Restidsarvode

  • Restidsarvode utgår när avståndet mellan domares/assisterandes bostad/arbetsplats och matcharenan är:

- mer än 80 km enkel väg:130 kronor
- mer än 150 km enkel väg: 200 kronor
- mer än 200 km enkel väg: 250 kronor
- mer än 250 km enkel väg: 400 kronor

  • Om domaren/assisteranden måste utnyttja båtkommunikation till och från uppdrag, och restidsarvodet understiger 80 km enkel resa men uppdragstiden överstiger 6 timmar, utgår ett restidsarvode på 130 kronor.
  • Avståndet mellan orterna regleras genom KAK:s avståndstabell i de fall den går att tillämpa.