Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 18 oktober 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 18 oktober 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: IFK Göteborg

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: BK Häcken – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 19/9

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter om 15 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 12 § samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar att IFK Göteborg ska betala böter om 15 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken – IFK Göteborg den 19 september 2016 har RO anmält Göteborg för att de inte har försett arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och informera arrangerande förening om kända ordningsstörare som gästande förening har ansvar för i enlighet med STB 3 kap 12 § samt motsvarande skyldighet som följer av STB 3 kap 18 §.

RO har uppgett att det inte framkommit att Göteborg gjort vad som ålegat föreningen när det gäller att tillhandahålla personal och i övrigt bistå arrangerande föreningen för att identifiera och medverka till att de supportrar som bryter mot de aktuella ordningsreglerna och orsakat ordningsstörningar stängs av eller meddelas tillträdesförbud.

RO har yrkat att Göteborg ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § och 25 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 12 § och 18 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Göteborg har uppgett att det var känt för föreningens säkerhetsansvarig att arrangören skulle använda sig av samma bolag (när det gäller visitatörer, publikvärdar och ordningsvakter) som Göteborg gör vid hemmamatcher. Göteborg menar därför att personalen på plats hade god personkännedom gällande Göteborgs supportrar och att det därav inte fanns något behov att stärka upp med egen personalstyrka. Vidare har Göteborg uppgett att de filmat supportrarna under hela matchen och ett par misstänkta finns under både polisens och föreningens utredningar samt att man identifierat tre stycken ordningsstörare.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22 § TB kan förening åläggas påföljd om föreningen brutit mot upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, oavsett om en ordningsstörning inträffat. Detta gäller inte om föreningen visat att det finns ursäktande omständigheter.

I STB 3 kap 12 § 2 p framgår att gästande förening är skärskilt ansvarig för att förse arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och informera arrangerande förening om kända ordningsstörare som gästande förening ansvarar för.

Av STB 3 kap 18 § framgår att förening är skyldig att vidta alla erforderliga åtgärder för att identifiera samt att stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller att ansöka om åtgärder enligt lag (2005:321) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Föreningens skyldighet att vidta åtgärder gäller mot ordningsstörare som föreningen har ansvar för.

Disciplinnämnden konstaterar att Göteborg inte har försett arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och informera arrangerande förening om kända ordningsstörare vilket gästande förening är ansvarig för. Disciplinnämnden anser att Göteborg därmed har brustit i sitt ansvar som gästande förening och skall därför åläggas böter om 15 000 kr.

Vidare anser Disciplinnämnden att Göteborg har gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande bestämmelser för att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera ordningsstörare och beslutar att denna del utav anmälan skall lämnas utan bifall.

Anmäld part: BK Häcken

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: BK Häcken – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 19/9

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 40 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och 25 §, särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 15 § samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar att BK Häcken ska betala böter om 40 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken – IFK Göteborg den 19 september 2016 har RO anmält Häcken för att ha brustit med visitationen vid arrangemanget, att det antänts pyroteknik samt att supportrar har maskerat sig.

RO har uppgett att det framkommit att personer kunnat passera in på arenan, till bortasektionen, utan att visiteras. RO menar att Häcken brustit i visitationen och sitt ansvar för ett kontrollerat insläpp. Vidare menar RO på att det totala antalet ordningsvakter och övriga funktionärer uppgått till tillståndsenligt antal inte kan befria från ansvaret att se till att entréerna är bemannade på ett sådant sätt att visitationen kan ske på ett ändamålsenligt sätt. Vidare uppger RO att Häcken har, så som arrangerande förening, haft ett ansvar för ordningen på arenan och att övriga bestämmelser i 3 kap STB efterlevs och att i detta ansvar inbegrips även att tillse att förbudet mot maskering enligt 3 kap 14 § STB samt 3 kap 25 § TB efterlevs.

RO har yrkat att Häcken ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § och 25 § TB, 3 kap 15 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Häcken har uppgett att samtliga inpasserade besökare på den anvisade sektionen för IFK Göteborg visiterades enligt vad som anses vara en fullgod visitation. Vidare uppger Häcken att ansvarig för visitationen vid ett informellt samtal informerar matchdelegaten att gäster misstänkts ha gömt otillåtna saker på kroppsdelar där visitationspersonalen inte får visitera och att det då togs ett beslut om att trots misstankarna, släppa igenom dessa personer för att inte riskera det allmänna säkerhetsläget. Det var denna händelse som informerades om och att det troligtvis genom ett missförstånd fick matchdelegaten att misstänka att gäster släppts in utan att visisteras.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22 § TB kan förening åläggas påföljd om föreningen brutit mot upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar. Detta gäller inte om föreningen visat att det finns ursäktande omständigheter.

