2004 startår för Handslaget

Handslaget 2004Regeringen har aviserat att Riksidrottsförbundet (RF) får disponera en miljard kronor under en fyraårsperiod för satsningar på idrottens barn- och ungdomsverksamhet. Regeringen benämner satsningen "Ett handslag med idrotten". För det första av de fyra åren har regeringen beslutat avsätta 100 MSEK.
Pengarna ska användas för att stötta och uppmuntra idrottsföreningar och förbund att öppna dörrarna för fler, hålla tillbaka avgifterna, satsa mer på flickors idrottande, delta i kampen mot droger och intensifiera samarbetet med skolorna. Vill ni läsa mer om den övergripande resursfördelningen inom handslaget går ni in på RF: s hemsida under "Om handslaget". Där finns också denna Pdf-fil med bakgrundsbeskrivning om de fem handslagsområdena.

Fotbollens tilldelning och möjligheter att disponera medel från RF
Av 15 MSEK disponerar SvFF 1,6 MSEK för information, administration och framtagandet av en detaljerad utvecklingsplan.
10 MSEK för satsningar på lokal nivå inom speciellt prioriterade områden som exempelvis insatser på flyktingförläggningar och verksamhet för funktionshindrade.
8,5 MSEK används för anläggningssatsningar och etablering av näridrottsplatser i samverkan med föreningar och kommuner. De speciella insatserna 10 + 8.5 MSEK kan sökas via RF:s PLI kansli. (Projekt Lokal Idrottsutveckling)
7 MSEK (av 35 MSEK) till lokala föreningar utifrån SvFF:s egen utvecklingsstrategi inom Handslagets 5 målområden:

  • Öppna dörrar för fler
  • Hålla tillbaka avgifterna
  • Satsning som stödjer flickor
  • Motverka användandet av droger
  • Intensifiera samarbetet mellan skola och idrottsförening

Stödet utbetalas av RF efter anvisningar från SvFF inom dessa angivna områden.

Distriktidrottsförbundens tilldelning och möjligheter att disponera medel från RF
Informationsinsatser för möjlighet till samverkan skola-idrottsförening via DF (30 MSEK)
För det femte målområdet i Handslagssatsningen samverkan skola-förening kommer distriktens skolansvariga att göra informationsinsatser för att skapa samarbete via SDF till DF.
Vi bör även vid fotbollsföreningarnas förfrågan om skolsatsningar uppmana dessa att söka medel hos DF. Stödet betalas ut av RF efter anvisningar från DF inom detta område.

Handslagets tidplan/årsplan enligt RF: s beslut
År 1: 2004-01-01 - 2004-11-30
År 2: 2004-08-01 - 2005-06-30
År 3: 2005-07-01 - 2006-06-30
År 4: 2006-07-01 - 2007-06-30

Organisation och utvecklingsstrategi år 1
SDF: en kommer att ha en betydande roll när det gäller information och administration av Handslagen ut emot förening, och därför utbetalas 1 MSEK i form av ett stimulansbidrag.
Av 7 MSEK år 1, går minst 2,5 MSEK till flicksatsningen, och 4,5 MSEK till att öppna dörrar för fler, hålla nere avgifterna samt motverka användandet av droger. Detta innebär att varje SDF skall bevilja minst en tredjedel av alla ansökningar till föreningar som satsar på flickfotboll. Fördelningen av pengar följer distriktsbidragstilldelningen ( se bilaga ).
SDF: en sänder sina godkända Handslag till SvFF, som registrerar och vidarebefordrar till RF.
Föreningarna ges stor frihet i ansökningarnas innehåll och det ska finnas tre bedömningsnivåer för vad ett handslag är värt år 1: 10 Tkr, 20 Tkr och 30 Tkr.
Nivåbedömningen görs av respektive SDF. Vi ger föreningarna möjlighet att använda en enkel ansökningsmall (som SvFF tar fram och delar ut den 17/1 på flickfotbollskonferensen).
Information och marknadsföring
600 tkr används centralt av SvFF för information, marknadsföring och framtagande av en utvecklingsplan. Utvecklingsenhetens föreningsutvecklare Peter Landström kommer att
fungera som ett centralt bollplank för SDF och föreningar. SvFF informerar på hemsidan om de speciella insatserna med en länk till RF: s PLI-kontor. Vi kommer också att skapa en informations- och projektbank på svenskfotboll.se, samt en enkel ansökningsblankett med information och bedömningskriterier för Handslaget.
SvFF: s föreningsutvecklare och en arbetsgrupp kommer att lämna ett förslag på utvecklingsplan för Handslagets år 2-4 efter vårens hearing som RF arrangerar.
Ansökningsförfarande och tidsplan
Föreningarna ges stor frihet i ansökningarna. De behöver inte använda SvFF:s ansökningsblankett (finns längst ner på denna sida), utan kan skriva en egen mycket enkel ansökan. För att bedöma nivån på föreningarnas satsning kan SDF:en använda ansökningsblanketten som en mall.
Senast den 1 mars 2004 skickar SDF:en in de godkända Handslagen till SvFF för registrering och uppdatering av projektbank, sedan skickas de vidare till RF för utbetalning direkt till förening. Ansökningstiden sätts snävt för att ge föreningarna en chans att genomföra sina handslag och för möjlighet att omfördela medel som inte upparbetats.
År 2-4
SvFF avvaktar kommande hearing om inriktningen på Handslagssatsningen för år 2-4.
Konferensen "Föreningsutveckling" den 21-22/4 2004 kommer att behandla Handslagets satsning år 2-4.
SvFF skall satsa på alla de 5 områdena sista tre åren och erbjuda större frihet när det gäller sista ansökningsdag.
Arbetsgruppen för föreningsutveckling fungerar som en beredningsgrupp inför CSU för Handslagets år 2-4.
CSU ansvarar för att lämna förslag till FS gällande Handslagets år 2-4.
Under januari kommer fotbollsdistrikten att utse kontaktpersoner för Handslaget.
Information & anmälning Handslaget 2004 (PDF-dokument, 166 kB)(pdf 166 kb)