Bedömning av Hands

Svenska Fotbollförbundets domarkommitté har fastställt följande anvisningar för tolkning av handsregeln att gälla från seriestarten 2019.

Bakgrund

Hands är en av fotbollens ofta diskuterade regler. Handsregeln är en av de få där bedömningen enligt regeln ska göras utifrån spelarens avsikt i samband med att handen eller armen berör bollen. Det riskerar att skapa situationer där konsekvensen av att handen/armen får kontakt med bollen får stor påverkan på matchen, trots att kontakten var oavsiktlig. Vissa av dessa situationer uppfattas av både utövare och den breda fotbollspubliken som ologiska och ibland orättvisa. Trots att regeln i stort varit oförändrad under lång tid har tolkningen av regeln ständigt justerats för att ta större hänsyn till konsekvensen. Under några år har fotbollens beslutande organ i regelfrågor, International Football Association Board (IFAB) arbetat med frågan om att regeln bättre ska överensstämma med vad som uppfattas som mer rättvist och logiskt, så att bedömningen av hands i högre grad accepteras. IFAB har nu ändrat även i regeltexten så att den bättre ska överensstämma med den tolkning som de facto har gällt. I samband med ändringen görs några justeringar med syfte att göra tolkningen av regeln tydligare.

I början av 2019 fick Svenska Fotbollbollförbundets domarkommitté information om IFAB:s slutsatser, vars innehåll fastställdes i mars 2019. Dessutom har UEFA vid sina utbildningar informerat om sin syn på handsregelns tolkning. Vissa grupper har fått denna information, medan andra grupper kan ha äldre information. Därför utsänds nu en sammanfattning av hur hands ska bedömas.

Grundprinciper

• Fortfarande gäller att när en spelare avsiktligt spelar bollen med hand eller arm är det ett regelbrott.

• Därtill kommer situationer när det inte finns en synlig avsikt i samband med att handen eller armen berör bollen, men där andra faktorer påverkar beslutet om det är ett regelbrott eller ej.

Ny regeltext

Det är ett regelbrott om en spelare:

• Avsiktligt vidrör bollen med sin hand/arm, inklusive förflyttar handen/armen mot bollen

• Erövrar/kontrollerar bollen efter att den har vidrört spelarens hand/arm och därefter:

• gör mål i motståndarlagets mål

• skapar en målchans

• Gör mål i motståndarlagets mål direkt från sin hand/arm, även om det sker oavsiktligt, inklusive om det görs av målvakten

Det är vanligtvis ett regelbrott om en spelare:

• Vidrör bollen med sin hand/arm när:

• handen/armen har gjort spelarens kropp onaturligt större

• handen/armen är ovanför spelarens axel (om inte spelaren avsiktligt spelar bollen som därefter vidrör spelarens hand/arm)

Ovanstående är regelbrott även om bollen vidrör en spelares hand/arm direkt från en annan spelares huvud eller kropp (inklusive fot) när spelaren är nära.

Med undantag för ovanstående regelbrott är det normalt inte ett regelbrott om bollen vidrör en spelares hand/arm: • Direkt från spelarens eget huvud eller egen kropp (inklusive fot)

• Direkt från en annan spelarens huvud eller egen kropp (inklusive fot) när spelaren är nära

• Om handen/armen är nära kroppen och inte gör kroppen onaturligt större

• När en spelare faller och handen/armen är mellan kroppen och marken för att stödja kroppen, men inte när handen/armen är horisontellt eller vertikalt utsträckt från kroppen