I TB 3 kap 25 § framgår att den som helt eller delvis täcker ansiktet på ett sätt som försvårar identifikation (maskering) och som kan befaras utgöra fara för ordningstörning ska vägras tillträde till matcherna samt att den som anträffas inom matcharenan som bär makering ska avvisas från arenan.

Av 3 kap 15 § 1 st STB framgår att arrangerande förening är skyldig att se till att åskådare visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med formuläret "Överenskommelse om match".

Av överenskommelsen om match i detta ärende framgår att fullständig visitation skulle ske av samtliga supportrar och i överenskommelsen underströks bl.a. att kontroll skulle göras av kassar samt att väskor kan ha dubbla bottnar.

Disciplinnämnden konstarerar att Matchdelegaten samt Säkerhetsdelegaten både uppger i sina respektive rapporter att det på eftermötet framkommit att det på borta insläppet var ett par personer som smet förbi visitationen och att det på grund av avsaknad av polis och ordningsvakter vid det tillfället så kunde ingen hindras att komma in.

Genom matchdelegaten och säkerhetsdelegatens uppgifter har RO visat att det förelegat bristande visitation samt att föreningen inte gjort vad som ålegat dem för att tillse att förbudet mot maskering efterlevs.

Disciplinnämnden anser att Häcken har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar. Föreningen ska därför betala böter.

Anmäld part: AIK Fotboll AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: AIK – IFK Norrköping FK, Allsvenskan, herrar, 2/10

Yttrande: föreligger

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan AIK – IFK Norrköping FK den 2 oktober 2016 har RO anmält AIK dels för att en supporter som AIK ansvarar för under matchen uppenbart obefogat kastat in en plastmugg på planen, dels för att det inte framkommit vilka åtgärder AIK vidtagit med anledning av den anmälda ordningsstörningen. RO vill härvid särskilt peka på föreningars skyldighet att enligt 3 kap. 18 § skärskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud.

RO har yrkat att AIK ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 18 § STB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

AIK har i ett yttrande till Disciplinnämnden lämnat en redogörelse för sitt förberedelsearbete samt de åtgärder AIK vidtagit med anleding av ordningsstörningen.

RO har efter att ha tagit del av AIK:s yttrande uppgett att han inte har någon anleding att ifrågasätta AIK:s uppgifter och överlämnar till Disciplinnämnden att pröva i vad mån åtgärderna varit tillräckliga och om AIK därför ska slippa påföljd. Anmälan vidhålls.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

AIK har i sitt yttrande redogjort för de åtgärder de vidtagit med anledning av den anmälda ordningstörningen. Disciplinnämnden anser att AIK har visat att de gjort vad som ålegat dem enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningarna och att AIK inte heller genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna. AIK ska därför inte bestraffas för den anmälda förseelsen.

Anmälan mot AIK ska således lämnas utan bifall.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Hammarby – BK Häcken, Allsvenskan, herrar, 22/9

Yttrande: föreligger ej

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Hammarby – BK Häcken den 22 september 2016 har RO anmält Hammarby dels för att supportrar som Hammarby ansvarar för under matchen vid två tillfällen uppenbart obefogat kastat in föremål på spelplanen, dels för att det inte framkommit vilka åtgärder Hammarby vidtagit med anledning av den anmälda ordningsstörningen. RO vill härvid särskilt peka på föreningars skyldighet att enligt 3 kap. 18 § skärskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud.

RO har yrkat att Hammarby ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 18 § STB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

Hammarby har inte inkommit med något yttrande till Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Disciplinnämnden anser att det inte är visat att Hammarby inte har vidtagit erforderliga för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud. Hammarby ska därför inte bestraffas för den anmälda förseelsen.

Anmälan mot Hammarby ska således lämnas utan bifall.

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Helsingborgs IF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 30/9

Yttrande: föreligger ej

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Helsingborgs IF – Hammarby den 30 september 2016 har RO anmält Hammarby dels för att supportrar som Hammarby ansvarar för under matchen antänt sammanlagt fyra pyrotekniska pjäser varav en kastats in på planen, dels för att det inte framkommit vilka åtgärder Hammarby vidtagit med anledning av den anmälda ordningsstörningen. RO vill härvid särskilt peka på föreningars skyldighet att enligt 3 kap. 18 § skärskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud.

