Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 23 november 2010

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 23 november 2010 fattat beslut i följande ärende:

Arrangemangsärenden

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Halmstads BK – Helsingborgs IF, AH, 31/10
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Örebro – IFK Göteborg, AH, 1/11
Beslut: 15.000:-

Anmäld part: LdB FC Malmö
Rapporterad händelse: brott mot 2 kap. 30 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

Beslut
Enligt anmälan ska man vid kontrollmätning den 6 september 2010 ha upptäckt att avståndet till dels staketet och dels till de reklamväxlare som är monterade på bortre långsidan på Malmö IP uppmättes till 3,00 meter till staketet och till 2,80 meter till reklamväxlarna.

Enligt 2 kap. 30 § SvFF:s tävlingsbestämmelser får fasta eller mobila föremål inte finnas på ett avstånd närmare än tre meter från planens begränsningslinjer.

LdB Malmö FC skriver i sitt yttrande att man i samband med anläggandet av konstgräs på Malmö IP breddat planen från 65 till 66 meter vilket var något som varken LdB Malmö FC eller ledningen för Malmö IP blivit informerade om. Konsekvensen av planbreddningen blev att avståndet mellan reklamväxlarna och spelplanen inte längre uppfyllde kravet enligt tävlingsbestämmelserna.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Disciplinnämnden vill inledningsvis understryka vikten av att bestämmelsen följs. Måtten enligt tävlingsbestämmelserna är strikta.

Vidare utgår Disciplinnämnden från att LdB Malmö FC åtgärdar avståndsfelen alternativt ansöker om dispens från bestämmelsen inför spelåret 2011.

Disciplinnämnden beslutar

att lämna anmälan utan bifall

Anmäld part: Hammarby
Rapporterad händelse: inkastande av föremål
Match: Hammarby – Kalmar FF, SvC, 27/10
Beslut: utan åtgärd

Anmäld part: IF Elfsborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: IF Elfsborg - GAIS, AH, 7/11
Beslut: 25.000:-

Anmäld part: IFK Göteborg
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: IFK Göteborg – Gefle IF FF, AH, 7/11
Beslut: 15.000:-

Bestraffningsärenden

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 33 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: Assyriska FF – Jönköpings Södra IF, SE, 19/8
Beslut: utan åtgärd

Anmäld part: Helsingborgs IF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: IF Elfsborg – Helsingborgs IF, AH, 18/10

Beslut
Matchdelegaten skriver i sin anmälan att det strax före avspark antändes och kastades 3 blixtbengaler från Helsingborgs supportrar. En av dessa landade inne på planen och de andra två landade på området mellan reklamräcket och räcket mot planen.
Utöver detta antändes 8 bengaler, även dessa strax innan avspark, samt ytterligare två bengaler i den 12:e respektive 59:e matchminuten.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

att ålägga Helsingborgs IF böter om 30 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: Djurgården
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: Djurgården – Malmö FF, AH, 20/10

Beslut
Matchdelegaten skriver i sin anmälan att det i samband med inmarsch antändes ca 10-15 knallskott, 10 blixtbengaler och 15-20 bengaler. I den 24 matchminuten antändes 2 knallskott. Före avspark till andra halvlek antändes ca 3 knallskott, 10-15 bengaler och 5 rökfacklor. Vidare under matchens andra halvlek antändes 3 knallskott och
2 rökfacklor och efter matchens slut 2 knallskott och 1 rökfackla. Sammanlagt ska enligt anmälan de pyrotekniska pjäserna ha uppgått till minst 68 st.
All pyroteknik antändes på Djurgårdens supportersektion.

Djurgården hänvisar i sitt yttrande att uppgifter från polisen avseende antal pyrotekniska pjäser ska ha uppgått till sammanlagt 41 st.

Matchdelegaten bemöter de uppgifter Djurgården hänvisar till gällande antalet pyrotekniska pjäser med att dessa anses vara osannolikt låga.

