Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 20 september 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 20 september 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Örgryte IS FF

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Örgryte IS FF – GAIS, Superettan, 16/8

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 25.000 kr

Disciplinnämnden har den 20 september 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Örgryte ska betala böter med 25 000 kr.

Nämnden tillämpar 3 kap 22 tävlingsbestämmelserna samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Riksombudet (RO) har anmält Örgryte efter matchen den 16 augusti 2016 i Superettan mellan Örgryte och GAIS.

RO har gjort gällande följande vad gäller Örgrytes ansvar. – Örgrytes supportrar har i samband med matchen antänt drygt 40 bengaler och cirka 10 rökutvecklare. – Örgryte har som arrangör varit ansvarig för bl.a. visitationen. Visitat­ionen har i stort skötts på ett godtagbart sätt men det har funnits brister vad gäller bemanningen vid entréerna som kan ha lett till att pyroteknik kunnat föras in på arenan. Örgryte har därmed inte gjort vad som ålegat dem för att motverka ord­nings­störningarna.

RO har yrkat att Örgryte ska betala böter.

Örgryte har bl.a. uppgett att de har information om hur pyrotekniken tagits in och att det inte skett via publika spärrar samt att de spärrar där det enligt anmälan funnits brister i visitationen inte leder till klacksektionen.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match samt av säkerhetsdelegatens respektive matchdelegatens rapporter.

Disciplinnämndens bedömning

Arrangerande förening har ansvar för ordningen och visitationen i samband med match. Vid ordningstörningar kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § tävlingsbestämmelserna. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Det har klarlagt att det förekommit pyroteknik och av matchdelegatens rapport framgår att Örgrytes visitation av sina supportrar i stort sett varit korrekt men att den haft vissa brister då det saknats kvinnliga visiterare vilket lett till att kvinnliga supportrar inte visiterats i tillräcklig omfattning. Disciplinnämnden konstaterar därför att Örgryte inte gjort vad som ålegat föreningen för att motverka ordningsstörningar och att föreningen därmed har brustit i sitt ansvar som arrangör.

Örgryte ska bestraffas för detta med böter om 25 000 kr.

Anmäld part: Dalkurd AB

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Dalkurd – Syrianska FC, Superettan, 27/8

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 35.000 kr

Disciplinnämnden har den 20 september 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Dalkurd ska betala böter med 35 000 kr.

Nämnden tillämpar 3 kap 22 tävlingsbestämmelserna samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Riksombudet (RO) har anmält Dalkurd efter matchen den 27 augusti 2016 i Superettan mellan Dalkurd och Syrianska FC.

RO har slutligen gjort gällande följande vad gäller Dalkurds ansvar. – Båda lagens supportrar har använt pyroteknik. I vart fall fem rökutvecklare, ett knallskott, två blixtbengaler och omkring 40 bengaler har antänts i samband med matchen. Av dessa har tre rökutvecklare och två blixtbengaler antänts på Dalkurds supporterläktare. Pyrotekniken har även kastats in på planen. – Dalkurd har som arrangör varit ansvarig för bl.a. visitationen och även av visitationen av gästande supportrar.

Visitat­ionen har inte skötts på ett fullgott sätt enligt säkerhetsdelegaten då de enskilda publik­värdarna inte tillräckligt noga kontrollerade de personer som visiterades samt då en maskerad person fick tillträde till arenan. Dalkurd har därmed inte gjort vad som ålegat dem för att motverka ord­nings­störningarna. – Vidare har Dalkurd sålt tröjor med ett otillåtet politiskt budskap.

RO har yrkat att Syrianska ska betala böter samt bl.a. åberopat 3 kap 22 och 25 §§ tävlings­bestäm­melserna (TB).

Dalkurd har uppgett att visitationen inte har varit bristfällig samt att den maskerade personen passerade båda polis och ordningsvakter utan att någon av dem ingrep och att Dalkurds personal gav tillträde efter polisens direktiv.

RO har vad gäller insläppet av den maskerade personen tillagt att vare sig matchdelegaten eller säkerhetsdelegaten har fått information att polisen skulle ha gett tillstånd till detta.

Disciplinnämnden anmärker att frågan om otillåtet politiskt budskap har bordlagts i väntan på att Svenska Fotbollförbundets förbundsstyrelse enligt 2 kap 35 § TB beslutar i frågan, varför anmälan i den delen inte prövas genom detta beslut.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match samt av säkerhetsdelegatens respektive matchdelegatens rapporter.

