TU beslut 29 oktober 2004

TU har under möte fredagen den 29 oktober behandlat bland annat ärenden gällande Sharbel Touma, Peter Ijeh samt yrkanden från Hammarby gällande derbymatchen Hammarby-AIK.

Bestraffningsärende nr 144/2004
Anmäld part: Sharbel Touma, Halmstads BK
Anmälare: Mikael Möller, Hisings Backa

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 29 oktober 2004 behandlat Mikael Möllers anmälan mot Sharbel Touma gällande händelser i matchen Halmstads BK - Helsingborgs IF den 25 april 2004. Yttrande föreligger från Sharbel Touma samt video. Ärendet bordlades på TU:s möte den 22 oktober 2004.

TU gör följande bedömning:
Michael Möller har i handling som inkom till SvFF den 30 september 2004 anmält för bestraffning att spelaren i Halmstad BK Sharbel Touma i match den 24 april 2004 mot Helsingborgs IF spottat mot motspelaren Claudinei Resende. Anmälan blev slutligen fastställd den 21 oktober 2004.
Händelsen framgår inte av rapporten från domaren i matchen i fråga.

Möller har åberopat videoupptagningen av matchen som bevisning. Vid genomgång av videon har enligt TU framkommit att Sharbel Touma utfört en spottliknande rörelse mot en motspelare. Däremot framgår inte att en spottloska träffat motspelaren. TU finner att det därigenom är övervägande sannolikt att Sharbel Touma begått den förseelse som Mikael Möller anmält.

Enligt RF:s stadgar 14 kap. 2 § 7 p kan den bestraffas som uppträtt förolämpande eller otillbörligt mot motspelare. Sharbel Touma har genom ovanstående handling brutit mot denna regel.

Händelser av aktuellt slag ska normalt anmälas av domaren. Det framstår som uppenbart att domaren i den aktuella matchen missat händelsen. Den omständigheten att domaren inte anmält händelsen förtar emellertid inte att den är straffbar. Sharbel Touma ska därför bestraffas härför, om bestraffning inte av annan anledning är utesluten.

Enligt RF:s stadgar 14 kap. 10 § får påföljd för förseelse inte åläggas någon om inte förseelsen anmälts för bestraffning senast inom sex månader från det förseelsen begicks eller blev känd. Anmälan har inkommit drygt fem månader efter förseelsen. Anmälan har därför kommit in i tid och skäl att inte bestraffa Sharbel Touma av denna anledning saknas därför.

Vid straffmätningen ska TU enligt allmänna rättsliga principer ta hänsyn till om en i förhållande till förseelsens art ovanligt lång tid förflutit sedan förseelsen begicks. Förseelsen begicks den 24 april 2004. Normalt skulle straff ha utdömts inom några veckor därefter. Förseelsen är av den arten att Sharbel Touma i så fall kunde ha dömts till avstängning. Det har emellertid nu förflutit över sex månader. Även om förseelsen inte är preskriberad ger dessa regler en uppfattning om den tid inom vilken straff ska utmätas och varefter inget straff ska utgå alls. TU anser mot denna bakgrund att alltför lång tid förflutit sedan förseelsen begicks för att normal påföljd ska utdömas. Touma ska därför dömas till en lindrigare påföljd än vad som annars varit fallet.

TU beslutar därför, enligt 14 kap. 2 § 7 p RF:s bestraffningsbestämmelser att ålägga Sharbel Touma en tillrättavisning för den förseelse han begick i matchen Halmstads BK - Helsingborgs IF den 24 april  2004.

I händelse av missnöje kan beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 19 november 2004.

I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Dag Wikman och Per Ågren.
Bestraffningsärende nr 245/2004
Anmäld part: Peter Ijeh, IFK Göteborg
Anmälare: Kent Kruuse, Gislaved

Vid Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskotts (TU) sammanträde den 22 oktober 2004 tog TU del av Kent Kruuses anmälan mot Peter Ijeh gällande händelser i samband med matchen GIF Sundsvall - IFK Göteborg den 17 oktober 2004. Yttrande förelåg från Peter Ijeh. TU bordlade ärendet för att inhämta och se videoinspelning från matchen.

Den 25 oktober 2004 meddelar Kent Kruuse i skrivelse att han återtar sin anmälan mot Peter Ijeh, IFK Göteborg.

Med anledning härav beslutar TU att avskriva ärendet.
I händelse av missnöje får beslutet överklagas till Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 15 november 2004.
I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Dag Wikman och Per Ågren.
Tävlingsärende
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 29 oktober 2004 behandlat Hammarbys skrivelse gällande matchen Hammarby - AIK den 18 oktober 2004. Resultatet i matchen blev 1-1.
TU gör följande bedömning:
Enligt 1 kap 3 § SvFF:s stadgar åligger det SvFF och dess organ att följa bland annat UEFA:s stadgar och övriga bestämmelser "i tillämpliga delar". Huvudregeln är därför att varje land är autonomt och själv bestämmer över sitt regelverk. Citerad formulering tillkom i syfte att tillämpa UEFA:s regler endast när dessa var tvingande även för medlemsländerna nationellt. Innebörden är därför att SvFF själv bestämmer över sitt regelverk och att UEFA:s regelverk endast blir aktuellt i sådana avseenden där SvFF är tvingat att följa dem.

Hammarby har yrkat att Hammarby tilldöms segern över AIK i matchen dem emellan den 18 oktober med målskillnaden 3-0 alternativt att matchen ska spelas om i anledning av de händelser som inträffade vid matchen och vilka medförde att domaren avbröt matchen under en längre tid innan den kunde slutföras.

Enligt 3 kap. 12 § SvFF:s tävlingsbestämmelser kan förening tilldömas segern med siffrorna 3-0, eller beslut om omspel fattas, endast när match avbrutits och inte kunnat färdigspelas. Eftersom matchen i fråga färdigspelats är denna regel alltså inte tillämplig och bifall till Hammarbys yrkande kan inte meddelas på denna grund.

Enligt 6 kap. 3 § 3 p SvFF:s tävlingsbestämmelser kan förening - förutom de särskilda påföljder som anges i paragrafen och vilka inte ger utrymme för det slut som Hammarby yrkat - ådömas påföljd som bl.a. UEFA "kan komma att besluta om i sina stadgar eller reglementen". Denna regel infördes i de svenska tävlingsbestämmelserna 2001, och syftet härmed har varit att skapa en länk mellan framtida UEFA-beslut och det svenska regelverket, om UEFA under pågående säsong i Sverige skulle komma att besluta om påföljder som var tvingande även nationellt.

På basis av Art 56 i UEFA Statutes har UEFA skapat ett regelverk kallat Disciplinary Regulations ("DR"). Däri antagna regler gäller även för de medlemsförbund, som ingår i UEFA, d.v.s. bland annat Sverige. DR trädde ikraft den 27 maj 2004. Enligt "Article 14, Disciplinary measures against member associations and clubs" framgår att i artikeln preciserade disciplinära sanktioner är dispositiva. Bland däri uppräknade alternativa sanktionsformer finns de två som Hammarby yrkat.

Mot bakgrund av ovanstående är regeln i 6 kap. 3 § 3 p SvFF:s tävlingsbestämmelser därför inte heller tillämplig i detta fall.

TU beslutar därför att avslå Hammarbys yrkanden.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast inom tre veckor från den dag beslutet meddelats, dock senast den 19 november 2004.

I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Dag Wikman och Per Ågren.