Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 3 maj 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde 3 maj 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Arrangemangsärenden:

Anmäld part: Hammarby Fotboll AB
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000360006 , Hammarby - BK Häcken.
Match: Hammarby – BK Häcken, Svenska Cupen, Slutspel, 20/3
Yttrande: förelåg ej
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 maj 2016 behandlat följande anmälan mot Hammarby.

BESLUT
Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Svenska Cupen mellan Hammarby och BK Häcken den 20 mars 2016 har matchdelegaten anmält att det antändes 9 stycken pyrotekniska pjäser på Hammarbys supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Hammarby, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen. Matchdelegaten har angett att inget finns att anmärka på visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Hammarby har i ärendet, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visiteringen. Matchdelegaten har i sin rapport angett att inget fanns att anmärka på visitationen. Disciplinnämnden anser att Hammarby ska ha gjort allt vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka ordningsstörningen och att föreningen därav inte ska bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: BK Häcken
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för antändande av pyroteknik i match 000360006 , Hammarby - BK Häcken.
Match: Hammarby – BK Häcken, Svenska Cupen, Slutspel, 20/3
Yttrande: föreligger
Beslut: utan bifall

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 maj 2016 behandlat följande anmälan mot BK Häcken.

BESLUT
Disciplinnämnden beslutar att lämna anmälan utan bifall.

Anmälan m.m.
Från matchen i Svenska Cupen mellan Hammarby och BK Häcken den 20 mars 2016 har matchdelegaten anmält att 1 pyroteknisk pjäs antändes på BK Häckens supportersektion. Av överenskommelse om match framgår att Hammarby, i egenskap av arrangör, varit ansvarig för visitationen.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § tävlingsbestämmelserna (TB) är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt

3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

Föreningarnas skyldigheter förtydligas i Särskilda Tävlingsbestämmelser herr. Dessa regler innebär att det är arrangerande förening som har ansvaret för ordning och visitation men att gästande lag kan åta sig att utföra visitation.

Då BK Häcken i ärendet vare sig enligt reglerna eller enligt åtagande haft ansvar för ordningen eller visitationen av sina supportrar kan föreningen inte bestraffas för den pyroteknik som supportrarna fört in och antänt på arenan.

Anmäld part: Kalmar FF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan för brott mot STB 3 kap 13 §, Bevakning och avsyning av arenan i match 000001004, Kalmar FF - Jönköpings Södra IF.
Match: Kalmar FF – Jönköpings Södra IF, Allsvenskan, herrar, 2/4
Yttrande: föreligger
Beslut: erinran om STB 3 kap 13 §

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 maj 2016 behandlat följande anmälan mot Kalmar FF.

BESLUT
Disciplinnämnden beslutar att erinra Kalmar FF om vad som föreskrivs i 3 kap 13 § särskilda tävlingsbestämmelserna herr.

Anmälan m.m.
Från matchen i Allsvenskan mellan Kalmar FF och Jönköpings Södra IF den 2 april 2016 har Riksombudet (RO) anmält att Kalmar FF låtit grindar vid bortainsläppet stå öppna och därmed underlåtit att säkerställa att ingen utöver behörig personal fått tillträde till arenan inom tre timmar före entréerna öppnat. Ur matchdelegatrapporten framgår att grindarna stått öppna och obevakade dels kl. 14.50, dels kl. 15.20. RO har yrkat att Kalmar FF ska betala en lägre straffavgift för detta.

Kalmar FF har i ett yttrande angett att kl. 15.20 har deras planskötare kört in bårbilen. Grindarna var vid det tillfället olåsta i ett par minuter men föreningen hade en bemanning på insidan av grindarna under den tid de var olåsta. Kalmar FF har inte kommenterat det första tillfället som grindarna stod öppna och obevakade.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 3 kap 13 § särskilda tävlingsbestämmelserna herr är arrangerande förening skyldig att se till att ingen utöver behörig personal får tillträde till arenan inom tre timmar före entréerna öppnar

Disciplinnämnden konstaterar att föreningen inte visat att de gjort vad som ålegat dem enligt gällande tävlingsregler såvitt avser det första tillfället som matchdelegaten noterat att grindarna var öppna. Nämnden anser dock att det räcker med att erinra Kalmar FF om bestämmelserna och att straffavgift således inte är aktuell.

Anmäld part: Ängelholms FF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: Vi har mottagit bifogad anmälan enligt STB bilaga 2 punkt 40 i match 000005004, Ängelholms FF - Syrianska FC.
Match: Ängelholms FF – Syrianska FC, Superettan, 3/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Straffavgift om 5 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 maj 2016 behandlat följande anmälan mot Ängelholms FF.

BESLUT
Disciplinnämnden beslutar med stöd av särskilda tävlingsbestämmelserna bilaga 2, punkt 40 att ålägga Ängelholms FF en straffavgift om 5.000 kr. Denna ska inbetalas inom en månad från beslutsdagen.

Anmälan m.m.
Från matchen i Superettan mellan Ängelholms FF och Syrianska FC den 29 april 2016 har Riksombudet (RO) anmält att det har saknats staket på tre ställen runt arenan. Riksombudet anger i sin anmälan att Ängelholm alltså har underlåtit att tillse att arenan varit avgränsad genom stängsel/staket så att den inte medgett intrång.

Ängelholms FF har inkommit med ett yttrande.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt bilaga 2, punkt 40 särskilda tävlingsbestämmelserna (STB) ska arenan vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång.

Ur tävlingsbestämmelserna 1 kap 1 § 6 st framgår underlåtenhet att rätta sig efter gällande tävlingsregler eller av vederbörande organ fattade beslut kan medföra en straffavgift om högst 25.000 kr att inbetalas senast inom fyra veckor från beslutsdagen.