Disciplinnämndens bedömning

Arrangerande förening har ansvar för ordningen och visitationen i samband med match. Gästande lag kan åta sig ansvaret för visitationen av sina supportrar men så har inte skett vid denna match. Enligt 3 kap 25 TB ska bl.a. den som är maskerad och som kan befaras utgöra fara för ordningsstörning, vägras tillträde till arenan.

Vid ordningstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Dalkurds ansvar i detta fall

Det är till en början klarlagt att det har förekommit ordningsstörningar genom att pyroteknik har antänts och även kastats in på planen.

Dalkurds visitation har enligt säkerhetsdelegaten inte varit tillräckligt ingående. Dalkurd har inte för Disciplinnämnden redogjort för hur deras visitation sköts på hemmaarenan och har alltså inte visat att visitationen gjordes på ett noggrant sätt. Vidare har det framgått att en maskerad person har släppts in på arenan, vilket i sig innebär en fara för ordningsstörning. Att polis skulle ge direktiv om att släppa in en maskerad person är orimligt och nämnden utesluter att så skett.

Dalkurd har således inte visat att de gjort vad som dem ålegat för att motverka uppkomna störningar och har alltså brustit i sitt ansvar som arrangör.

Dalkurd ska bestraffas för detta med böter om 35 000 kr, varav 10 000 kr avser insläppet av den maskerade personen.

Frågan om politiskt budskap prövas senare.

Anmäld part: Syrianska FC

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Dalkurd – Syrianska FC, Superettan, 27/8

Yttrande: föreligger

Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 september 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall

Anmälan m.m.

Riksombudet (RO) har anmält Syrianska efter matchen den 27 augusti 2016 i Superettan mellan Dalkurd och Syrianska för att Syrianskas supportrar antänt och kastat pyroteknik, forcerat en entré och på så sätt berett sig tillträde till arenan utan visitation samt hissat en banderoll med ett otillåtet politiskt budskap.

RO har hävdat att även om Dalkurd som arrangerande förening hade ansvarat för arrangemanget, har det inte framkommit att Syrianska gjort vad som ålegat dem för att motverka ord­nings­störningarna.

RO har yrkat att Syrianska ska betala böter samt bl.a. åberopat 3 kap 22 § tävlings­bestämmelserna (TB) och 3 kap 12 § särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB).

Syrianska har bekräftat vad som hänt enligt ROs anmälan men har invänt att de gjort allt som kan göras för att förhindra ordningsstörningar medan däremot Dalkurd saknat en ändamålsenlig säkerhetsorganisation vilket bl.a. innebar att Syrianskas styrelse fick agera publikvärdar. Efter matchen har de haft möten med polisen och sina fans och så snart Syrianska kan identifiera störande personer kommer föreningen att stänga av dessa.

Disciplinnämnden anmärker att frågan om otillåtet politiskt budskap har bordlagts i väntan på att Svenska Fotbollförbundets förbundsstyrelse enligt 2 kap 35 § TB beslutar i frågan, varför anmälan i den delen inte prövas genom detta beslut.

Disciplinnämnden har tagit del av överenskommelse om match samt av säkerhetsdelegatens respektive matchdelegatens rapporter.

Disciplinnämndens bedömning

Reglerna m.m.

Enligt 2 kap 26 § TB är föreningarna ansvariga för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match. Vidare följer av denna bestämmelse att arrangerande förening har ansvar för ordningen i samband med match och att föreningar är skyldiga att identifiera och stänga av ordningsstörare som föreningarna ansvarar för genom arrangörsavstängning och/eller genom att ansöka om tillträdesförbud.

Vid ordningsstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men en förening får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat störningen.

Vad som åligger föreningarna förtydligas för herrlagens del i 3 kap STB vilket innebär följande.

För arrangerande förening gäller enligt 11 § bl.a. att föreningen har ett särskilt ansvar för sina supportrars uppförande och att föreningen har ansvar för ordningen på arenan samt enligt 15 § att åskådarna visiteras.

För gästande lag gäller enligt 12 § att föreningen har ett särskilt ansvar för sina supportrars uppförande samt att föreningen ska förse arrangerande förening med personal för att kunna identifiera och informera arrangerande förening om kända ordningsstörare som gästande förening har ansvar för.

