Styrelsebeslut - besvärsärende Valsta Syrianska IK

Förbundsstyrelsen, Svenska Fotbollförbundet (SvFF) har vid telefonmöte den 8 oktober 2004 behandlat Valsta Syrianska IK:s överklagande över SvFF:s Tävlingsutskotts (TU) beslut om tre poängs avdrag.

Valsta Syrianska IK yrkar att Förbundsstyrelsen beslutar att inget poängavdrag ska göras. I andra hand yrkas att poängavdraget sätts ned.
Yttranden föreligger från domarna Mikael Smedborn, Fredrik Johansson och Patrik Nilsson samt domarinstruktör Göran Engsoo.
Förbundsstyrelsen gör följande bedömning:

Valsta Syrianska IK har hävdat att gärningsmannen ifråga inte ingår i den krets för vilken föreningen ansvarar. Efter vad som framkommit är det för Förbundsstyrelsen uppenbart eller i vart fall övervägande sannolikt att vederbörande tillhör denna personkrets. Med hänsyn härtill och då övriga omständigheter att tillämpa aktuell regel föreligger, ska Valsta Syrianska IK ådömas poängavdrag. Vid prövning av poängavdragets storlek delar Förbundsstyrelsen TU:s bedömning.

Förbundsstyrelsen beslutar därför

att avslå Valsta Syrianska IK:s överklagande. Detta innebär att TU:s beslut om tre poängs avdrag ska stå fast.
Förbundsstyrelsens beslut får överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN) endast under åberopande av att grovt formfel förekommit vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser eller att det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas.
Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast den 29 oktober 2004.
I beslutet deltog Lars-Åke Lagrell, Bengt Madsen, Mats Aronsson, Susanne Erlandsson, Gillis Persson och Börje Sandgren.