TU beslut 5 november 2004

Tävlingsutskottet (TU) har under fredagen fattat beslut i tävlingsärenden gällande okvalificerade spelare i Örgryte IS och Malmö FF.
TU konstaterar att ÖIS använt okvalificerad spelare i matchen GIF Sundsvall-Örgryte, och GIF Sundsvall tilldelas därför segern i matchen med 3-0 (spelat resultat 1-1). Anmälan mot Malmö FF:s Afonso Alves lämnas däremot utan bifall.

Tävlingsärende - Örgryte IS
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har den 4 november 2004 fått uppgift om att Örgryte IS i matchen mot GIF Sundsvall den 18 april 2004 haft obehöriga utländska spelare upptagna på sin spelarförteckning. TU har vid telefonsammanträde den 5 november 2004 behandlat ärendet. Yttrande föreligger från Örgryte IS.

TU gör följande bedömning:

Det är ostridigt att Örgryte IS vid matchen i Allsvenskan mot GIF Sundsvall den 18 april 2004 på sin spelarförteckning har haft upptaget följande utländska spelare:
1. Ailton Jose Almeida, Brasilien
2. Robeiro da Silva, Brasilien
3. Paulinho Guara, Brasilien
4. Valter Tomaz jr, Brasilien, folkbokförd i Sverige 1998
5. Edwin Phiri, Zambia, folkbokförd i Sverige den 21 april 2001

Enligt 4 kap. 15 § 2 p SvFF:s tävlingsbestämmelser första stycket får förening i Allsvenskan på spelarförteckningen uppta obegränsat antal medborgare från EU/EES och därutöver högst tre övriga utlänningar. Enligt andra stycket jämställs annan utlänning med EU/EES-medborgare om vederbörande varit stadigvarande bosatt i Sverige "i minst tre år, räknat från dag för folkbokföring".

Härav följer i den aktuella matchen att Valter Tomaz jr är att jämställa med EU/EES-medborgare medan övriga fyra spelare definitionsmässigt är att bedöma som övrig utlänning. Detta innebär att Örgryte IS haft en spelare för mycket upptagen på spelarförteckningen.

Spelare får enligt 1 kap. 6 § SvFF:s tävlingsbestämmelser representera förening i match om vederbörande innehar licens "och i övrigt är behörig enligt dessa bestämmelser". En av de fyra spelare som enligt ovan varit upptagen på Örgryte IS spelarförteckning har därför varit obehörig och därför saknat denna rätt. Spelaren är därigenom enligt 3 kap. 11 § SvFF:s tävlingsbestämmelser att betrakta som "okvalificerad".

Enligt 3 kap. 11 § 1 p erhåller, i händelse av att okvalificerad spelare deltagit i match, den icke felande föreningen 3 poäng, såvida inte särskilda skäl föreligger. Som målresultat i matchen räknas det uppnådda resultatet, eller där detta är fördelaktigare för den icke felande föreningen, 3-0. I matchen mellan Örgryte IS och GIF Sundsvall blev resultatet 1-1. GIF Sundsvall ska därför tilldelas segern i matchen med siffrorna 3-0 om inte "särskilda skäl" föreligger.

Bestämmelsen om spelbehörighet är fundamental för föreningarnas rätt att nyttja spelare i sina matcher. Det ligger ett tungt ansvar på föreningarna att kontrollera att endast sådana spelare upptas på spelarförteckningen och deltar i match. Omvänt är presumtionen stark för att om föreningarna missköter detta ansvar ska huvudregeln gälla.

Örgryte IS har gjort gällande att personal hos SvFF gett dem uppfattningen att Edwin Phiri skulle fått delta i matchen mot GIF Sundsvall eftersom han beviljats uppehållstillstånd. Lydelsen i 4 kap. 15 § 2 p är tydlig och hänvisar till dagen för "folkbokföring". Örgryte IS påstående förefaller med hänsyn till textens innehåll i hög grad osannolikt. Föreningen har ansvar för att regeln efterlevs och okunskap om regelverket befriar inte från ansvar. Örgryte IS uppgift saknar därför betydelse för deras ansvar i denna fråga.

Endast ett skäl har diskuterats, nämligen den omständigheten att Phiri spelat match endast tre dagar före treårsgränsen, efter vilken han hade varit att jämställa med EU/EES-medborgare. TU anser att föreningarnas generella kontrollskyldighet avseende sina spelares behörighet föreligger inför varje tillfälle, då spelarna ska användas. Om Örgryte IS därför hade kontrollerat Phiris behörighet inför matchen den 18 april 2004 hade man funnit att han - eller annan av de övriga utländska spelarna - saknat sådan behörighet. Då hade någon av dem inte deltagit.
Med denna utgångspunkt saknar det enligt TU:s mening betydelse om spelaren i fråga blir folkbokförd kort - eller lång - tid därefter eftersom han bevisligen saknat sådan registrering vid matchtillfället. TU anser därför inte att den korta tiden mellan matchtillfället och folkbokföringstidpunkten för Phiri är ett sådant särskilt skäl, som ska föranleda undantag från huvudregeln. Inte heller andra skäl föreligger för annan bedömning.

Mot denna bakgrund beslutar TU att tilldela GIF Sundsvall segern mot ÖIS i matchen den 18 april 2004 med 3 poäng och resultatet 3-0.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas till Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast den 29 november 2004.
I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Annelie Larsson och Dag Wikman.

Fotnot: Beslutet innebär förändringar i den allsvenska tabellen, med följden att GIF Sundsvall går förbi Örebro SK. Örgryte IS tabelläge förändras inte.

Tävlingsärende - Malmö FF
Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid telefonsammanträde den 5 november 2004 behandlat Mats Fingals anmälan mot att Malmö FF låtit okvalificerad spelare delta i matcher fr.o.m. den 19 maj 2004 t.o.m. sista omgången i Allsvenskan. Yttrande föreligger från Malmö FF.

TU gör följande bedömning:
Afonso Alves kom till Sverige från Brasilien. SvFF utfärdade den 1 juli 2002 speltillstånd och licens för spel i Örgryte IS. Afonso Alves har därefter övergått från Örgryte IS till Malmö FF och hans licens har överflyttats. Afonso Alves blev spelklar för Malmö FF den 27 januari 2004. Afonso Alves´ speltillstånd har gällt sedan utfärdandet och gäller alltjämt.

Anmälaren Mats Fingal hävdar att Afonso Alves varit okvalificerad fr.o.m. den 19 maj 2004  t.o.m. sista omgången, och att Malmö FF brutit mot SvFF:s tävlingsbestämmelser genom att låta honom spela.

Afonso Alves har enligt ovan varit behörig att spela för Malmö FF hela år 2004. Han har därför inte varit okvalificerad efter den 19 maj.

Mot den bakgrunden beslutar TU att lämna Mats Fingals anmälan utan bifall.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna. Överklagandet ska ha inkommit senast den 29 november 2004.
I beslutet deltog Björn Ahlberg, Göran Nilsson, Annelie Larsson och Dag Wikman.