Lagrell om de framtida reservlagsserierna

Jag har tidigare skrivit om den framtida reservlagsfotbollen, men måste ta upp frågan på nytt.

Vi har fått en del reaktioner mot förslaget, reaktioner mot att reservlagen skulle beredas plats i förbundsserierna och det är väl i och för sig bra. Med bra menar jag att debatten hålls igång. Dock kan man förledas att tro att alla beslut redan är tagna.

- Vad som har hänt är följande

Ordförandekonferensen (sommaren 2000) bad att Förbundsstyrelsen skulle utarbeta ett förslag till nytt seriesystem. Nytt i den bemärkelsen att reservlagen skulle läggas in i förbundsseriesystemet, några divisioner under sina A-lag.

Den här modellen har prövats i Norge under flera år och där har man i varje fall inte enbart negativa erfarenheter. Bland annat har de stora föreningarnas "andra-lag" lockat stor publik när de har besökt mindre platser. Unga talanger har också fått pröva på att spela i något "allvarligare" sammanhang.

Mot detta kan höras röster om att ett "andra-lag" kan ha olika spelstyrka och att detta negativt kan påverka serien.

Några av våra distrikt har tagit beslut om att övergå till vad man kallar ett rakt seriesystem. Med rakt seriesystem menar man då att man ger en förening möjlighet att delta med flera lag (på olika nivåer) i ett enda seriesystem.

Ordförandekonferensen bad att vi ska ta fram ett sådant förslag, sända ut det på remiss och den självklara avsikten är naturligtvis att man i distrikt efter distrikt ska diskutera förslaget som ett alternativ till vår nuvarande uppläggning av serieverksamheten.

Övergången förutsätts ske genom att serierna utökas och att det spelas om alla framtida positioner.

Jag anser inte att någon av Ordförandekonferensens deltagare har lovat något för sitt distrikt. Man har bett om ett förslag som man vill gå hem och diskutera med "de sina" och man förbehåller sig rätten att ta beslut när man (i vanlig god demokratisk ordning) har den egna beslutsbilden klar för sig.

Tävlingskommittén har tagit fram det önskade förslaget och Förbundsstyrelsen har, utan egna kommentarer, sänt ut förslaget på remiss till sina distrikt, till SEF och till EFD.

Förbundsstyrelsen vill veta hur fotbolls-Sverige ser på en sådan här utveckling av serieverksamheten.

- Vad som kommer att ske bör vara det här

Vi har ett Representantskapsmöte i slutet av november månad och där avgörs alla tävlingsfrågor.

Representatskapet består av 24 distriktsrepresentanter (en från varje distrikt), SEF-styrelsen (8 ledamöter), 2 ledamöter för EFD samt Förbundsstyrelsens 7 ledamöter. Totalt 41 ledamöter.

Förbundsstyrelsen förutsätter att varje distrikt, på ett eller annat sätt (en del distrikt har egna Representantskap), diskuterar fördelar och nackdelar med det framtagna förslaget.

Vi har självfallet ännu inte beslutat om förslaget skall läggas fram eller ej. Det ställningstagandet görs när remissvaren har kommit in.

Det kan visa sig att frågan ännu inte är mogen, det kan exempelvis finnas skäl att lyssna på de distrikt som nu har övergått ett rakt seriesystem. Hur är deras erfarenheter?

Det skulle också kunna bli olika beslut på dam- och herrsidan.

Om det finns en majoritet för att ändra (på dam- eller herrsidan) så kan beslut tas i november 2000 och genomförandet göras från och med säsongen 2002.

Diskutera gärna, ta gärna fram för- och nackdelar med en förändring.

Något beslut är ännu inte taget och ingen ledamot har på något sätt låst sig för hur det skall bli.

KONKURSER OCH ACKORD

Visst lever vi i en ny tid och med detta menar jag i det här sammanhanget att vi skulle kunna få ackord och konkurser mitt under ett pågående seriespel.

Våra principer är mycket klara. Ackord skall medföra nedflyttning och vid en konkurs börjar (den då nya) föreningen om på lägsta nivå.

Jag vill peka på att vi i våra tävlingsbestämmelser skriver i § 7, "Förening på obestånd" - att "beslut om nedflyttning får fattas först efter seriesäsongens slut, inkluderat eventuella kvalomgångar, och skall gälla från och med närmast följande seriestart".

Detta om ackord och avsikten är naturligtvis att störa ett pågående seriespel så lite som möjligt, men också att eventuella beslut skall konfirmeras av vårt Representantskap. Det är ju inte säkert att alla är överens om det är ett ackord som har genomförts eller ej.

Vi har fått den (i praktiken) nya situationen att en konkurs skulle kunna genomföras mitt under en pågående serie och att det hela skulle kunna sluta med att föreningen upphör att seriespela. I ett sådant läge räknas konkursföreningens matcher bort. Nej, det är ingen rolig situation och här kan vi behöva fortsätta våra diskussioner. Just nu är det dock helt klart vad vi skulle göra i en konkurssituation.