TU-beslut 2 september 2006/del 2

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) Tävlingsutskott (TU) har vid sammanträde den 2 september 2006 behandlat anmälningar från matchdelegat Göran Lundberg och domare Martin Ingvarsson gällande händelser i samband med matchen Hammarby - Djurgården den 28 augusti 2006.

Yttrande föreligger från Djurgården.

1) Bestraffningsärende nr 271/2006

Enligt 6 kap. 2 § SvFF:s tävlingsbestämmelser är arrangerande förening ansvarig för sina respektive spelares, ledares och supporters uppförande i samband med och under match. Enligt 3 § kan förening, vars supportrar i samband med match kastat föremål, åläggas straffavgift eller böter.

Anmälarna skriver att supporters kastade in plastkäppar i straffområdet. Dessutom kastades hårda föremål, bl.a. in på spelplanen. Ett av föremålen träffade den assisterande domaren i huvudet och en bula uppstod. Tre av mynten träffade en av Djurgårdens matchvärdar i bröstet, och matchvärden segnade ner och blev omhändertagen. Han repade sig och berättade för matchdelegaten att ett mynt också hade snuddat förbi hans öga. Matchvärden pekade ut att mynten kommit från den sektion där Djurgårdssupportrarna satt. Matchen avbröts i c:a tre minuter i samband med händelserna för att speakern skulle kunna uppmana publiken till lugn.

I sitt yttrande till TU har Djurgården medgivit att mynten som träffade dess matchvärd kommit från Djurgårdssupportrar, men bestrider att det föremål som träffade den assisterande domaren kommit från Djurgårdssupportrar.

Den assisterande domaren har förklarat att han inte vet varifrån föremålet kom. Matchdelegaten har bedömt att föremålet kom från Djurgårdens supportrar. Matchdelegatens uppgift är osäker. På de av Djurgården anförda skälen är det därför, enligt TU:s uppfattning, inte styrkt att föremålet ifråga kastats av supportrar för vilka Djurgården ansvarar. Djurgården kan därför inte bestraffas härför.

Den assisterande domaren har förklarat att han inte vet varifrån föremålet kom. Matchdelegaten har bedömt att föremålet kom från Djurgårdens supportrar. Matchdelegatens uppgift är osäker. På de av Djurgården anförda skälen är det därför, enligt TU:s uppfattning, inte styrkt att föremålet ifråga kastats av supportrar för vilka Djurgården ansvarar. Djurgården kan därför inte bestraffas härför.

Sammanfattningsvis har Djurgården ansvar för att supporters kastat in plastkäppar på planen samt de mynt som träffade en matchvärd. Matchvärden skadades tillfälligt, men händelsen är i sig allvarlig. Mot bakgrund härav finner TU skäligt bestämma ett bötesbelopp om 15.000:-.

TU beslutar enligt 14 kap. 2 § 14 punkt RF:s bestraffningsbestämmelser och 6 kap. 2 och 3 §§ SvFF:s tävlingsbestämmelser

att ålägga Djurgårdens IF FF böter om 15.000:-. Beloppet ska inbetalas på

SvFF:s postgiro 46 33-4 senast inom en månad från beslutsdagen.

I händelse av missnöje får beslutet överklagas hos Riksidrottsnämnden (RIN), Idrottens Hus, 114 73 Stockholm. Överklagandet ska ha inkommit till RIN senast den 25 september 2006.

2) Bestämmande av målresultat

Matchen avbröts i den 53-54:e minuten då åskådare sprang in på planen. Efter ett uppehåll på c:a 30 minuter fann domaren att matchen inte kunde återupptas, varför beslut fattades att avbryta matchen definitivt.

Den direkta orsaken till att matchen först avbröts var att obehöriga personer tog sig in på planen. Orsaken till att matchen inte kunde återupptas var åskådarnas uppträdande. Andra händelser har, enligt TU:s uppfattning, inte påverkat domarens beslut.

Vid tidpunkten för avbrottet var matchresultatet 0-3.

3 kap. 13 § 1 p. SvFF:s tävlingsbestämmelser föreskriver att "om förenings lag … vars supportrar, för vilka föreningen kan anses vara ansvarig, under pågående match eller i anslutning därtill uppträder på ett sådant sätt att matchen (inte kan genomföras) måste avbrytas av domaren, ska den icke felande föreningen tillerkännas segern med målskillnaden 3-0 … Om båda lagen anses vara ansvariga för att match avbrutits, fråntas båda lagen erhållna poäng …"

I 5 p. samma paragraf anges att tävlingsstyrelsen bl.a. kan besluta att matchen ska spelas om när särskilda skäl föreligger.

TU finner det utrett att de åskådare, som stört ordningen så att matchen måste avbrytas, tillhörde Hammarbys supporterklack, för vilken Hammarby är ansvarig.

TU anser att det i ärendet inte föreligger några särskilda skäl för att frångå huvudregeln, vilket innebär att Djurgården ska tillerkännas segern mot Hammarby med målskillnaden 3-0.

TU beslutar enligt 3 kap. 13 § SvFF:s tävlingsbestämmelser

att tillerkänna Djurgården segern i matchen Hammarby - Djurgården den 28

augusti 2006 med målresultatet 0-3.

Beslutet kan överklagas hos Förbundsstyrelsen, SvFF, Box 1216, 171 23 Solna senast den 25 september 2006.