Disciplinnämnden finner inte skäl att ifrågasätta matchdelegatens uppgift om antalet pyrotekniska pjäser. Han har som särskild uppgift bl. a. att beräkna och bedöma antalet pjäser, vilket polisen inte har på samma sätt. Till sin bedömning lägger Disciplinnämnden det minimiantal pjäser som delegaten angivit i sin rapport.
Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

att ålägga Djurgården böter om 70 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: Malmö FF
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik samt planinvasion
Matcher:
BK Häcken – Malmö FF, AH, 27/10
IF Brommapojkarna – Malmö FF, AH, 1/11
Malmö FF – Mjällby AIF, AH, 7/11

Beslut
BK Häcken – Malmö FF

Matchdelegaten anmäler att det i samband med line-up antänds 6 blixtbengaler samt 1 röd blossbengal. Vidare antänds 2 röda blossbengaler och 1 gul blossbengal i den 15:e respektive 25:e matchminuten. Samtlig pyroteknik antänds på Malmö FF:s läktarsektion.

IF Brommapojkarna – Malmö FF

Matchdelegaten anmäler att det i samband med inmarsch antänds 6 bengaler. Vidare antänds sammanlagt 11 bengaler i samband med Malmö FF-mål under den andra halvleken. Samtlig pyroteknik antänds på Malmö FF:s läktarsektion.
Matchdelegaten anmäler även att 10 personer kommer över läktarstaketet framför Malmö FF:s supportersektion i samband med Malmö FF:s 1 – 0-mål.

Malmö FF – Mjällby AIF

Matchdelegaten anmäler att det från tiden strax innan matchstart till slutsignal antändes sammanlagt ca 33-34 bengaler, 4 blixtbengaler och 3 ljusbengaler. Utöver detta kastas 2 ljusbengaler in på planen. Dessa landar inne i Mjällby AIF:s straffområde. Ingen person fanns i närheten. Samtliga händelser inträffar på/från Malmö FF:s läktarsektion.

Vidare anmäler matchdelegaten att det efter matchen genomfördes en massiv planinvasion. I samband med planinvasionen antändes ytterligare minst 7 bengaler.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 6 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan,
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att Malmö FF:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska Malmö FF ställas till ansvar.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Vid brott mot bestämmelserna som avser pyroteknik är påföljden normalt böter. Detta förutsätter dock att det inte förekommit olyckor och skador eller att allvarlig fara för sådana händelser inte förelegat. Under sådana förhållanden kan strängare påföljd än endast böter tänkas förekomma.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den massiva planinvasion som förekommit i matchen mellan Malmö FF och Mjällby AIF.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.
Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Inledningsvis noterar Disciplinnämnden att Malmö FF vidtagit omfattande åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen. Därtill kommer att föreningen hanterat den uppkomna situationen på ett planerat och eftertänksamt sätt då man lyckats slå en inre ring kring spelarna i samband med prisutdelningsceremonin. Disciplinnämnden drar dock den slutsatsen att det hade det krävts helt andra säkerhetsåtgärder för att förhindra invasionen som sådan.

Redan på grund av de tidigare angivna brister i arrangemangen, såvitt avser den omfattande användningen av pyroteknik vid samtliga anmälda tillfällen, ska Malmö FF ådömas ett kraftigt bötesstraff.

Vid frågan om hur planinvasionen ska bedömas är den fråga som står i förgrunden om ordningsstörningen varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet samt en bedömning av de i det föregående angivna bedömningskriterierna. Härtill kommer att Disciplinnämnden beaktar de omfattande säkerhetsåtgärder som vidtagits.

Trots det allvarliga i planstormningen i matchen mellan Malmö FF och Mjällby AIK anser Disciplinnämnden att förhållandena sammantaget vara sådana att påföljden i denna del kan stanna vid ett kännbart bötesstraff. Disciplinnämnden bedömer att planinvasionen som sådan bör bestraffas med böter uppgående till 125 000 kr.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Malmö FF böter om 200 000 kr som är en gemensam påföljd i
bestraffningsärendena nr 28979-2010, 25980-2010 samt 28992-2010.

