Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 17 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 17 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Ljungskile SK
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB 5 kap 24 § underlåtelse att tillse att resultattavla på arenan kunnat visa resultat i matcher i Superettan och Allsvenskan som spelas samtidigt i match 000005005, Ljungskile SK - Örgryte IS FF.
Match: Ljungskile SK – Örgryte IS FF, Superettan, 3/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift 5000 kr

Beslut att meddelas 20 maj 2016.

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat följande anmälan mot Ljungskile SK.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av särskilda tävlingsbestämmelserna 5 kap 24 § och 1 kap 1 § tävlingsbestämmelserna att ålägga Ljungskile SK en straffavgift om 5 000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Superettan mellan Ljungskile SK – Örgryte IS FF den 3 april 2016 har Riksombudet (RO) anmält att Ljungskile underlåtet att tillse att resultattavlan på arenan kunnat visa resultat i matcher i Superettan och Allsvenskan som spelas samtidigt som aktuell match.

RO har yrkat att Ljungskile ska betala straffavgift för det inträffade och hänvisat till matchdelegatens rapport för det inträffade samt att motsvarande brist anmäldes redan under säsongen 2015 och Ljungskile ålades då en tillrättavisning.

Ljungskile har i sitt yttrande uppgett att de bestrider ett åläggande om straffavgift för det inträffade enligt nedan anförande. Ljungskile har inför säsongen 2016 gjort en förändring av resultattavlan. Tyvärr har det visat sig att det inte avhjälpte bristen och att 2 matchresultat inte kan ses. Ljungskile vill påpeka att resultattavlan kan idag visa resultat från 6 matcher som kan ses från samtliga läktares alla bänkrader och platser.

RO har efter att ha tagit del av Ljungskiles yttrande uppgett att anmälan vidhålls.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 5 kap 24 § särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) framgår att på resultattavlan ska resultat och speltid i pågående match visas samt resultat i matcher i Superettan och Allsvenskan som spelas samtidigt som aktuell match.

Disciplinnämnden konstaterar att enligt STB ska resultattavlan visa resultat i matcher i Superettan och Allsvenskan som spelas samtidigt som aktuell match. Eftersom Ljungskile under säsongen 2015 ålades av Disciplinnämnden med en tillrättavisning för motsvarande brist anser nämnden att Ljungskile denna gång skall åläggas en straffavgift om 5 000 kr.

Anmäld part: Jönköpings Södra IF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000001042, Jönköpings Södra IF - Falkenbergs FF.
Match: Jönköpings Södra IF – Falkenbergs FF, Allsvenskan, herrar, 27/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift

Beslut att meddelas 20 maj 2016.

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat följande anmälan mot Jönköpings Södra IF.

BESLUT

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna 3 kap 22 § att ålägga Jönköpings Södra IF en straffavgift om 5 000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Jönköpings Södra IF – Falkenbergs FF den 27 april 2016 har Riksombudet (RO) anmält att Jönköpings Södras IF supportrar tänt tre s.k. bangers under matchen samt att visitationen av hemmasupportrarna inte har varit tillräcklig och föreningen har därmed inte gjort vad som ålegat den för att motverka denna ordningsstörning, särskilt med beaktande av att Jönköping Södras supportrar använt pyroteknik vid tidigare matcher under säsongen.

RO har yrkat att påföljden kan stanna vid en straffavgift.

Jönköping Södra har i sitt yttrande uppgett att de medger omständigheterna som anges i matchdelegatensrapport. Föreningen anser dock att den visitation som gjordes i samband med matchen var tillräcklig. Vidare framgår av Jönköpings Södras yttrande att föreningen visserligen har haft en tidigare incident i år med bengalbränning, men att de inte tycker det är relevant i sammanhanget då föreningen varit i praktiken helt förskonade från incidenter på hemmaplan under alla sina år i elitfotbollen. Jönköping Södra uppger i sitt yttrande att de valde att visitera all ståplatspublik den berörda matchen, men lyckades inte hitta någon pyroteknik. Föreningen uppger vidare att de efter Falkenbergsmatchen haft uppföljningssamtal med sina organiserade supportrar och att deras supportergrupp Green Machine har inför efterföljande hemmamatch offentligt tagit avstånd från bangers samt meddelat föreningen att de själva aktivt kommer att medverka till att identifiera den som eventuellt använder detta i framtiden.

