Beslut i SvFF:s Disciplinnämnd 6 december 2016

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd har vid sammanträde den 6 december 2016 fattat beslut i följande ärenden:

Bestraffningsärenden:

Anmäld part: Helsingborgs IF

Anmälare: SvFF Riksombud (Person)

Rapporterad händelse: anmäld enligt 14 kap. 2 § RF:s stadgar.

Match: Helsingborgs IF – Halmstad, Kval till Allsvenskan, 20/11

Yttrande: föreligger

Beslut: Böter 50 000 kr

Disciplinnämnden har den 6 december 2016 behandlat detta ärende.

Disciplinnämndens beslut

Disciplinnämnden beslutar att Helsingborg ska betala böter med 50 000 kr.

Nämnden tillämpar 3 kap 22 tävlingsbestämmelserna 2016 samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Böterna ska betalas inom en månad från beslutsdagen. Detta beslut meddelas föreningen via e-post och skickas i original tillsammans med faktura.

Anmälan m.m.

Riksombudet

Riksombudet (RO) har anmält Helsingborg efter matchen den 20 november 2016 i kvalet till Allsvenskan mellan Helsingborg och Halmstad BK för att Helsingborgs supportrar orsakat ordningsstörningar.

Vid matchen har supportrarna antänt cirka 45 pyrotekniska pjäser. Efter matchens slut har 15-20 delvis maskerade supportrar tagit sig ner från läktaren och in på planen, varvid tre bengaler har antänts och två av dessa kastats in på planen. Flera av supportrarna har också angripit en av Helsingborgs spelare. Vidare har en publikvärd hotats med en tänd bengal av i vart fall en person.

RO har hävdat följande vad gäller Helsingborgs ansvar. Helsingborg har som arrangör varit ansvarig för ordningen på arenan. Inför matchen har det påtalats för Helsingborg att det fanns en ökad risk för ordningsstörningar i form av bl.a. planstormningar och hot mot spelare, särskilt vid förlust för Helsingborg. Detta framgår bl.a. av den match-pm som upprättats. Helsingborg borde därför ha haft en mer omfattande säkerhetsorganisation än vad som anges i polistillståndet. Denna bedömning ändras inte av att polisen bedömt att den mindre kommendering som fanns på plats var tillräcklig, av 3 kap 4 § särskilda tävlingsbestämmelser herr 2016 eller av det planeringsprogram som valts.

RO har särskilt pekat på att det såvitt framkommit inte funnits några ordningsvakter och väktare på plats vid den läktare där planstormningen skedde samt att en spelare, Helsingborgs tränare och klubbdirektör inte lämnat planen efter matchens slut utan istället närmat sig Helsingborgsklacken, trots att det påtalats för Helsingborg att samtliga spelare och ledare borde lämna planen omedelbart efter matchen.

RO anser därför att Helsingborg inte kan anses ha gjort vad som ankommer på föreningen enligt gällande regelverk för att motverka ordningsstörningarna.

RO har yrkat att Helsingborg ska betala böter samt åberopat 3 kap 11 § särskilda tävlingsbestäm­melser herr 2016 (STB), 3 kap 22 § tävlings­bestäm­melserna 2016 (TB) samt 14 kap 2 § 14 p och 5 § RFs stadgar.

Helsingborg

Helsingborg har uppgett att föreningen har gjort vad som ankommer på föreningen som arrangör, att föreningen har följt polisens tillstånd samt hänvisat till att Svenska Fotbollförbundet klassificerat matchen enligt planeringsprogram 2 vilket har uppfyllts. Helsingborgs bemanning var för övrigt större än tillståndet krävde och föreningen hade också ordningsvakter och publikvärdar på plats där stormningen skedde. Däremot hade Helsingborg inte med i sin analys att supportrarna skulle hota med bengaler när de forcerade läktargränsen då detta inte hänt tidigare.

Utredningen

Disciplinnämnden har bl.a. tagit del av överenskommelsen om match, matchdelegatens och säkerhetsdelegatens rapporter, match-pm, polisens tillstånd, yttrande från en ordningsvakt samt av en video och foton.

Av överenskommelsen om match framgår att matchen ur säkerhetssynpunkt var klassificerad av Svenska Fotbollförbundet (SvFF) enligt planeringsprogram 2. Vidare framgår av polistillståndet med yttrande att det skulle vara minst 16 förordnade ordningsvakter på plats varav minst två vakter på utsidan av södra läktaren, att selektiv visitering skulle ske samt att minst 150 funktionärer skulle tjänstgöra, bl.a. för att förebygga ordningsstörningar. Enligt match-pm skulle dock full visitering ske vid entréerna till södra och norra ståplats. Av delegaternas rapporter framgår att Helsingborg uppfyllt villkoren enligt polistillståndet men också att delegaterna inför matchen starkt ifrågasatt antalet poliser och ordningsvakter med hänsyn till den hotbild som fanns mot bl.a. Helsingborgs tränare. Matchdelega­ten har uppgett att vid planstormningen fanns endast publikvärd vid Helsingborgs klack men enligt yttrande från en ordningsvakt var två ordningsvakter och en publikvärd på plats vid denna södra läktare och vid stormningen försökte de att hålla emot en grind men de fick backa när en bengal tändes.

