Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 28 juni 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 28 juni 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Åtvidabergs FF

Anmälare: Elias Alkhori (Dom)

Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan gällande TB 2 kap. 26 § och 3 kap. 22 § i match 000432072, Åtvidabergs FF Djurgården.

Match: Åtvidabergs FF – Djurgården, U19 Allsvenskan Norra, 5/6              

Yttrande: föreligger ej

Beslut: erinran

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 28 juni behandlat förevarande ärende.

Domaren har gjort en anmälan om arrangemangs- och säkerhetsbrister mot Åtvidabergs FF i enlighet med TB kap 2 § 26 som rör förenings skyldigheter och ansvar i samband med match. Anmälan gäller specifikt ett antal händelser med bengaler och mindre typer av knallskott.

Åtvidabergs FF har ej inkommit med ett yttrande över anmälan.

Disciplinnämnden beslutar

att                       erinra Åtvidabergs FF om Tävlingsbestämmelserna.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Östersunds FK

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Östersunds FK – IFK Göteborg, Allsvenskan, herrar, 15/5

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 25 000 kr         

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 28 juni 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar med stöd av tävlingsbestämmelserna (TB) 3 kap 22 § och särskilda tävlingsbestämmelserna herr (STB) 3 kap 15 § att Östersund ska betala böter om 25 000 kr.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Från matchen i Allsvenskan mellan Östersunds FK – IFK Göteborg den 15 maj 2016 har RO anmält Östersund för att visitationen av hemmasupportrarna varit undermålig och inte följt överenskommelse om match samt att det saknats avgränsning mellan hemmalagets supporterklack och övriga hemmasupportrar.

RO har uppgett att det visserligen inte förekom någon ordningsstörning bland hemmasupportrarna men att det är av central betydelse att visitation alltid sker i enlighet med överenskommelse om match för att i möjligaste mån förebygga bl.a. användande av pyroteknik.

RO har yrkat att Östersund ska betala böter för detta samt hänvisat till att Östersund tidigare har brustit i fråga om visitation. Han har åberopat 3 kap 22 § TB, 3 kap 15 § STB herr samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Östersund har uppgett att det inte fanns några brister vid visitationen, att de hade en fullskalig visitation genomförd av både manliga och kvinnliga visitatörer samt att de i dagsläget inte kan avgränsa mellan hemmaklack och övriga hemmasupportrar med tanke på hur deras arena är uppbyggd.

RO har efter att ha tagit del av Östersunds yttrande vidhållit anmälan. Matchdelegaten har i yttrande uppgett att på förmötet och i överenskommelse om match uppgavs att full visitation skulle göras av klacksupportrar samt att under den tid som hon bevakade insläppet till Östersunds klacksektion var visiteringen selektiv och bristfällig med ringa koll av väskor och ryggsäckar.

Disciplinnämndens bedömning

Enligt 3 kap 22 § TB kan förening åläggas påföljd om föreningen brutit mot upprättad överenskommelse eller på annat sätt visat brister i sitt ordnings- eller arrangemangsansvar, oavsett om en ordningsstörning inträffat. Detta gäller inte om föreningen visat att det finns ursäktande omständigheter.

Av 3 kap 15 § 1 st STB framgår att arrangerande förening är skyldig att se till att åskådare visiteras vid entréerna till supportersektionerna i enlighet med formuläret "Överenskommelse om match".

Av överenskommelsen om match i detta ärende framgår att fullständig visitation skulle ske av samtliga supportrar och i överenskommelsen underströks bl.a. att kontroll skulle göras av kassar samt att väskor kan ha dubbla bottnar.

Genom matchdelegatens uppgifter har RO visat att Östersunds supportrar visiterades selektivt och bristfälligt, bl.a. vad gäller väskor och ryggsäckar. Vidare framgår att Östersunds klacksektion saknade avgränsning från övrig Östersundspublik.

Disciplinnämnden anser att Östersund har brutit mot för arrangemanget upprättad överenskommelse och visat brister i sitt ordnings- och arrangemangsansvar. Föreningen ska därför betala böter.

Vid bestämmandet av böternas storlek har nämnden tagit hänsyn till att det är en upprepad förseelse från Östersund då föreningen i bestraffningsärende 2016:88 dömts för liknande förseelse.

Anmäld part: Tobias Sana, Malmö FF

Anmälare: Lars Berglund (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: IFK Göteborg – Malmö FF, Allsvenskan, herrar, 27/4

Yttrande: föreligger

Beslut: avvisa

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 28 juni 2016 behandlat följande anmälan mot Tobias Sana.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden avvisar anmälan mot Tobias Sana.

Anmälan m.m.

Lars Berglund har anmält Tobias Sana för att i samband med matchen i Allsvenskan den 27 april 2016 mellan IFK Göteborg och Malmö FF ha använt våld och utsatt åskådare för allvarlig fara.

Matchen avbröts av huvuddomaren sedan en åskådare kastat ett knallskott mot sidolinjen där Tobias Sana värmde upp. Disciplinnämnden har i beslut den 5 maj 2016 behandlat tävlings­konsekvenserna av den avbrutna matchen.  

Anmälan mot Tobias Sana avser att han efter knallskottet kastade en hörnflagga mot åskådarläktaren.

Disciplinnämndens bedömning

Den anmälan som Disciplinnämnden nu har att behandla väcker i första hand frågor om anmälarens behörighet och om hanteringen av bestraffningsärenden.    

Enligt 14 kap. 9 § första stycket RFs stadgar kan vem som helst göra anmälan för förseelse mot stadgarna, däribland mot någon som vid idrottsverksamhet använt eller försökt använda våld. Sedan följer av fjärde stycket i bestämmelsen att om anmälaren tillhör den krets "som berörs av saken eller den som av SF fått särskild rätt att föra talan" är nämnden skyldig att ta upp anmälan till prövning. Om anmälan inte tillhör denna krets och nämnden anser att det inte finns skäl att ta upp anmälan ska den avvisas.

Disciplinnämnden har alltså i första hand att pröva om anmälaren tillhör den krets som berörs av saken eller fått särskild rätt att föra talan. Anmälaren har fått möjlighet att kommentera detta men något svar har inte kommit. Nämnden utgår därför från att anmälaren inte tillhör denna krets och i och med detta är nämnden inte skyldig att pröva anmälan.

Nästa fråga är om det ändå finns skäl för nämnden att pröva anmälan i sak.  

Vid den bedömningen är det av betydelse att Svenska Fotbollförbundet sedan denna säsong har infört en ny ordning med Riksombud. Det finns numera två Riksombud, varav den ena har till uppgift att som en åklagare föra förbundets talan i Disciplinnämnden. Riksombudet tillhör således den krets som har fått rätt att föra talan och kan därmed anmäla en sådan händelse som den aktuella. Ordningen med Riksombud tydliggör också rollfördelningen gentemot Disciplinnämnden och nämndens roll som en av fotbollens domstolar fristående från förbundet.

I tävlingsärendet angående den avbrutna matchen angav Riksombudet uttryckligen att han beslutat att inte anmäla Tobias Sana. Enligt Riksombudet skulle det med anledning av den kraftiga provokation som Tobias Sana utsatts för, vara uppenbart oskäligt att döma honom till påföljd.

I och med att Riksombudet som fotbollens åklagare tagit tydlig ställning att inte anmäla Tobias Sana finns det inte skäl för Disciplinnämnden att ta upp Lars Berglunds anmälan till prövning i sak. Anmälan ska därför avvisas.