RO har efter att ha tagit del av Ljungskiles yttrande inkommit med ett yttrande. RO har yttrar sig om att det som föreningen angett kan inte frita den från ansvar. Som framgår av matchdelegatens rapport – vilken föreningen vitsordat – har visitationen inte varit fullgod vid alla de insläpp, varifrån man sedan kunnat ta sig till supporterläktaren. RO har uppgett att anmälan vidhålls.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Av 3 kap 22.1 § TB framgår det att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning kan åläggas påföljd enligt 22.2 §. Vidare framgår att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Jönköping Södra IF har, i egenskap av arrangör och enligt överenskommelsen av match, haft ansvar för visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar. Av matchdelegatrapporten framgår att visitationen var godkänd endast vid ett insläpp, där de flesta supportrar passerade, men att det inte hjälper när det inte var någon visitation på övriga insläpp på arenan, vilket innebar att supportrar kan fritt passera till supporterläktaren utan att ha blivit visiterad.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen genomfört visitationen på ett undermåligt sätt, då supportrar som inte blivit visiterade fritt kan passera till supporterläktaren, och nämnden anser att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala straffavgift för denna försummelse.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: ÖSK Elitfotboll AB
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Örebro – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 3/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 20 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 15 § att Örebro ska betala böter om 20 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Örebro – Djurgården den 3 april 2016 har RO anmält Örebro för att visitationen av hemmasupportrarna varit undermålig och inte följ överenskommelse om match samt vad som gäller för match med planeringsprogram 3.

RO har yrkat att Örebro ska betala böter för detta samt hänvisat till att det visserligen inte förekom någon rapporterad ordningsstörning bland hemmasupportrarna, men att det är av central betydelse att visitation alltid sker i enlighet med överenskommelse om match (och polisens villkor) för att i möjligaste mån förebygga bl.a. användande av pyroteknik. RO har åberopat 3 kap 22 § TB, 3 kap 15 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Örebro har i ett yttrande uppgett att de vid alla matcher vid varje insläpp har funktionärer, publikvärdar samt ordningsvakter för att sköta inpasseringen på ett korrekt sätt. Vid just denna match uppger Örebro att de tagit extrahöjd och kallat in extra publikvärdar för att hantera säkerheten på ett bra sätt. Vidare uppger Örebro i sitt yttrande att efter Örebro mottagit matchdelegatens synpunkt på bristande visitationen så rättade Örebro till detta och påpekade än en gång vikten av att samtliga visiteras. Örebro uppger även i sitt yttrande att de har en ganska liten supportergrupp och att deras ordningsvakter och publikvärdar därför har bra koll vilka som kan vara i farozonen att plocka in pyrotekniska pjäser och att dessa visiterades efter de regler som gäller för visitering.

RO har efter att ha tagit del av Örebros yttrande och uppgett att det som Örebro har angett är inte av sådan karaktär att det kan frita Örebro från ansvar. Örebro ska planera arrangemanget på ett sådant sätt att visitation kan ske enligt gällande regler, inkl. överenskommelse om match. RO vidhåller sin anmälan.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22.1 § TB framgår det att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning kan åläggas påföljd enligt 22.2 §. Vidare framgår att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Av 3 kap 15 § 2 st STB framgår att vid match med planeringsprogram 3 ska samtliga åskådare som önskar inträde till supportersektionerna visiteras. Arrangerande förening har med beaktande av sitt ordningsansvar även rätt att utföra visitation vid entréer till övriga sektioner på arenan. Vid visitationen ska särskilt kontrolleras att åskådaren följer ordningsreglerna som anges i 3 kap. 14 §.

