Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 7 april 2015

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 7 april 2015 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: AIK Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 3, 7/3
Yttrande: föreligger

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar med stöd av 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser samt 14 kap 2 § RF:s stadgar att AIK ska betala böter med 200 000 kr.

Anmälan m m
Matchdelegaten har anmält att det innan matchstart antändes två bengaler samt tio blixtbengaler på AIK:s läktarsektion. I samband med inmarsch innan matchstart antändes minst 25 bengaler på samma sektion, detta ledde till en rökutveckling som tillsammans med den pyroteknik som antändes av Hammarbys supportrar ledde till att matchen startade tolv minuter sent.

Vidare har matchdelegaten anmält att det under den första halvleken, vid tolv olika tidpunkter antändes sammanlagt minst 62 bengaler.

Innan andra halvleks start antändes minst 75 bengaler på samma sektion, detta föranledde en försening av andra halvleks start med sju minuter. Under den andra halvleken tändes det vid nio olika tillfällen minst 17 bengaler. Matchdelegaten har anmält att det sammanlagt antändes 191 pyrotekniska pjäser på AIK:s supporterläktare i samband med matchen. Rapport finns om en brännskadad och en rökskadad person i samband med detta.

Matchdelegaten har också anmält att två flaggor antändes på AIK:s läktare i den 51:a matchminuten samt att evakueringstrapporna på AIK:s sektion var blockerade av AIK:s supportrar under i stort sett hela matchen.

Fjärdedomaren har anmält att två föremål, en plastburk och en mindre sten kastats in och landat i AIK:s straffområde utan att träffa någon spelare eller funktionär.

Disciplinnämndens bedömning.
Disciplinnämnden behandlar först antändandet av pyrotekniska pjäser. Det är i målet ostridigt att det på AIK:s läktarsektion olovligen antändes cirka 190 pyrotekniska pjäser med det resultat som anges i matchdelegatens anmälan. Enligt 3 kap 22.1 § SvFF:s tävlingsbestämmelser (TB) kan förening, vars supportrar under eller i samband med match orsakat ordningstörning genom att olovligen avfyra raketer eller antända andra pyrotekniska pjäser, åläggas påföljd enligt 3 kap 22.2§ TB. Påföljd får dock inte åläggas föreningen, om föreningen kan visa att den gjort vad som ålegat den enligt gällande tävlingsregler för att motverka och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Enligt matchöverenskommelsen hade AIK totalansvaret för all visitering av åskådarna. Hammarby hade endast att "stötta upp" vid visiteringen. AIK har i sitt yttrande detaljerat beskrivit hur visiteringen tillgick. Säkerhetsdelegaten har dock i sitt yttrande haft anmärkningar på visiteringsförfarandet vid vissa entréer. Med beaktandet av att det sammanlagt avfyrades cirka 240 pyrotekniska pjäser under eller i samband med matchen, varav cirka 190 från AIK:s sektion och cirka 50 från Hammarbys sektion, och att det vid visitationerna anträffades endast två s k nödbloss, finner Disciplinnämnden att visiteringen haft så stora brister att AIK inte kan anses ha gjort vad som ålegat föreningen för att motverka ifrågavarande ordningsstörning. Detta gäller även med hänsyn till att AIK inte haft rätt att göra s.k. kroppsbesiktning. AIK kan således åläggas påföljd för den ordningsstörning, som anmälan mot föreningen avser i detta hänseende, nämligen avfyrandet av cirka 190 pyrotekniska pjäser. Enligt Disciplinnämndens mening ska påföljden bestämmas till böter enligt 14 kap RF:s stadgar eftersom ordningstörningen var av allvarligt karaktär. Vid bestämmandet av böternas storlek beaktar Disciplinnämnden det omfattande säkerhetsarbete AIK otvivelaktigt genomfört. Böternas storlek bestäms därför till 175 000 kronor för den ordningsstörning som den bristfälliga visitationen medfört. Disciplinnämnden anmärker att vid bestämmande av böternas storlek har nämnden utgått från tidigare praxis.

