TU beslut 17 september - del 1

Bestraffningsärende nr 201/2004
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 17 september 2004 behandlat domarna Mikael Smedborn, Fredrik Johanssons och Patrik Nilssons samt Göran Engsoos anmälningar ang. händelser i samband med div. 2-matchen Valsta Syrianska IK - Väsby IK FK den 11 september 2004. Yttrande föreligger från Valsta/Syrianska IK.

Motivering

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande förening ansvarig för sina respektive spelares, ledares och supportrars uppförande i samband med och under match. Arrangerande förening är dessutom skyldig att tillse att god ordning råder bland publiken samt att vidta åtgärder för att skydda funktionärer och spelare för övergrepp.

I anslutning till matchen den 11 september 2004 mellan Valsta/Syrianska IK och Väsby IK FK har TU funnit följande omständigheter som utredda. Efter matchens slut rusade ett 100-tal supportrar till Valsta/Syrianska IK in på planen under hotfull stämning. Orsaken var att domaren dömt straff till bortalaget i matchens slutskede. Väsby IK FK gjorde mål på straffen, varför matchen slutade oavgjort. Supportrarna synes ha velat angripa domaren i anledning av det inträffade. Domaren med assisterande domare tvingades, för att skydda sig, backa till en plats vid ena målet. Runt domarna samlades ett antal personer för att skydda dem mot supportrarna. Efter några minuters tumult hade situationen lugnat ner sig. En av de personer som skyddat domarna vänder sig då plötsligt om och tilldelar huvuddomaren Mikael Smedborn utan förvarning ett kraftigt knytnävslag i ansiktet. Av slaget faller domaren till marken. Domarna får under eskort ta sig till speakerbåset på arenan. Polis tillkallas och kommer till platsen. Smedborn tvingas uppsöka sjukhus och får efter undersökning lämna detsamma. Av slaget orsakades Mikael Smedborn yrsel, näsblod och en kraftig blodutgjutning samt svullnad kring ena ögat och ned mot kinden. Enligt uppgift har han dessutom fått nedsatt känsel i del av ansiktet, vilket orsakat problem att tugga och prata. Vid datortomografi har vidare konstaterats två lättare frakturer i överkäkens framvägg.

TU gör följande bedömning:

Domaren Mikael Smedborn har på sätt ovan redovisats blivit attackerad omedelbart efter slutet på matchen mellan Valsta/Syrianska IK och Väsby IK FK. Först har ett stort antal supportrar rusat in på plan till synes i syfte att angripa honom. Därefter har en person som uppträtt för att skydda honom genom kraftigt våld slagit Mikael Smedborn till marken. Det totala angrepp som skett mot domaren har varit kraftigt och orsakat allvarlig skada. Det inträffade visar mycket allvarliga brister i Valsta/Syrianska IK:s arrangemangsansvar.

För dessa händelser ansvarar Valsta/Syrianska IK och ska därför åläggas böter.

Vid bedömningen av beloppets storlek beaktas följande. Föreningens påtalade brister är både omfattande och allvarliga. De har orsakat allvarlig skada. TU finner därför att bötesbeloppet måste sättas förhållandevis högt.

Valsta/Syrianska IK har enligt uppgift på frivillig basis beslutat att, till en konkret handlingsplan har utarbetats, spela samtliga hemmamatcher utan publik. Det har även beslutats om tillsättandet av en oberoende kommitté, och denna kommittés arbete ska resultera i förslag och synpunkter på hur Valsta/Syrianska IK bl.a. ska undvika att liknande situationer inträffar i framtiden. Valsta/Syrianska IK redogör i sitt yttrande även för andra vidtagna åtgärder i syfte att förbättra sina rutiner. TU uppfattar därigenom att föreningen ser allvarligt på situationen och vidtar kraftåtgärder för att förbättra förutsättningarna i säkerhetshänseende. Dessa omständigheter talar till föreningens fördel och därför för en mildare syn på bötesbeloppets storlek.

TU anser vidare att det poängavdrag som Valsta/Syrianska IK idag erhåller är en omständighet som påverkar bötesbeloppets storlek till föreningens fördel.

Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner TU skäligt att bestämma bötesbeloppets storlek till 40.000 kronor.
TU beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkt RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser
att ålägga Valsta/Syrianska IK böter om 40.000 kronor. Beloppet ska inbetalas senast inom en månad från beslutsdagen.
I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast den 11 oktober 2004.

I TU-beslutet deltog Björn Ahlberg (ordförande), Kenneth Håkansson, Göran Nilsson, Annelie Larsson och Dag Wikman.