Av överenskommelse om match framgår att matchen har en klassificering med planeringsprogram 3 och att samtliga åskådare som önskar inträde till supportersektionerna ska visiteras. Örebro har, i egenskap av arrangör och enligt överenskommelse om match, haft ansvar för att visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar. Av matchdelegatrapporten framgår att under den tiden han bevakade insläppet vid Örebros supportrar så skedde inte visitationen enligt överenskommelse om match då ca 25 % släpptes in utan att ha visiterats.

Disciplinnämnden noterar att Örebro anmälts och dömts för samma förseelse i arrangemangsärende 2015:41.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen genomfört visitationen på ett undermåligt sätt, då inte alla supportrar till supporterläktaren blivit visiterade, och nämnden anser att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala böter för denna försummelse.

Anmäld part: Trelleborgs FF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Trelleborgs FF – IFK Värnamo, Superettan, 4/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 25 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat bestraffningsärende 2016:87 tillsammans med bestraffningsärende 2016:107.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 §, särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 15 § samt bilaga 2 punkt 42 STB att Trelleborg ska betala böter om 25 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Superettan mellan Trelleborgs FF – IFK Värnamo den 4 april 2016 har RO anmält Trelleborg för att i strid med överenskommelse om match underlåtit att genomföra visitation av supportrar vid insläpp samt att föreningen underlåtit att hålla evakueringsgrindar bemannade under matchen. Från matchen i Superettan mellan Trelleborgs FF – Athletic FC United den 18 april 2016 har RO anmält Trelleborg för att föreningen på grund av för få visitatörer inte kunnat genomföra en tillräckligt omfattande visitation.

RO har yrkat att Trelleborg ska betala böter för att det både vid premiärmatchen den 4 april 2016 mot IFK Värnamo och vid matchen den 18 april 2016 mot Athletic FC United förelåg brister i visitationen samt att föreningen i premiärmatchen underlåtit att hålla evakueringsgrindar bemannade under matchen.

Trelleborg har i ett gemensamt yttrande till båda bestraffningsärendena medgett till bristerna i visitationen samt att föreningen tagit till sig kritiken för att åtgärda det till kommande matcher. Vidare i sitt yttrande angående bemanningen av utrymningsvägar har Trelleborg uppgett att dessa brister var åtgärdade till deras nästa hemmamatch genom att de korrigerade placeringen av publikvärdar utifrån de synpunkter föreningen tagit del av.

RO har efter att ha tagit del av Trelleborgs yttrande uppgett att det som föreningen har angett i sitt yttrande inte är av sådan karaktär att det kan frita den från ansvar. Föreningen ska planera arrangemanget på ett sådant sätt att visitation kan ske enligt gällande regler, inkl. Överenskommelse om match. RO vidhåller sin anmälan i båda ärendena.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22.1 § TB framgår det att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning kan åläggas påföljd enligt 22.2 §. Vidare framgår att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Av 3 kap 15 § STB framgår att arrangerande förening är i samband med match skyldig att se till att åskådare visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med formuläret "Överenskommelse om match" (i fråga om "Överenskommelse om match", se 4 kap. 4-5 §§)

Av överenskommelse om match från de båda matcherna framgår att visitation av hemmasupportrar skulle ske. Trelleborg har, i egenskap av arrangör och enligt överenskommelse om match, haft ansvar för att visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar. Av matchdelegatrapporten från matchen mot IFK Värnamo den 4 april 2016 framgår att under den tiden han bevakade insläppet vid Trelleborgs supportrar så skedde igen visitation. Vidare framgår att ingen personal var utplacerade vid utrymningsvägar på huvudläktaren under hela matchen. Av matchdelegatrapporten från matchen mot Athletic FC United den 18 april 2016 framgår att visitation skulle enligt info på förmöte ske av väskor samt av cirka var tionde person men genom att de var för låg bemanning, endast två publikvärdar, vid entréerna kunde de inte bevaka 4-6 biljettinsläpp.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen genomfört visitationen på ett undermåligt sätt, då visitationen inte genomförts enligt överenskommelse om match, samt att föreningen underlåtit att bemanna evakueringsgrindar under hela matchen mot IFK Värnamo den 4 april 2016. Nämnden anser att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala böter för denna försummelse. Vid bötesbeloppets storlek har Disciplinnämnden tagit hänsyn till att föreningen är nykomlingar i Superettan.