Vidare sägs i 16 § att föreningarna i förväg ska bestämma vilken förenings personal som ska utföra visitationen på de olika sektionerna och att detta ska framgå av matchöverenskommelsen, vilket innebär att gästande lag kan åta sig att utföra visitation av sina supportrar.

Utöver detta upprepas i 18 § att föreningarna är skyldiga att identifiera och stänga av ordningsstörare.

Av intresse är också ett ärende från 2015 där Disciplinnämnden prövade en gästande förenings ansvar vad gäller bl.a. dess supportrars användning av pyroteknik, se B 2015:35. Nämnden kom då fram till att det gästande laget vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande vad gäller visitationen, haft ansvar för ordningen eller visitationen av sina supportrar, varför föreningen inte kunde bestraffas. Beslutet fastställdes sedan av Riksidrottsnämnden, se RIN nr 292/15-14.

Syrianskas ansvar i detta fall

Disciplinnämnden konstaterar till en början att RO inte har påstått att Syrianska genom fel eller försummelse har orsakat ordningsstörningarna.

Frågan är då om Syrianska brutit mot vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler.

Det var Dalkurd som hade ansvaret för ordningen som arrangerande lag, liksom för visitationen av Syrianskas supportrar då Syrianska inte åtagit sig att visitera dem. Situationen när det gäller pyrotekniken är alltså liknande den som Riksidrottsnämnden prövade i ärendet ovan.

Det står visserligen i både TB och STB att gästande lag i samband med match har ett särskilt ansvar för sina supportrar men hur detta ansvar ser ut för gästande lag är sparsamt reglerat och tar främst sikte på att kända ordningsstörare ska kunna identifieras med hjälp av personal från den gästande föreningen samt att ordningsstörarna ska stängas av. I övrigt är det svårt att få ledning av bestämmelserna hur ett gästande lag ska ta ansvar för sina supportrar. Det anges t.ex. inte att en gästande förening ska ha en viss säkerhetsorganisation på plats, vilket hade varit möjligt att reglera i vart fall övergripande.

Det åläggande som finns är alltså att gästande förening ska tillhandahålla personal för att identifiera ordningsstörare. Men denna reglering har RO inte gjort gällande att Syrianska har brutit mot. Han har inte heller gjort gällande att Syrianska inte har stängt av kända ordningsstörare. Vad gäller de anmälda ordningsstörningarna finns det däremot inget i tävlingsreglerna som ålägger gästande lag något särskilt.

Denna bedömning innebär att nämnden anser att Syrianska inte har brutit mot vad som ålegat dem enligt gällande tävlingsregler.

ROs anmälan såvitt avser pyroteknik och forcering ska därför lämnas utan bifall.

Frågan om politiskt budskap prövas senare.

Anmäld part: David Boo Wiklander, Hammarby Fotboll AB

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: AIK – Hammarby, Allsvenskan, herrar, 28/8

Yttrande: föreligger

Beslut: avvisa

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 september 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden avvisar anmälan mot David Boo Wiklander.

Anmälan m.m.

Matts Tillman har anmält David Boo Wiklander för att i samband med matchen i Allsvenskan den 28 augusti 2016 mellan AIK och Hammarby ha satt upp en armbåge hårt i en AIK-spelares ansikte, vilket enligt Matts Tillman utgjort grovt våld.

David Boo Wiklander har yttrat sig.

Riksombudet har uppgett att han varken noterat händelsen eller har för avsikt att komma in med en anmälan.

Huvuddomaren har uppgett att domarteamet såvitt han minns inte har bedömt denna situation.

Disciplinnämndens bedömning

Frågan är först om Disciplinnämnden är skyldig att ta upp anmälan till prövning?

Bestämmelsen i 14 kap. 9 § första stycket RFs stadgar innebär att vem som helst kan anmäla en förseelse mot stadgarna. Sedan följer av fjärde stycket i bestämmelsen att om anmälaren tillhör den krets "som berörs av saken eller den som av SF fått särskild rätt att föra talan" är nämnden skyldig att ta upp anmälan till prövning. Om anmälan inte tillhör denna krets och nämnden anser att det inte finns skäl att ta upp anmälan ska den avvisas.

Matts Tillman har uppgett att han är supporter till Allsvenskan men det innebär enligt nämnden inte att han "berörs av saken". Disciplinnämnden är därmed inte skyldig att pröva anmälan.

