Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 24 november 2009

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 24 november 2009 fattat beslut i följande ärende: Djurgården

Bestraffningsärende nr 24807 - 2009 och tävlingsärende

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har vid sammanträden bl a den 24 november 2009 behandlat följande anmälan.
I samband med matchen Djurgården - Assyriska FF som spelades den 8 november 2009 i kval till Allsvenskan har matchdelegat Christian Welander riktat en anmälan mot Djurgården i enlighet med tävlingsbestämmelserna 6 kap. 2-3 § § och 14 kap. 2 § Riksidrottsförbundets stadgar.

Djurgården har yttrat sig. Även Assyriska har inkommit med yttrande.

- - - - -

Av den tillgängliga utredningen framgår bl a följande.

1. Inkastade föremål.
Från Djurgårdens supportersektioner kastades det in ett antal mynt vid ett flertal tillfällen under första halvlek i riktning mot Assyriskas avbytarbänk. Av dessa mynt hamnade vissa på löparbanan och vissa inne på spelplanen.

2. Pyroteknik.
Enligt anmälande matchdelegat antändes ett dussintal rökfacklor/bloss på Djurgårdens supportersektioner före, under och efter matchen. Enligt Djurgården var det endast fråga om 4-5 s k bangers (kinasmällare) som antändes samt att vissa supportrar "roat" sig med att tömma brandsläckare (pulversläckare) som därvid avgivit viss rökutveckling. Disciplinnämnden finner dock inte skäl ifrågasätta matchdelegatens uppgifter, som innehåller en detaljerad beskrivning av när och var rökfacklorna/blossen antändes. Disciplinnämnden finner det därför ställt utom rimligt tvivel att pyroteknik använts på sätt matchdelegaten angivit.

3. Invasion av spelplanen.
I samband med matchens slutsignal invaderades spelplanen av ett tusental åskådare från Djurgårdens supportersektioner. Därvid utsattes spelare i Assyriska för våld från vissa av dessa supportrar. I utredningen finns olika uppgifter om hur många spelare från Assyriska som därvid utsattes för våld. Assyriska hävdar att fyra av deras spelare utsattes för våld, medan Djurgården hävdar att endast en spelare utsatts. Oavsett om en eller fyra spelare attackerades med våld, anser Disciplinnämnden att invasionen var av så allvarlig karaktär att den närmast är att betrakta som ett okontrollerat upplopp. Det framstår som att det endast var på grund av tillfälliga omständigheter som inte fler spelare, funktionärer och andra åskådare utsattes för allvarliga skador. Risken för sådana skador var uppenbar.

Enligt 6 kap. 2 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna. Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 6 kap 3 § kan besluta
- att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan
- att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
- att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner, och/eller
- att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att Djurgårdens supportrar uppträtt och agerat på sätt angivits ovan under punkterna 1 - 3. För detta ska Djurgården ställas till ansvar.
Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.
För förseelser nämnda under punkterna 1 - 2 ovan är påföljden normalt böter. Om endast dessa förseelser varit till bedömning hade påföljden stannat vid omkring 50 000 kr i böter. Den i sammanhanget allvarliga omständigheten är planinvasionen och uppkomsten av den därtill hörande extrema faresituationen. Den ifrågavarande okontrollerbara händelsen står helt i strid med de grundläggande värderingarna inom fotbollen och tenderar att allvarligt skada fotbollens anseende.
Djurgården har hävdat att föreningen vidtagit en rad åtgärder för att förhindra den uppkomna situationen. Föreningen anför bl a att en omständighet som försvårat deras arbete med att förhindra planinvasion är att polisen inte tillåtit uppmontering av staket runt planen. Enligt polisens uppfattning motiverades detta med att "staketen är av sådan art att de faller omkull vid tryck varför de inte kommer att kunna hålla emot en planinvasion. I ett sådant läge ….. står inte risken för personskador i rimlig proportion till den eventuella nytta som staketen kan tänkas ha för att stävja en planinvasion". Av detta framgår, enligt Disciplinnämndens uppfattning, att oavsett om staket funnits uppmonterade eller inte, hade staketen inte varit tillräckliga för att förhindra invasionen - låt vara att den kunnat fördröjas några sekunder. Av utredningen framgår dessutom att enligt en "Hot- och riskbildsanalys" bedömdes risken för planinvasion som "hög" och den bedömdes som "mer sannolik" av Djurgården-supportrar än Assyriska supportrar. Disciplinnämnden drar den slutsatsen att det hade det krävts helt andra säkerhetsåtgärder för att förhindra invasionen och att under rådande omständigheter tillgodose säkerheten än som nu företagits.

Vid påföljdens bestämmande beaktar Disciplinnämnden också att Djurgården så sent som den 23 september 2009 fälldes till ansvar för deras supportrars agerande under match, där det även förekom publikinträngande på spelplanen - låt vara av helt annan karaktär än i den nu aktuella matchen. Oaktat detta och med beaktande av att risken bedömdes som hög för planinvasion, har Djurgården inte förmått förhindra den nu uppkomna risksituationen.

För nu angivna brister i arrangemanget ska Djurgården ådömas böter. Det är dock inte tillfyllest att Djurgården ådöms endast ett bötesstraff. Även annan påföljd måste komma ifråga. Den påföljd, som då står närmast till buds, är att Djurgården ska spela en eller flera matcher utan åskådare. Denna påföljd bör i första hand tillämpas när störningen i ett arrangemang varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet samt att risk kan bedömas föreligga att en sådan störning kan inträffa igen. Vad gäller den sistnämnda omständigheten pekar Disciplinnämnden på det nyssnämnda beslutet från den 23 september 2009, och att Djurgården trots det beslutet visat bristande förmåga att förhindra fortsatta planinvasioner. Härav följer enligt Disciplinnämndens mening uppenbar risk för upprepning även framöver. Vid sådan bedömning finner Disciplinnämnden att skäl föreligger ålägga en bestraffning av innebörd att Djurgården ska spela en match utan åskådare. Allsvenska serien är slutspelad för 2009. Disciplinnämnden ålägger därför Djurgården att spela den första hemmamatchen i Allsvenskan under säsongen 2010 utan åskådare.

Vid bötesbeloppets bestämmande beaktar Disciplinnämnden den omständigheten att Djurgården ska spela en hemmamatch utan åskådare. Bötesbeloppet kan därför stanna på 200 000 kr.
Disciplinnämnden kan inte undvika att tillägga följande. Nämnden ifrågasätter inte att Djurgården vidtagit en rad insatser av säkerhetskaraktär, inte bara i den ifrågavarande matchen utan även i andra. Det framstår dock otvivelaktigt som en svårbemästrad uppgift att upprätthålla en tillräckligt hög nivå på säkerhetsarbetet vid matcher på Stockholms stadion på grund av arenans standard och karaktär. Disciplinnämnden ifrågasätter därför om matcher av riskkaraktär ska tillåtas på den arenan. Detta är dock något som inte faller inom ramen för Disciplinnämndens beslutanderätt.

Disciplinnämnden beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkten RF: s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF: s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgården böter om 200 000 kr som en följd av ovan redovisade händelser

Beloppet ska inbetalas senast den 3 januari 2010 på SvFF: s
plusgiro 46 33-4

Detta beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN, med hänsyn till mellankommande helg, senast den 28 december 2009.

att ålägga Djurgården att spela första hemmamatchen i Allsvenskan säsongen 2010 utan åskådare.

Detta beslut får överklagas hos SvFF besvärsnämnd, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagan
ska ha inkommit till Besvärsnämnden, med hänsyn till mellankommande helg, senast den
28 december 2009.