Anmäld part: Östersunds FK
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Östersunds FK – AIK, Allsvenskan, herrar, 7/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 15 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 15 § att Östersund ska betala böter om 15 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Östersunds FK – AIK den 7 april 2016 har RO anmält Östersund för att visitationen av hemmasupportrarna varit undermålig och inte följ överenskommelse om match samt vad som gäller för match med planeringsprogram 3.

RO har yrkat att Östersund ska betala böter för detta samt hänvisat till att det visserligen inte förekom någon rapporterad ordningsstörning bland hemmasupportrarna, men att det är av central betydelse att visitation alltid sker i enlighet med överenskommelse om match (och polisens villkor) för att i möjligaste mån förebygga bl.a. användande av pyroteknik. RO har åberopat 3 kap 22 § TB, 3 kap 15 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Östersund har i ett yttrande uppgett att föreningen och dess SLO:er har en väldigt bra relation till deras supportrar på ståplats och att pyroteknik eller annan ordningsstörning inte var att förvänta sig av deras supportrar. Vidare uppges att föreningen hade en fullskalig visitation av hemmasupportrarna mellan klockan 17:00-17:35. Föreningen uppger i sitt yttrande att på grund av den försenade öppningen av gästande sektion gjorde föreningen bedömningen att flytta visitatörer från insläppet av hemmasupportrarna, då de känner sina supportrar väl, till gästande sektion för att minska risken för ordningstörningar vid gästande insläpp i form av irritation av långsam visitation. Föreningen medger att det fanns brister i visitationen av hemmasupportrarna och att de i fortsättningen kommer se till att fullskalig visitation sker även på hemmasupportrarna vid planeringsprogram 2 & 3.

RO har efter att ha tagit del av Östersunds yttrande och uppgett att det som föreningen har angett är inte av sådan karaktär att det kan frita den från ansvar. Östersund ska planera arrangemanget på ett sådant sätt att visitation kan ske enligt gällande regler, inkl. överenskommelse om match. RO vidhåller sin anmälan.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22.1 § TB framgår det att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning kan åläggas påföljd enligt 22.2 §. Vidare framgår att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Av 3 kap 15 § 2 st STB framgår att vid match med planeringsprogram 3 ska samtliga åskådare som önskar inträde till supportersektionerna visiteras. Arrangerande förening har med beaktande av sitt ordningsansvar även rätt att utföra visitation vid entréer till övriga sektioner på arenan. Vid visitationen ska särskilt kontrolleras att åskådaren följer ordningsreglerna som anges i 3 kap. 14 §.

Av överenskommelse om match framgår att matchen har en klassificering med planeringsprogram 3 och att samtliga åskådare som önskar inträde till supportersektionerna ska visiteras. Östersund har, i egenskap av arrangör och enligt överenskommelse om match, haft ansvar för att visitationen av både sina egna och motståndarens supportrar. Av matchdelegatrapporten framgår att under den tiden han bevakade insläppet vid Östersunds supportrar så skedde ingen visitation mellan 17:35-17:45. Från kl 17:45 utfördes visitationen av två stycken visitatörer, sedan utav en visitatör och då lång kö bildades släpptes supportrarna på utan visitation fram till matchstart, dvs ingen visitation mellan klockan 18:35 fram till matchstart.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen genomfört visitationen på ett undermåligt sätt, då inte alla supportrar till supporterläktaren blivit visiterade, och nämnden anser att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala böter för denna försummelse.