Anmäld part: AIK
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Matcher:
AIK – IF Elfsborg, AH, 31/10
Åtvidabergs FF - AIK, AH, 7/11

Beslut
AIK – IF Elfsborg

Matchdelegaten anmäler att det före match antändes ca 25 bengaler och ytterligare ca 3-4 bengaler under line-up. Vidare antändes under 5 tillfällen ca 2-4 bengaler (per gång), ett knallskott, sorkrök samt avbränning av något som matchdelegaten bedömer vara magnesium – "korta, intensiva, vita ljussken".

Under matchens andra halvlek antändes vid 5 olika tillfällen 2-3 bengaler (per gång) samt ett knallskott och viss sorkrök och magnesium.
Samtlig pyroteknik antändes på AIK:s supportersektion.

Åtvidabergs FF – AIK

Matchdelegaten anmäler att det i samband med line-up antändes ca 10 blinkbengaler, 10 bengaler, 4 rökbengaler och 5 smällare. I matchens 47:e minut antändes ca 5 blinkbengaler, 2 smällare och 1 rökbengal.

AIK har i sitt yttrande bl. a. framfört att avsevärt fler supportrar, än överenskommits med Åtvidabergs FF före matchen, fick tillträde till AIK:s bortasektion vilket försvårade säkerhetsarbetet.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.
Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är därtill skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken.

Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser eller kastat in föremål in på spelplanen eller kastat in föremål som medfört personskada eller inneburit fara för personskada eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

Vid påföljdens bestämmande har Disciplinnämnden beaktat den omständigheten att säkerhetsarbetet för AIK försvårades då avsevärt fler supportrar, än överenskommits med Åtvidabergs FF före matchen, fick tillträde till AIK:s bortasektion.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga AIK böter om 75 000 kr som är en gemensam påföljd i
bestraffningsärendena nr 28989–2010 och 28991–2010.

Anmäld part: GAIS
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik
Match: IF Elfsborg – GAIS, AH, 7/11

Beslut
Matchdelegaten skriver i sin anmälan att det i samband med inmarsch antändes
5 bengaler, att det i tredje matchminuten antändes 2 bengaler och att det i 93:e minuten antändes 4 bengaler.

GAIS skriver i sitt yttrande att man invänder mot att det skulle ha varit 4 bengaler som antändes i den 93:e minuten utan menar att det rörde sig om 2 – 3 st.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Disciplinnämnden konstaterar inledningsvis att oavsett om antalet bengaler i den 93 minuten varit två eller fyra så påverkat det inte påföljdsbestämningen.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar, bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas påföljd.

att ålägga GAIS böter om 25 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: Sören Åkeby, GIF Sundsvall
Rapporterad händelse: obetalda böter
Beslut: Då Åkeby den 15 november 2010 betalade sina böter beslutar Disciplinnämnden att lämna anmälan utan bifall

Anmäld part: Assyriska FF
Rapporterad händelse: inkastande av föremål samt planinvasion
Match: Assyriska FF – Syrianska FC, SE, 19/9

Beslut
Matchdelegaten anmäler att det i samband med Assyriska FF:s 2 – 0-mål i den 86:e matchminuten kastades in 2 halvfyllda PET-flaskor, en paraplydel, en skruv och 2 skruvkorkar av plåt mot Syrianska FC:s spelarbänk. Föremålen landade inne på plan men träffade ingen. Ca 2 minuter efter matchens slut kastades det in 3-5 PET-flaskor varav 2 av dessa var oöppnade. Samtliga föremål kastades från Assyriska FF:s supportersektion.

Vidare anmäler matchdelegaten att planen invaderades av ca 200 Assyriska-supportrar som ville fira segern efter matchens slut. Mellan 20-30 publikvärdar och ordningsvakter försökte förhindra invasionen utan resultat. Supportrarna blev kvar på planen i ca 5 minuter.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap. 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan,
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Inledningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att Assyriskas FF:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska Assyriska FF ställas till ansvar.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Assyriska FF ska dömas till ett bötesstraff för att föremål kastats in på plan.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den planinvasion som förekommit i matchen mellan Assyriska FF och Syrianska FC då ca 200 personer olovligen tagit sig in på plan detta trots att funktionärer försökt förhindra att så skulle ske.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.
Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Inledningsvis noterar Disciplinnämnden att Assyriska FF visserligen vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen men att dessa åtgärder varit otillräckliga för att förhindra att publik tog sig in på plan.

