TU beslut 17 september - del 2

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 17 september 2004 behandlat domarna Mikael Smedborn, Fredrik Johanssons och Patrik Nilssons samt Göran Engsoos anmälningar ang. händelser i samband med div. 2-matchen Valsta Syrianska IK - Väsby IK FK den 11 september 2004. Yttrande föreligger från Valsta/Syrianska IK.

Motivering

Enligt 3 kap. 13 § SvFF:s tävlingsbestämmelser kan förening om dess ledare, spelare eller supportrar, för vilka föreningen kan anses ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill brukat våld mot matchfunktionär erhålla poängavdrag med maximalt 6 poäng.

I anslutning till matchen den 11 september 2004 mellan Valsta/Syrianska IK och Väsby IK FK har TU funnit följande omständigheter som utredda. Efter matchens slut rusade ett större antal supportrar till Valsta/Syrianska IK in på planen. Orsaken var att domaren dömt straff till bortalaget i matchens slutskede. Väsby IK FK gjorde mål på straffen, varför matchen slutade oavgjort. Supportrarna synes ha velat angripa domaren i anledning av det inträffade. Domaren med assisterande domare tvingades, för att skydda sig, backa till en plats vid ena målet. Runt domarna samlades ett antal personer för att skydda dem mot supportrarna. Efter några minuters tumult hade situationen lugnat ner sig. En av de personer som skyddat domarna vänder sig då plötsligt om och tilldelar huvuddomaren Mikael Smedborn utan förvarning ett kraftigt knytnävslag i ansiktet. Av slaget faller domaren till marken. Domarna får under eskort ta sig till speakerbåset på arenan. Polis tillkallas och kommer till platsen.
Smedborn tvingas uppsöka sjukhus och får efter undersökning lämna detsamma. Av slaget orsakades Mikael Smedborn yrsel, näsblod och en kraftig blodutgjutning samt svullnad kring ena ögat och ned mot kinden. Enligt uppgift har han dessutom fått nedsatt känsel i del av ansiktet, vilket orsakat problem att tugga och prata. Vid datortomografi har vidare konstaterats två lättare frakturer i överkäkens framvägg.

TU gör följande bedömning:
Domaren Mikael Smedborn har på sätt ovan redovisats blivit attackerad omedelbart efter slutet på matchen mellan Valsta/Syrianska IK och Väsby IK FK. Attacken har utförts av en person som uppträtt för att skydda Mikael Smedborn. Även om gärningsmannen ännu inte är offentligt identifierad är enligt TU:s mening därigenom klarlagt att personen ifråga tillhör den personkrets, för vilken Valsta/Syrianska IK enligt aktuell bestämmelse har ansvar. Det våld som utförts har varit kraftigt och orsakat allvarlig skada. Attacken har skett plötsligt och av person som för Mikael Smedborn måste ha framstått som ett skydd. Våldet har därför varit synnerligen överraskande för Mikael Smedborn och inte givit honom någon möjlighet att försvara sig.

Med anledning av dessa omständigheter finner TU att förutsättningarna är uppfyllda för att utdöma poängavdrag för Valsta/Syrianska IK.

Vid bedömningen av storleken av detta avdrag beaktas följande. Syftet med aktuell regel har varit att tillse att matchfunktionärer under inga omständigheter får angripas och att ansvariga föreningar ska vidta alla möjliga åtgärder för att skapa säkerhet för dessa. I detta fall konstaterar TU att Valsta/Syrianska IK i väsentligt avseende brustit i denna skyldighet. Det är försvårande att gärningsmannen är en person som till synes utgjort skydd för Mikael Smedborn för att sedan utnyttja situationen och bruka våldet. Även om våldets art inte torde kunna karakteriseras som grovt och de skador som Mikael Smedborn orsakats inte varit livshotande, är situationen att bedöma som mycket allvarlig och måste föranleda ett större poängavdrag.

Valsta/Syrianska IK har enligt uppgift på frivillig basis beslutat att, till dess att en konkret handlingsplan har utarbetats, spela samtliga hemmamatcher utan publik. Det har även beslutats om tillsättandet av en oberoende kommitté, och denna kommittés arbete ska resultera i förslag och synpunkter på hur Valsta/Syrianska IK bl.a. ska undvika att liknande situationer inträffar i framtiden. Valsta/Syrianska IK redogör i sitt yttrande även för andra vidtagna åtgärder i syfte att förbättra sina rutiner.
TU uppfattar därigenom att föreningen ser allvarligt på situationen och vidtar kraftåtgärder för att förbättra förutsättningarna i säkerhetshänseende. Dessa omständigheter talar till föreningens fördel och därför för en mildare syn på antalet poängs avdrag.

Vid en samlad bedömning av dessa omständigheter finner TU skäligt att besluta om 3 poängs avdrag.

TU beslutar

att tre (3) poäng ska dras från Valsta/Syrianska IK:s totala poängantal i serien för div. 2 Östra Svealand till följd varav Valsta/Syrianska IK den 17 september 2004 har 31 poäng.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit till Förbundsstyrelsen senast den 11 oktober 2004.

I TU-beslutet deltog Björn Ahlberg (ordförande), Kenneth Håkansson, Göran Nilsson, Annelie Larsson och Dag Wikman.