Anmäld part: Malmö FF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Malmö FF – Djurgården, Allsvenskan, herrar, 24/4
Yttrande: föreligger ej          
Beslut: Böter om 50 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och bilaga 1 punkt 42 särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att Malmö ska betala böter om 50 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Malmö – Djurgården den 24 april 2016 har RO anmält Malmö för att Malmös supportrar antänt pyroteknik samt inkastade föremål. Vidare i anmälan uppger RO att Malmö inte genomfört visitationen av sina supportrar på ett fullgott sätt samt att föreningen inte, som aviserat, använt ett kastnät för att skydda mot inkastade föremål. RO menar på att Malmö därmed inte gjort vad som ålegat föreningen för att motverka de ovan angivna ordningstörningarna.

RO har även anmält Malmö FF för att föreningen underlåtit att tillse att hålla utrymningsvägar (gulmarkerade trappor) fria på båda klacksektionerna. Vidare i anmälan uppger RO att det inte framgår av utredningen att föreningen gjort något för att motverka denna säkerhetsbrist.

RO har yrkat att Malmö ska betala böter eftersom det rört sig om flera störningar och brister. RO har åberopat 3 kap 22 § TB, Bilaga 1 punkt 42 STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Malmö har inte inkommit med något yttrande.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 2 kap 26 § TB är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av Bilaga 1 punkt 42 STB herr framgår att klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.

Ur matchdelegat 2 rapporten framgår att mellan klockan 14:00-14:20 som matchdelegat 2 bevakade insläppet vid ingång A av Malmös supportrar visiterades endast supportrarna på överkroppen ned till midjan men inte från midjan ner till fötterna. Vidare framgår ur matchdelegat 2 rapporten att vid insläppet till ingång B norra blå var det insläpp för ungdomar mellan 8-14 år utan någon visitering alls.

Av matchdelegatrapporten framgår det att i samband med att Malmö gör 1-0 kastas föremål från Malmös supportrar in på planen mot Djurgårdens straffområde. Vidare framgår att Malmö på förmötet deklarerat att kastnät skulle sättas upp framför båda klacksektionerna då inkastade föremål förekommit tidigare men när matchen startade så var kastnätet framför Malmös supportrar upphissat och var således inte på plats. Matchdelegaten uppger även i sin rapport att utrymningsvägarna på båda klacksektionerna var under i stort sätt hela matchen blockerade.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen genomfört visitationen på ett undermåligt sätt, då inte alla supportrar inte blivit visiterade från midjan ner till benen, och nämnden anser att föreningen har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar samt därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför betala böter för de ordningsstörningar som den bristfälliga visitationen medfört så som antändande av pyroteknik.

När det gäller anmälan om inkastandet av föremål från Malmös supportrar konstaterar Disciplinnämnden att föreningen visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar, då föreningen inför matchen aviserat att kastnät ska användas framför båda klacksektionerna samt att det tidigare förekommit inkastade föremål, men att kastnätet var upphissat och inte på plats framför Malmös supportrar varav inkastade föremål förekom. Malmö har därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen och ska därför betala böter för denna ordningsstörning.

Slutligen gäller det anmälan om att Malmö har underlåtit att tillse att hålla utrymningsvägarna fria på båda klacksektionerna. Malmö har inte påvisat att föreningen har gjort vad som ålegat förening för att motverka denna säkerhetsbrist och ska för denna förselse betala böter.

Med hänvisning till vad ovan anförts beslutar Disciplinnämnden att Malmö ska åläggas böter om totalt 50 000 kr.

Anmäld part: IFK Norrköping FK
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: IFK Norrköping FK – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 26/4
Yttrande: föreligger ej
Beslut: Böter om 50 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 17 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) Bilaga 1 punkterna 42 och 43 att Norrköping ska betala böter om 50 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Norrköping – Hammarby den 26 april 2016 har RO anmält Norrköping för att föreningen underlåtit att tillse att hålla evakueringsvägar fria, dels låtit grindar på Östra läktaren varit låsta fram till fem minuter före matchstart. RO har även anmält föreningen för underlåtelse att hålla evakueringsvägar fria från publik från matchen i Allsvenskan mellan Norrköping-Helsingborgs IF den 2 maj 2016.