Vid frågan om hur planinvasionen ska bedömas är den fråga som står i förgrunden om ordningsstörningen varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet samt en bedömning av de i det föregående angivna bedömningskriterierna.

Disciplinnämnden bedömer att planinvasionen som sådan bör bestraffas med böter uppgående till 30 000 kr. Härtill kommer påföljden för de inkastade föremålen.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Assyriska FF böter om 40 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Rapporterad händelse: planinvasioner
Matcher:
IFK Norrköping FK – GIF Sundsvall, SE, 23/10
Ängelholms FF – IFK Norrköping FK, SE, 16/10

Beslut
IFK Norrköping FK – GIF Sundsvall

Matchdelegaten anmäler att planen efter slutsignal invaderades av tusentals Norrköping-supportar. I samband med planinvasionen antändes sammanlagt 8 bengaler och 2 knallskott.

Ängelholms FF – IFK Norrköping FK

Matchdelegaten anmäler att planen direkt efter slutsignalen invaderades av 100-110 Norrköping-supportrar.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 3 kap. 6.3 § kan besluta:
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan,
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Sammanfattningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att IFK Norrköping FK:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska IFK Norrköping FK ställas till ansvar.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Vid brott mot bestämmelserna som avser pyroteknik är påföljden normalt böter. Detta förutsätter dock att det inte förekommit olyckor och skador eller att allvarlig fara för sådana händelser inte förelegat. Under sådana förhållanden kan strängare påföljd än endast böter tänkas förekomma. Av utredningen framgår att pyroteknik antänts i samband med planinvasionen i matchen mellan IFK Norrköping och GIF Sundsvall vilket i sig är en försvårande omständighet.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som är till bedömning är de planinvasioner som förekommit i de matcher som nu är till bedömning då vid det ena tillfället planen invaderats av flera tusen personer och vid det andra mellan 100 till 200 personer.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.
Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Inledningsvis noterar Disciplinnämnden att IFK Norrköping i matchen mot GIF Sundsvall visserligen vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen vid den planerade invasion som IFK Norrköpings supportrar planerat. Disciplinnämnden drar dock den slutsatsen att det hade krävts helt andra säkerhetsåtgärder för att förhindra invasionen.
Vid frågan om hur planinvasionen ska bedömas är den fråga som står i förgrunden om ordningsstörningen varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet samt en bedömning av de i det föregående angivna bedömningskriterierna. I sammanhanget anser Disciplinnämnden att det bör anses som försvårande från fareutgångspunkt att pyroteknik använts i samband med planstormningen vid det första tillfället.

Disciplinnämnden bedömer att planinvasionerna – då innefattande den pyroteknik som använts vid matchen mellan IFK Norrköping och GIF Sundsvall – som bör bestraffas med en gemensam påföljd uppgående till böter 100 000 kr.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga IFK Norrköping FK böter om 100 000 kr som är en gemensam
påföljd i bestraffningsärendena nr 28959-2010 samt 28988-2010.

Anmäld part: Syrianska FC
Rapporterad händelse: antändande av pyroteknik samt planinvasion
Match: Väsby United – Syrianska FC, SE, 23/10

Beslut
Matchdelegaten anmäler att det 15 minuter innan matchstart antändes en bengal i samband med att Syrianska-supportrar förflyttade sig från entrén till läktaren. Utöver detta antändes en smällare i den 23:e matchminuten. Även denna antänd av Syrianska-supportrar.

Vidare anmälare matchdelegaten att planen direkt efter slutsignalen invaderades av några hundra Syrianska-supportrar. I samband med planinvasionen antändes tre smällare och tre bengaler. Publiksamlingen inne på planen skingrades efter ca 20-30 minuter.

