08-735 95 11, tobias.tibell@svenskfotboll.se.