Styrelsebeslut - besvärsärende Höllvikens GIF

Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har vid telefonmöte den 8 oktober 2004 behandlat av Högaborgs BK, Karlskrona AIF och Malmö Anadolu BI anförda besvär över Svenska Fotbollförbundets Tävlingsutskotts beslut gällande okvalificerad spelares deltagande i Höllvikens GIF.

Efter utredning gör Förbundsstyrelsen samma bedömning som TU i ärendet. TU:s beslut ska alltså stå fast.

Förbundsstyrelsen beslutar

att avslå anförda besvär.

Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) endast under åberopande av att grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser eller att det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas. Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast den 29 oktober 2004.

I beslutet deltog: Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen, Mats Aronsson, Susanne Erlandsson, Gillis Persson och Börje Sandgren.