Disciplinnämnden gör följande bedömning.

Enligt 2 kap. 26 § SvFF: s tävlingsbestämmelser är arrangerande och gästande förening ansvarig för sina spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt
3 kap. 6 § kan förening, vars supportrar bl.a. avfyrat raketer eller antänt andra pyrotekniska pjäser och från avspark till slutsignal, kastat föremål in på spelplanen eller området mellan planens begränsningslinjer och publikplatser, eller på annat sätt uppträtt otillbörligt, åläggas böter. Strikt ansvar föreligger därvid för föreningarna.

Därutöver finns möjlighet att Disciplinnämnden enligt 6 kap 3 § kan besluta
att en eller flera matcher ska spelas på annan arena än föreningens ordinarie hemmaplan,
att en eller flera matcher ska spelas utan åskådare
att en eller flera av föreningens matcher ska spelas med en eller flera för åskådare stängda läktarsektioner och/eller
att en förening åläggs att sätta upp nät eller annat skydd framför viss läktarsektion.

Inledningsvis finner Disciplinnämnden det utrett att Syrianska FC:s supportrar uppträtt och agerat på sätt som matchdelegaten angett. För detta ska Syrianska FC ställas till ansvar.

Vid påföljdens bestämmande vill Disciplinnämnden anföra följande.

Syrianska FC ska dömas till ett bötesstraff för den pyroteknik som antänts.

Den i sammanhanget mest allvarliga händelsen som nu är till bedömning är den planinvasion som förekommit i matchen mellan Väsby United Syrianska FC då några hundra personer olovligen tagit sig in på plan.

Som Disciplinnämnden vid ett flertal tillfällen framhållit innebär en s.k. planinvasion en risk för spelare, funktionärer och publik. Ju fler som beträder planen desto mindre blir möjligheterna att få en överblick av situationen och att tillgodose säkerheten.
Faktorer av betydelse vid straffmätningen är även att göra en samlad bedömning av övriga omständigheter som förelegat i det enskilda fallet Sådana faktorer kan vara antalet inrusande supportrar, den allmänna stämningen och det sätt varpå de inrusande personerna uppträtt, om attacker förekommit mot spelare och/eller domare och övriga funktionärer, vilken grad av trängsel som bedömts föreligga, om provokationer från motståndarsupportrar förekommit samt om pyroteknik antänts. Slutligen anser Disciplinnämnden att dessa kriterier bör bedömas mot bakgrund av de krav som rimligen kan ställas med beaktande av ansvarig förenings serietillhörighet.

Härtill kommer att Disciplinnämnden, i syfte att understödja och på ett positivt sätt påverka och stimulera säkerhetsarbetet i föreningarna, antagit den policyn att fortsättningsvis - från den 1 oktober 2009 – i högre grad vid påföljdsbestämningen i större utsträckning beakta åtgärder som föreningarna visar att man vidtagit för att förebygga säkerheten vid arrangemangen och att anse att dessa ska påverka påföljdsbestämningarna i förmildrande riktning.

Inledningsvis noterar Disciplinnämnden att Syrianska FC visserligen vidtagit åtgärder för att förhindra att delar av publiken skulle ta sig in på planen men att dessa åtgärder varit otillräckliga.

Vid frågan om hur planinvasionen ska bedömas är den fråga som står i förgrunden om ordningsstörningen varit av den arten att allvarlig fara uppstått för åskådarnas, spelarnas och/eller funktionärernas säkerhet samt en bedömning av de i det föregående angivna bedömningskriterierna.

Disciplinnämnden bedömer att planinvasionen som sådan bör bestraffas med böter uppgående till 30 000 kr. Härtill kommer påföljden för pyrotekniken.

Disciplinnämnden beslutar med tillämpning av 14 kap. 2 § 14 punkten RF:s bestraffningsbestämmelser, 2 kap. 26 § samt 3 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Syrianska FC böter om 50 000 kr som följd av ovan redovisade
händelser.