Därefter behandlar Disciplinnämnden den omständigheten att de gulmarkerade evakueringstrapporna var blockerade under i stort sett hela matchen. Enligt 3 kap 11 § SvFF:s särskilda tävlingsbestämmelser (STB) och polisens tillstånd för matchen hade AIK ansvaret för att evakueringstrapporna inte blockerades. I händelse av brand eller annan allvarlig händelse är det av största vikt att evakueringstrapporna hålls fria. Detta i synnerhet vid en i det närmaste fullsatt arena. Disciplinnämnden finner att AIK inte fullgjort vad som ålegat föreningen, varför föreningen kan åläggas böter för denna försummelse enligt 14 kap RF:s stadgar. Böternas storlek härvidlag bestäms till 25 000 kronor.

När det sedan gäller bränningen av två mindre flaggor, finner Disciplinnämnden att ordningstörningen varit av den karaktären att det inte är rimligt att kräva att AIK skulle kunna motverka eller förebygga denna. Anmälan lämnas därför utan bifall i denna del.

Slutligen gäller det anmälan om inkastandet av en mindre sten och en plastburk. Därvid finner Disciplinnämnden att så stor osäkerhet råder beträffande om, när och varifrån föremålen kastades, att anmälan inte föranleder någon Disciplinnämndens åtgärd.

Med hänvisning till vad ovan anförts bestämmer Disciplinnämnden att AIK ska åläggas böter, enligt 14 kap RF:s stadgar, med totalt 200 000 kronor.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: anmäld enligt 2 kap. 26 § samt 3 kap. 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser
Match: AIK – Hammarby, Svenska Cupen, Grupp 3, 7/3
Yttrande: föreligger

Anmälan m.m.
Matchdelegaten Christian Welander har efter matchen den 7 mars 2015 i Svenska Cupen mellan AIK och Hammarby på Friends Arena, anmält Hammarby enligt 2 kap 26 § och 3 kap 22 § SvFF:s tävlingsbestämmelser.

Enligt anmälan antändes innan och under matchen minst 50 olika pyrotekniska pjäser på Hammarbys supportersektion och vidare var evakueringstrapporna på Hammarbys sektion under matchen blockerade av Hammarbys supportrar.

Hammarby har i yttrande godtagit antalet pyrotekniska pjäser men har vad gäller blockeringen av trapporna hänvisat till att AIK som arrangör ansvarade för utrymning och brandskydd även om båda föreningarnas personal arbetade med att hålla trapporna framkomliga. Det framgår vidare av yttrandet att innan matchen sökte hundar efter pyroteknik på läktarna samt att Hammarby hade personal på plats som stöttade visitationen vid entréerna.

Av matchöverenskommelsen framgår att visitationen av Hammarbys supportrar skulle utföras av AIK:s publikvärdar.

Disciplinnämnden har även tagit del av matchdelegatens respektive säkerhetsdelegatens rapporter.

Beslut
Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan åtgärd.

Disciplinnämndens bedömning

Regelverket
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är föreningarna ansvariga för sina respektive supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas för herrlagens del i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr (STB). Där anges i 3 kap 11 § återigen att arrangerande lag har ansvar för ordningen på arenan liksom för evakuering och i 3 kap 15 § att arrangören ska se till att åskådarna visiteras. Vidare sägs i 3 kap 16 § att föreningarna i förväg ska bestämma vilken förenings personal som ska utföra visitationen på de olika sektionerna och att detta ska framgå av matchöverenskommelsen.

Dessa regler innebär alltså att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning, evakuering och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Hammarbys ansvar i detta fall
Det har varit en mängd pyroteknik som antänts på Hammarbys supportersektion. Denna pyroteknik har på något sätt förts in till arenan och har inte påträffas vid avsökningen av arenan innan match eller under visitationen vid entréerna.

Det var AIK som arrangerande lag som hade ansvar för ordningen. När det gäller visitationen var det AIK som svarade för visitationen av Hammarbys supportrar och Hammarbys personal skulle endast stötta AIK:s personal. Denna stöttning kan inte betraktas som ett åtagande att svara för visitationen av de egna supportrarna. Då Hammarby vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för ordningen eller visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Vad gäller evakueringstrapporna är utrymning och brandskydd även det AIK:s ansvar och blockeringen av trapporna vid Hammarbys sektion är därför inte heller något som Hammarby kan göras ansvarigt för.

Denna bedömning innebär sammantaget att anmälan inte kan leda till bestraffning av Hammarby och att anmälan därför ska lämnas utan åtgärd.