Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 15 oktober 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 15 oktober 2010 fattat beslut i följande ärende:

Anmäld part: Haris Skenderovic Syrianska FC

Enligt anmälan har Haris Skenderovic i samband med matchen Hammarby - Syrianska FC, 2010-10-02 i Superettan, blivit anmäld av granskningsgruppen.

Efter anmälan från Granskningsgruppen bordlade Disciplinnämnden vid sammanträde den 12 oktober anmälan mot Haris Skenderovic.

Sedan Disciplinnämnden konstaterat att samtliga ledamöter, Syrianska FC och Haris Skenderovic haft tillgång till samma bildmaterial har Disciplinnämnden prövat ärendet.

Av yttrande från domaren i matchen, Magnus Ahlsén, framgår det att ingen från domarteamet har sett den aktuella händelsen.

Efter granskning av det föreliggande bildmaterialet, som utgör grunden för anmälan, finner Disciplinnämnden att det inte med säkerhet kan fastställas, att förseelsen som begåtts av Haris Skenderovic är av sådan art att den kan föranleda någon påföljd från Disciplinnämndens sida.

Disciplinnämnden beslutar därav
att lämna anmälan utan bifall

I beslutet deltog: Staffan Anderberg, Nils-Olof Andersson, Leif Lindstrand, Göran Nilsson och Per Ågren

Berörda parter kan överklaga beslutet hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagan ska ha inkommit till RIN senast 2010-10-29.