Förprojektering inleds för nya nationalarenan

Svenska Fotbollförbundets ordförandekonferens i juni tog ställning för att ta ett konkret steg mot förverkligandet av en ny modern nationalarena på Råsunda.
SvFF inleder nu förprojektering av den nya nationalarenan. Resultatet ska föreläggas Rikskonferensen i Uppsala den 2 december i år. Om alla bitar faller på plats ska beslut i frågan kunna tas kort därefter.
- Förprojekteringen är en fördjupning av de tidigare studier vi gjort. Det handlar till exempel om att kunna fastställa ytbehovet för arenans funktion och verksamhet. Allt för att säkerställa att arenan motsvarar de krav som ställs på en modern nationalarena, till exempel vad beträffar komforten för publiken och ett stort utbud av platser för mat och förtäring, säger SvFF:s generalsekreterare Sune Hellströmer.
Därtill ska förprojekteringen ge en bedömning av kostnader och intäkter med de olika alternativen. Sammantaget utgör studien underlag för de fortsatta förhandlingarna med finansiärer av projektet och med Solna Stad gällande utformningen och omfattningen av utbyggnaden av arenan och dess kommersiella ytor.
När beslutet om ny nationalarena väl tagits handlar det om en byggtid för arenan på ca tre och ett halvt till fyra år.
I förprojekteringen utreds tre alternativ för den nya nationalarenan, två ombyggnadsvarianter och en helt ny arena. Ambitionen är att fotbollsspelet ska kunna fortgå under byggtiden på Råsunda, om än med begränsad läktarkapacitet.
Alla tre alternativen är tänkta att vara försedda med rörligt tak. Den nya storarenan ska även kunna användas till andra stora evenemang som t ex konserter. Samtliga alternativ medför även ett föreslaget nettotillskott av 50.000 kvm kommersiell yta jämfört med dagens Råsunda.

De tre arenaalternativen

A - ombyggd arena, kapacitet 50.000
Östra läktaren samt nedre delarna av Norra och Södra rivs och ersätts med nya läktare. Västra läktaren förlängs bakåt och över befintliga kontor.
Kommersiella ytor tillkommer i fem våningar på Norra, nio våningar vid Södra samt ett högre hus om 30 våningar.
Tre arenaalternativ
B - ombyggd arena, kapacitet 40.000-45.000
Liknar alternativ A dock utan utbyggnad av Västra läktaren.
C - ny arena, kapacitet 50.000
Befintlig arena rivs, ny arena uppförs på samma mark.

Bakgrund

  • SvFF:s styrelse tog i juli 2003 beslut om att aktivt arbeta för att svensk fotbolls nationalarena i framtiden ska bli en modern storarena med plats för ca 50.000 åskådare placerad i huvudstadsregionen.
  • Ordförandekonferensen i juni 2004 fastslog att Råsunda är huvudalternativet för ny nationalarena. Samarbete söktes med Solna och Stockholms städer samt andra intressenter. Efter hand gav Solna positivt besked medan Stockholm avböjde.
  • Rikskonferensen i december 2004 uttalade att svensk fotboll ska fortsätta arbetet med att utveckla Råsunda till en modern storarena samtidigt som det skulle finnas en öppenhet för andra arenadiskussioner.
  • I SvFF:s bokslut 2004 avsattes pengar till fortsatt projektering.
  • Under 2005 har arbetet med att finna ytterligare partners samt studier av möjliga arenakoncept fortsatt. Kontakter har även tagits med Göteborgs kommun som presenterat idéer om ombyggnad av Gamla Ullevi till modern arena med 17.000 platser. Frågan har ställts om att göra en sådan arena till huvudarena för damlandslaget vilket SvFF meddelat intresse för.
  • Ordförandekonferensen 2005 tog ställning för en förprojektering av Råsunda syftande till att ge Rikskonfensen i december konkreta genomförandeförslag.

Se även:
Skiss över de tre arenaalternativen (pdf-fil)
Modell från Solna stads programförslag Rikskonferensen om ny nationalarena (2004-12-04)
Upprop för en modern nationalarena (2003-07-05)
Råsundas historia
Solna Stads programförslag för Råsunda fotbollstadion (del av Solna Stads vision för Solna City)