Disciplinnämndens bedömning

Reglerna

Vid ordningsstörningar i samband med match kan en förening bestraffas enligt 3 kap 22 § TB. Men föreningen får inte straffas om den kan visa att den gjort vad som ålegat föreningen enligt gällande tävlingsregler för att motverka störningen och inte heller annars genom fel eller försummelse orsakat ordningsstörningen.

I 3 kap STB regleras bl.a. frågor om arrangemang och säkerhet.

  • Enligt 11 § är arrangerande förening särskilt ansvarig för bl.a. ordningen på arenan och uppförandet hos föreningens supportrar.
  • Enligt 10 § ska SvFF, efter samråd med Föreningen Svensk Elitfotboll, klassificera matcher i tre olika nivåer med särskilda planeringsprogram för säkerhetsarbetet. Vid klassificeringen ska hänsyn tas till risken för att ordning och säkerhet kommer att äventyras samt konsekvenserna av detta. Planeringsprogram 1 gäller vid ringa risk, planeringsprogram 2 gäller vid förhöjd risk och planeringsprogram 3 gäller vid överhängande risk.
  • Enligt 4 § ska bemanning med ordningsvakter ske i enlighet med villkor i polisens tillstånd för matchen. Förening får bemanna med fler ordningsvakter än vad som anges i polisens tillstånd. Vid matcher med planeringsprogram 3 enligt 10 § ska ordningsvakter alltid ingå i säkerhetsorganisationen.

Helsingborgs ansvar

Det är klarlagt att Helsingborgs supportrar har orsakat ordningsstörningar på sätt RO har anmält och det innebär att Helsingborg kan bestraffas. Frågan är om Helsingborg som arrangerande förening har visat att föreningen gjort vad som åligger föreningen för att motverka ordningstörningarna.

Vad gäller pyrotekniken under matchen har RO inte anmärkt på vilket sätt Helsingborg skulle ha brustit i detta avseende och det framgår för övrigt av säkerhetsdelegatens rapport att visitationen av Helsingborgs supportrar utfördes på ett mycket bra sätt. Det finns därför inte skäl att bestraffa Helsingborg i denna del.

Planstormningen med attacken på en Helsingborgsspelare och hotet mot en publikvärd är en mycket allvarlig ordningsstörning. I den delen är det i och för sig utrett att Helsingborg följt polisens tillstånd vad gäller antalet ordningsvakter och funktionärer samt att det vid slutsignalen fanns i vart fall två ordningsvakter och någon publikvärd på plats vid den södra läktaren där Helsingborgs supportrar befann sig. Vidare har SvFF fastställt att planeringsprogram 2 skulle gälla, vilket innebär ett lägre krav på säkerhetsarrangemanget än program 3.

Samtidigt är det arrangerande förening som har ansvaret för säkerheten och detta gäller oavsett polisens tillstånd eller det planeringsprogram som SvFF fastställt. Det har också varit en viktig match för Helsingborg och delegaterna har inför matchen uttryckligen varnat inför det scenario som sedan faktiskt inträffade. Även om polisens tillstånd har angett ett minsta antal vad gäller ordningsvakter är det inget som har hindrat Helsingborg från att ha flera vakter på plats, särskilt som det varit en tydlig oro för ordningsstörningar. Helsingborg har visserligen hävdat att föreningen haft en större bemanning än tillståndet krävde men har inte visat att det var fler ordningsvakter utöver tillståndets krav.

Disciplinnämnden anser vidare att det inför slutsignalen måste ha varit uppenbart för Helsingborg att det fann stor risk för oroligheter bland Helsingborgs supportrar, vilket kunde leda till stormning av planen. Att i det läget endast ha ett fåtal personer på plats vid Helsingborgs supportrar är märkligt då det bör ha varit möjligt att göra omdisponeringar av befintlig personal för att ha betydligt fler ordningsvakter och funktionärer på plats vid den aktuella läktaren än som nu var fallet.

Detta innebär att Disciplinnämnden anser att Helsingborg inte har visat att föreningen har gjort vad som åligger föreningen för att motverka planstormningen och det som hänt i samband med den.

Helsingborg har därför brustit i sitt ansvar som arrangör. Denna form av ordningsstörning med planstormning, attack på spelare och hot mot publikvärd, är allvarlig och borde utan annan hänsyn medföra böter om 85 000 kr. Samtidigt måste beaktas att SvFFs klassificering av matchen uppenbart har varit felaktig och att det förmodligen har påverkat Helsingborgs säkerhetsplanering av matchen. Helsingborg har dock haft ansvaret för arrangemanget och kan inte fråntas det ansvaret eller ansvaret för ordningsstörningen. Disciplinnämnden anser därför att Helsingborg ska dömas till böter men att beloppet kan stanna vid 50 000 kr.