RO har yrkat att Norrköping ska betala böter för detta samt hänvisat till att det bör framhållas att om det t.ex. skulle uppstå en brand eller ett upplopp på en folkfylld läktare är det av avgörande betydelse att utrymning kan ske snabbt och säkert. RO har åberopat 3 kap 22 § TB, Bilaga 1 punkterna 42 och 43 STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

Norrköping har inte inkommit med något yttrande.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22.1 § TB framgår det att förening, vars företrädare eller supportrar, under eller i samband med match inom arenan orsakat ordningsstörning kan åläggas påföljd enligt 22.2 §. Vidare framgår att även när det inte inträffat en ordningsstörning enligt första stycket kan förening som brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar åläggas påföljd enligt 22.2 §, såvida inte föreningen visat att ursäktande omständigheter föreligger.

Av Bilaga 1 punkt 42 STB herr framgår att klubbarna ska presentera fastställda rutiner för att hålla alla allmänna gångar, korridorer, trappor, dörrar, portar och motsvarande evakueringsvägar fria från hinder som skulle kunna störa ett fritt flöde av åskådare under ett evenemang.

Av Bilaga 1 punkt 43 STB herr framgår att alla dörrar och grindar i utgångar från arenan och alla grindar som leder från åskådarområdena till spelplanen ska öppnas utåt, bort från åskådarna, och vara olåsta när åskådare finns på arenan. För att förhindra olovligt intrång kan dessa dörrar och grindar vara försedda med låsanordning, som snabbt och enkelt kan manövreras av person på insidan. De får under inga omständigheter vara låsta med nyckel under tid då åskådare finns på arenan.

Ur matchdelegatrapporten från Norrköpings match mot Hammarby den 26 april 2016 framgår att vid den Östra läktaren var grindarna låsta fram till klockan 18:25, fem minuter innan matchstart, då en publikvärd anländer med nycklar. Vidare i matchdelegatrapporten framgår att publik uppehållit sig i trappor som är evakueringsvägar under senare delen av första halvlek samt hela andra halvlek på sektionerna F, G och H. Ur matchdelegatrapporten från Norrköpings match mot Helsingborgs IF den 2 maj 2016 framgår att även under denna match har publik uppehållit sig i trappor som är evakueringsvägar på sektionerna F, G och H.

Ur matchdelegatrapporterna från de båda matcherna framgår inte vad Norrköping gjort för att motverka det inträffade och Norrköping har heller inte redogjort för Disciplinnämnden vad föreningen gjort för att motverka säkerhetsbristerna.

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen har brutit mot för arrangemangen upprättade överenskommelser och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar, då grindar framför publikplats varit låsta när publik befunnits sig på läktarna samt att publik har blockerat evakueringsvägar.   Vidare delar Nämnden anmälarens uppfattning att det är av största vikt att evakueringsvägar hålls fria i säkerhetssyfte så att utrymning kan ske snabbt och säkert vid eventuell fara som t.ex. om det uppstår en brand, eller ett upplopp på en folkfylld läktare. Nämnden anser att föreningen därav inte fullgjort vad som ålegat föreningen. Föreningen ska därför för dessa försummelser betala böter om totalt 50 000 kr.

Anmäld part: Peter Swärdh, Kalmar FF
Anmälare: Lars Helmersson, SvFF (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 3 kap 15 § TB
Match: Kalmar FF – Örebro, Allsvenskan, herrar, 2/5
Yttrande: föreligger
Beslut: Avstängd den 22 maj

Efter att ha tagit del av anmälan, yttrande samt matchvideon konstaterar Disciplinnämnden att Peter Swärd har haft kontakt med sitt lag efter att Peter blivit avvisad. Enligt TB 3 kap 15 § 2 st får avvisad person under resterande del av matchen inte instruera eller ha annan kontakt med sitt lag. Disciplinnämnden beslutar om en matchs avstängning utöver den automatiska matchen.