RO har yrkat att Hammarby ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 18 § STB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

Hammarby har inte inkommit med något yttrande till Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av överenskommelse om match framgår att Helsingborgs IF haft ansvaret för att visitera Hammarbys supportrar. Då Hammarby i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Disciplinnämnden anser att det inte är visat att Hammarby inte har vidtagit erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud. Hammarby ska därför inte bestraffas för den anmälda förseelsen.

Anmälan mot Hammarby ska således lämnas utan bifall.

Vidare vill Disciplinnämnden påpeka för Hammarby vikten av att inkomma med yttrande vid prövning av ärenden hos Disciplinnämnden.

Anmäld part: BK Häcken

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: BK Häcken – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 1/10

Yttrande: föreligger

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken – Malmö FF den 1 oktober 2016 har RO anmält Häcken dels för att supportrar som Häcken ansvarar för under matchen uppenbart obefogat kastat in en petflaska på planen, dels för att det inte framkommit vilka åtgärder Häcken vidtagit med anledning av den anmälda ordningsstörningen. RO vill härvid särskilt peka på föreningars skyldighet att enligt 3 kap. 18 § skärskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud.

RO har yrkat att Häcken ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 18 § STB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

Häcken har i ett yttrande till Disciplinnämnden lämnat en redogörelse för de åtgärder Häcken vidtagit med anleding av ordningsstörningen.

RO har efter att ha tagit del av Häckens yttrande uppgett att han inte har någon anleding att ifrågasätta Häckens uppgifter och överlämnar till Disciplinnämnden att pröva i vad mån åtgärderna varit tillräckliga och om Häcken därför ska slippa påföljd.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Häcken har i sitt yttrande redogjort för de åtgärder de vidtagit med anledning av den anmälda ordningstörningen. Disciplinnämnden anser att Häcken har visat att de gjort vad som ålegat dem enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningarna och att Häcken inte heller genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningarna. Häcken ska därför inte bestraffas för den anmälda förseelsen.

Anmälan mot Häcken ska således lämnas utan bifall.

Anmäld part: Helsingborgs IF

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Helsingborgs IF – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 30/9

Yttrande: föreligger ej

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Helsingborgs IF – Hammarby den 30 september 2016 har RO anmält Helsingborg dels för att supportrar som Helsingborg ansvarar för under matchen uppenbart obefogat kastat in en petflaska på planen, dels för att det inte framkommit vilka åtgärder Helsingborg vidtagit med anledning av den anmälda ordningsstörningen. RO vill härvid särskilt peka på föreningars skyldighet att enligt 3 kap. 18 § skärskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud.

RO har yrkat att Helsingborg ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 18 § STB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

Helsingborg har inte inkommit med något yttrande till Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Disciplinnämnden anser att det inte är visat att Helsingborg inte har vidtagit erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud. Helsingborg ska därför inte bestraffas för den anmälda förseelsen.

Anmälan mot Helsingborg ska således lämnas utan bifall.

Vidare vill Disciplinnämnden påpeka för Helsingborg vikten av att inkomma med yttrande vid prövning av ärenden hos Disciplinnämnden.

Anmäld part: Malmö FF

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: BK Häcken – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 1/10

Yttrande: föreligger ej

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 18 oktober 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan BK Häcken – Malmö FF den 1 oktober 2016 har RO anmält Malmö dels för att supportrar som Malmö ansvarar för under matchen antänt sammanlagt fyra pyrotekniska pjäser samt att två stycken petflaskor uppenbart obefogat kastats in på planen, dels för att det inte framkommit vilka åtgärder Malmö vidtagit med anledning av den anmälda ordningsstörningen. RO vill härvid särskilt peka på föreningars skyldighet att enligt 3 kap. 18 § skärskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) att vidta erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud.

RO har yrkat att Malmö ska betala böter för detta och har åberopat 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna (TB), 3 kap 18 § STB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RF:s stadgar.

Malmö har inte inkommit med något yttrande till Disciplinnämnden.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match, säkerhetsdelegatsrapport samt matchdelegatrapport.

Disciplinnämndens bedömning

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Av överenskommelse om match framgår att BK Häcken haft ansvaret för att visitera Malmös supportrar. Då Malmö i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Disciplinnämnden anser att det inte är visat att Malmö inte har vidtagit erforderliga åtgärder för att identifiera samt stänga av ordningsstörare genom arrangörsavstängning och/eller ansöka om tillträdesförbud. Malmö ska därför inte bestraffas för den anmälda förseelsen.

Anmälan mot Malmö ska således lämnas utan bifall.

Vidare vill Disciplinnämnden påpeka för Malmö vikten av att inkomma med yttrande vid prövning av ärenden hos Disciplinnämnden.