Nästa fråga är om det ändå finns skäl för nämnden att pröva anmälan i sak?  

Svenska Fotbollförbundet har denna säsong infört en ny ordning med Riksombud. Det finns två Riksombud, varav den ena har till uppgift att som en åklagare föra talan i bl.a. bestraffningsärenden. Riksombudet tillhör således den krets som omnämns i RFs stadgar.

Enligt Riksombudets instruktion för sitt arbete ska han vid behov i efterhand granska förseelser som domarteamet inte uppmärksammat och som sannolikt skulle ha lett till anmälan om bestraffning om de hade iakttagits. Riksombudet kan få uppgifter om sådana händelser t.ex. via matchdelegaterna eller genom uppgifter i media.

Disciplinnämnden konstaterar att det finns en ordning där Riksombudet som fotbollens åklagare i efterhand kan granska och anmäla händelser som domarteamet inte sett. Riksombudet har uppgett han inte avser att anmäla David Boo Wiklander. Nämnden anser därför att det inte finns skäl att ta upp denna anmälan till prövning i sak.

Anmälan ska därför avvisas.

Anmäld part: Astrit Ajdarevic, ÖSK Elitfotboll AB

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Örebro – AIK, Allsvenskan, herrar, 21/8

Yttrande: föreligger

Beslut: avvisa

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 20 september 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden avvisar anmälan mot Astrit Ajdarevic.

Anmälan m.m.

Lars Berglund har anmält Astrit Ajdarevic för att i samband med matchen i Allsvenskan den 21 augusti 2016 mellan ÖSK och AIK ha sparkat en boll upp mot bortaläktaren, vilket enligt Lars Berglund hade kunnat orsaka skador på personer i publiken.

Astrit Ajdarevic har yttrat sig.

Riksombudet har uppgett att han varken noterat händelsen eller har för avsikt att komma in med en anmälan.

Huvuddomaren har uppgett att han uppmärksammade händelsen, att hans assisterande domare påpekade för Astrit Ajdarevic att denne borde vara försiktig och att bortafansen kunde bli provocerade men att domarteamet bedömde att Astrit Ajdarevic inte gjorde sig skyldig till olämpligt uppträdande.

Disciplinnämndens bedömning

Frågan är först om Disciplinnämnden är skyldig att ta upp anmälan till prövning?

Bestämmelsen i 14 kap. 9 § första stycket RFs stadgar innebär att vem som helst kan anmäla en förseelse mot stadgarna. Sedan följer av fjärde stycket i bestämmelsen att om anmälaren tillhör den krets "som berörs av saken eller den som av SF fått särskild rätt att föra talan" är nämnden skyldig att ta upp anmälan till prövning. Om anmälan inte tillhör denna krets och nämnden anser att det inte finns skäl att ta upp anmälan ska den avvisas.

Lars Berglund har uppgett att han är supporter till AIK och svensk elitfotboll men det innebär enligt nämnden inte att han "berörs av saken". Disciplinnämnden är därmed inte skyldig att pröva anmälan.

Nästa fråga är om det ändå finns skäl för nämnden att pröva anmälan i sak?  

Svenska Fotbollförbundet har denna säsong infört en ny ordning med Riksombud. Det finns två Riksombud, varav den ena har till uppgift att som en åklagare föra talan i bl.a. bestraffningsärenden. Riksombudet tillhör således den krets som omnämns i RFs stadgar.

Enligt Riksombudets instruktion för sitt arbete ska han vid behov i efterhand granska förseelser som domarteamet inte uppmärksammat och som sannolikt skulle ha lett till anmälan om bestraffning om de hade iakttagits. Riksombudet kan få uppgifter om sådana händelser t.ex. via matchdelegaterna eller genom uppgifter i media.

Disciplinnämnden konstaterar att det finns en ordning där Riksombudet som fotbollens åklagare i efterhand kan granska och anmäla händelser som domarteamet inte sett. Riksombudet har uppgett han inte avser att anmäla Astrit Ajdarevic. Nämnden anser därför att det inte finns skäl att ta upp denna anmälan till prövning i sak och den ska därmed avvisas.

Till detta kommer att domarteamet har uppmärksammat händelsen och bedömt att Astrit Ajdarevic inte ska bestraffas. Händelsen är därmed prövad under matchen och även det är ett skäl att avvisa anmälan.