Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 12 augusti 2010

Bestraffningsärende vid SvFF:s Disciplinnämnd

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Disciplinnämnd har den 12 augusti 2010 behandlat en anmälan riktad mot en spelare i förbundsserierna med anledning av att denne, i samband med en match, skrivit ett inlägg i sin blogg. Anmälaren anser att inlägget är ansvarslöst, mycket olämpligt och rasistiskt.

Spelaren har beretts tillfälle att yttra sig men har inte avhörts.

Disciplinnämndens bedömning.
Det blogginlägg som åsyftas av anmälaren har rubriken "1, 49 och efterbliven!!!!"

I inlägget anges vidare bl.a: "Att det samma dag som våran match mot Lag X, fanns en artikel i Aftonbladet om att domare som begår grova missar ska kunna bli avstängda verkade inte bekomma denna underbegåvade figur, hade så varit fallet så hade han inte bara blivit avstängd utan förmodligen också utvisad från både planen och kanske även från landet för all framtid.
***
Jag vet att utan domare så skulle det inte bli några fotbolls matcher spelade i över huvud taget, och vid närmare eftertanke så funderar jag på om fan inte det hade varit bättre ändå. Det gick så jävla långt att jag la hans registrerings nummer på minne när jag såg han kliva in i sin bil efter matchen, och gud vet vad som skulle kunna hända om jag inte varit en så snäll kille:) men det värsta av allt jag kommer att ställas öga mot öga med denna domare minst 2 ggr till i sommar:(
***
Matchen då?? Ja den vann han åt Lag X med 1-0:( Grattis till 3 poäng Lag X och grattis till domarn till den fina trippel du satte till Lag X som sista lag att jobba in:( (det sista helt taget ur luften men som det såg ut så är det inte omöjligt)."

Enligt 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s stadgar kan den bestraffas som under eller i samband med idrottstävling eller uppvisning eller med anledning av något, som därunder förekommit, demonstrerat, uppträtt förolämpande eller på annat sätt otillbörligt mot deltagare eller funktionär.

Blogginlägget är daterat den 19 maj 2010 d.v.s. sex dagar efter fotbollsmatchen ifråga. Disciplinnämnden anser med hänsyn härtill och till bloggens innehåll att den fråga som nu är föremål för prövning har samband med den angivna fotbollsmatchen.

I sammanhanget vill Disciplinnämnden framhålla det betydelsefulla i att det inom fotbollsrörelsen råder ett öppet åsiktsklimat och att olika meningsyttringar får komma till uttryck även i olika typer av media. Detta innebär självfallet inte att uttalanden och andra meningsyttringar kan godtas som har ett innehåll som varken yttrandefrihetslagstiftningen skyddar eller som ligger utanför vad som är straffrättsligt acceptabelt. Sedan Riksidrottsnämnden ändrat sin praxis (RIN 754/08-14) omfattas av bestraffningsreglerna därtill alla former av otillbörliga uttalanden oavsett framställningssätt förutom sådana som skyddas av tryckfrihetsförordningen och Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) (se Hübinette, Anders och Malmsten, Krister, Idrottens bestraffnings- och antidopingregler, 2010, s. 37 f).
De yttranden som nu är föremål för nämndens prövning har uttryckts i skrift på en blogg som förmedlats genom en sida – som genom vad som inhämtats från Disciplinnämndens sida – inte har något utgivningsbeslut enligt 1 kap. 9 § andra stycket Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL). Innehållet i den nu aktuella bloggen faller därför inte inom Yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområde.

Disciplinnämnden övergår därefter att pröva frågan om den anmälde spelaren uppträtt förolämpande eller otillbörligt mot domaren.
Domaren som kritiseras i bloggen är inte namngiven. Uttalandena i bloggen ligger dock i så nära anslutning i tiden till den angivna matchen att domaren ifråga enligt Disciplinnämndens bedömning får anses vara är så identifierad att han kan komma att beröras av vad som anges i bloggen. Därtill kommer att bloggen torde ha sådan allmän tillgänglighet att dess innehåll kan komma att läsas av ett flertal personer. Det är bl.a. mot bakgrund av dessa förhållanden som den anmälda förseelsen ska bedömas.
I inlägget karaktäriseras domaren som "1,49 och efterbliven" och som "denna underbegåvade figur". I inlägget antyds även som ett antagande att domaren under angiven förutsättning skulle "bli utvisad från både planen och kanske även från landet för all framtid". Disciplinnämnden kan inte uppfatta detta som annat än som ett illa dolt angrepp mot domarens person samt att yttrandet, att han kanske skulle bli utvisad "kanske även från landet för all framtid", som en otillbörlig anspelning på domarens härkomst.

Vad därefter angår bedömningen av vad spelaren angett i samband med att han uttryckt att han lagt domarens registreringsnummer på minnet, anser Disciplinnämnden att vad som där anges kan uppfattas som ett förtäckt hot om våld. Enligt nämnden föreligger dock en tveksamhet i innebörden av uttrycket då spelaren samtidigt anger "om jag inte varit en så snäll kille". Frågan är således om spelaren tillräckligt upphävt vad som skrivits i det föregående – inte minst mot bakgrund av hur bloggens innehåll i övriga nu berörda delar utformats.

Även om spelaren även i denna del agerat oaktsamt anser Disciplinnämnden att en förmånlig tolkning bör komma spelaren till del d.v.s. att han får anses ha mildrat verkningarna av vad som skrivits.

Disciplinnämnden anser således att det framgår att spelaren med uppsåt därtill i bloggen förolämpat domaren. Att inlägget kan uppfattas av någon som präglat av en humoristisk ton innebär enligt Disciplinnämnden inte att omständigheterna kring beteendet kan betraktas som förmildrande. Snarare kan det enligt Disciplinnämnden anses som mera klandervärt att på detta sätt utsätta annan för missaktning; eller mera vardagligt uttryckt – att göra sig rolig på annans bekostnad.

Sammanfattningsvis har således den anmälde spelaren brutit mot de angivna bestämmelserna och ska med hänsyn till förseelsens allvar erhålla en kännbar påföljd i form av avstängning.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 7 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser

att ålägga spelaren avstängning under tiden fr.o.m. den 15 augusti 2010  t.o.m. den 11 september 2010
(= fem matchers avstängning)

På Disciplinnämndens vägnar

Khennet Tallinger
Ordförande