Disciplinnämnden konstaterar att det enligt STB är ett krav på att arenan ska vara avgränsad genom arenavägg eller inhägnad med stängsel/staket av så god kvalitet att det inte medger intrång och att Ängelholms FF är ansvariga för att arenan uppfyller de krav som ställs av regelverket. Nämnden anser det funnits ett bristande arrangörsansvar från Ängelholms FF och att föreningen för denna försummelse skall åläggas en straffavgift om 5 000 kr.

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Assyriska FF
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Assyriska FF – Dalkurd, Superettan, 3/4
Yttrande: föreligger
Beslut: Böter om 10 000 kr

Disciplinnämnden har vid sammanträde den 3 maj 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut
Disciplinnämnden beslutar med stöd av 53 § SvFFs stadgar och 14 kap 2 § RFs stadgar att Assyriska FF ska betala böter om 10 000 kr (punkt b nedan).

I övrigt lämnas anmälan utan åtgärd (punkt a och c nedan).

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.
Riksombudet (RO) har anmält Assyriska efter matchen den 3 april 2016 i Superettan mellan Assyriska FF och Dalkurd för att Assyriskas supportrar gjort följande.

a)       En supporter har sprungit in på planen mot Dalkurds klack.

b)       Supportrar har stått i trappor som fungerade som utrymningsvägar.

c)       Supportrar har vid tre tillfällen och med upprepning ropat "vem fan vill vara en jävla kurd".

RO har yrkat att Assyriska ska betala böter för detta samt hänvisat till matchdelegatens rapport vad gäller själva händelserna. Han har åberopat 3 kap 22 § TB samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

RO har efter att ha tagit del av Assyriskas yttrande nedan uppgett att han överlämnar till Disciplinnämnden att pröva i vad mån åtgärderna varit tillräckliga och om Assyriska därför ska undgå påföljd.

Assyriska har bekräftat vad som hänt enligt ovan men har hävdat att föreningen gjort allt som kan förväntas och som är möjligt att göra.

a)       Den supporter som sprang in på planen kunde omedelbart gripas av ordningsvakter. Händelsen är polisanmäld och även en anmälan om tillträdesförbud har upprättats. Föreningen har också för avsikt att stänga av personen. Vid kommande matcher kommer föreningen att förstärka med ytterligare publikvärdar och ordningsvakter.

b)       De trappor där det har stått supportrar har inte varit utrymningsvägar utan trappor som leder till dessa utrymningsvägar. Trots detta arbetade Assyriskas personal aktivt för att be publik flytta på sig vilket även speakern gjorde. Även i denna del kommer Assyriska att vid kommande matcher att tydligare bemanna trapporna. Att personer befinner sig vid en utrymningsväg innebär dock inte att utrymningsvägen är blockerad.

c)       Assyriska tar starkt avstånd från sådant beteende då det strider mot föreningens värdegrunder och har redan haft ett möte med supporterklubben om detta. Det var dock ett fåtal som ropade och det var många andra som reagerade genom att bua mot dem som ropade. Föreningen övervägde att vädja via speakern men avstod då det kunde bli kontraproduktivt.

Det är svårt för en förening att styra vad som ropas från en läktare. Assyriska kommer dock framöver att på ett tydligare sätt att lyfta fram sitt värdegrundsarbete gentemot supportrar och andra samt uppmuntra personalen att agera genom tydligare tillsägelser.

Disciplinnämndens bedömning
Enligt 2 kap 26 § TB är en förening ansvarig för sina supportrars uppförande inom arenan under eller i samband med match och vidare är arrangerande förening ansvarig för ordningen i samband med match.

Vid ordningstörningar av en förenings supportrar kan föreningen bestraffas enligt 3 kap 22.1 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

a)       Vad gäller den supporter som sprang in på planen har Assyriskas vakter handlar resolut och gripit supportern som sedan polisanmälts. Med hänsyn till detta och de övriga åtgärder som Assyriska redogjort för, anser nämnden att Assyriska har gjort vad som kan krävas och lämnar anmälan utan åtgärd i den delen.

b)       I frågan om trapporna har ingen utredning lämnats sin om dessas karaktär och nämnden utgår från matchdelegatens uppgifter att det var fråga om utrymningsvägar. Det är naturligtvis viktigt ur säkerhetssynpunkt att utrymningsvägar inte blockeras. Assyriska har inte angett hur många vakter och värdar som arbetade med att få supportrar att flytta på sig vilket betyder att de inte visat att de gjort vad som kan begäras för att hålla trapporna fria.

Detta innebär att Assyriska ska betala böter för att trapporna inte hållits fria. Vad gäller storleken på böterna tar nämnden hänsyn till att matchdelegaten inte har angett hur länge och i vilken omfattning som trapporna var blockerade. Böterna kan därför stanna vid 10 000 kr.

Att ropa kränkande saker mot andra supportrar är en ordningsstörning men som Assyriska påpekat är denna typ av ordningstörningar svåra att hantera för en förening. Vad som kan göras är att ha dialog med supportrarna och att ta avstånd från denna typ av beteende. Assyriska har också uppgett att föreningen nu kommer att arbeta aktivare och mer förbyggande mot denna typ av störningar. Nämnden anser att anmälan med hänsyn till detta även i denna del ska lämnas utan åtgärd.

Anmäld part: Dalkurd AB
Anmälare: SvFF Riksombud (Person)
Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.
Match: Assyriska FF – Dalkurd, Superettan, 3/4
Yttrande: föreligger
Beslut: att bordlägga ärendet