Information om förmedlarregistrering

Sammanfattning

Svenska Fotbollförbundets (SvFF) styrelse har beslutat att införa ett nytt reglemente för förmedlare (Förmedlarreglementet), vilket träder i kraft den 15 juni 2018 och då ersätter det nuvarande regelverket.

Förmedlarreglementet återfinns i dess helhet nedan:

Registrerad förmedlare

För att fr.o.m. den 15 juni 2018 vara behörig att utföra sådana förmedlaruppdrag som omfattas av art. 3.2 i Förmedlarreglementet krävs att du är registrerad som förmedlare hos SvFF. Den webbaserade ansökningstjänsten för registrering som förmedlare kommer att finnas tillgänglig fr.o.m. kl. 13.00 den 25 maj 2018. Ansökningsprocessen beskrivs nedan under "Ansökningsprocessen".

Registreringsavgiften för förmedlare uppgår till 15 000 kr årligen. SvFF är inte momspliktigt.

Certifierad förmedlare

Den som beviljats registrering som förmedlare och genomgått av SvFF särskilt anordnad förmedlarutbildning har rätt att i sin näringsverksamhet benämna sig: "Av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare" och/eller "Intermediary certified by the Swedish Football Association".

Fr.o.m. den 15 oktober 2018 får endast den som är "av Svenska Fotbollförbundet certifierad förmedlare" ingå förmedlaravtal med en spelare som ännu inte har fyllt 18 år.

Förmedlarutbildningen kommer att äga rum den 4 juni 2019 på Quality Hotel Friends, Solna. Utbildningsavgiften uppgår till 10 000 kr per deltagare. Information om hur du går till väga för att anmäla dig till utbildningen finner ni i dokumentet nedan:

Certifieringen är giltig i tre år. Mer information om innehållet i och hur man går tillväga för att anmäla sig till utbildningen kommer att publiceras på den här webbplatsen.

Ansökningsprocessen

Här beskrivs hur du går tillväga för att ansöka om registrering som förmedlare hos SvFF. Innan du påbörjar ansökan är det viktigt att du läser igenom Förmedlarreglementet i dess helhet.

1.Påbörja ansökan via följande länk:

https://formedlare.fogis.se/

2. Fyll i ansökningsformuläret och bekräfta din ansökan. Du kommer därefter att få inloggningsuppgifter till ansökningsverktyget mailade till den e-postadress som du uppgav i ansökningsformuläret. När du har tillgång till inloggningsuppgifterna kan du påbörja ansökan i ansökningsverktyget.

Observera att det kan ta upp till tre arbetsdagar innan du får tillgång till inloggningsuppgifterna.

3. Nedan finner du det förmedlarintyg som ska läsas igenom, skrivas ut, fyllas i och undertecknas av sökanden. Därefter ska det undertecknade förmedlarintyget laddas upp i ansökningsverktyget. Var noga med att använda det intyg som återspeglar din/bolagets verksamhet.

Förmedlarintyg för fysiska personer (PDF-dokument, 224 kB)

Förmedlarintyg för juridiska personer (PDF-dokument, 229 kB)

4. För att beviljas registrering som förmedlare måste sökanden ha ett oklanderligt rykte, dvs. inte vara dömd för ekonomisk-, sexual- eller våldsbrottslighet. Detta ska styrkas genom att sökanden laddar upp en kopia av sitt belastningsregisterutdrag i ansökningsverktyget. Läs mer om hur du begär ut ett belastningsregisterutdrag nedan.

Observera att belastningsregisterutdraget inte får vara utfärdat tidigare än två månader före det att din/bolagets ansökan om registrering som förmedlare ges in till SvFF.

Sökande som är medborgare i ett land som inte utfärdar belastningsregisterutdrag ska i stället ladda upp ett motsvarande intyg, vilket styrker att sökanden har ett oklanderligt rykte, i ansökningsverktyget.

5. Betala in den årliga registreringsavgiften om 15.000 kr. Betalningen görs direkt i systemet via betaltjänsten PayEx.

Observera att din ansökan inte kommer att behandlas innan du har betalat registreringsavgiften.

6. Ansökan kommer nu att behandlas av SvFF. Beslut om sökanden beviljats registrering som förmedlare kommer att meddelas per e-post. Om registrering beviljas kommer ditt namn/bolagsnamn och dina/bolagets kontaktuppgifter att publiceras på en förteckning som finns tillgänglig för allmänheten på SvFF:s webbplats.

7. Sökande som beviljats registrering som förmedlare ska innan han/hon/bolaget påbörjar arbetet som förmedlare teckna en ansvarsförsäkring som uppfyller de villkor som följer av bilaga 3 till Förmedlarreglementet. Förmedlaren är skyldig att senast 30 dagar från den dag ansökan beviljades inkomma med en kopia av försäkringsbrevet och verifiering på erlagd försäkringspremie till SvFF. Detta sker genom att dokumenten laddas upp i ansökningsverktyget.

Sökande som inte uppfyller detta villkor kommer att avregistreras som förmedlare och är inte längre behörig att utföra sådant förmedlaruppdrag som omfattas av art. 3.2 i Förmedlarreglementet. Läs mer om villkoren för ansvarsförsäkringen i bilaga 3 till Förmedlarreglementet.

Hur du går tillväga för att begära ut ett belastningsregisterutdrag

Belastningsregisterutdrag beställs enklast via följande länk https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/anvanda-registerutdraget-utomlands/. Använd utdraget 442.4. När du får tillbaka utdraget scannar du in det så att du senare kan ladda upp det i ansökningsverktyget.

Den normala handläggningstiden hos Polisen är cirka två veckor men kan variera beroende på rådande arbetsbelastning. Notera att vare sig Polisen eller SvFF kan prioritera eller påskynda ett enskilt ärende. Belastningsregisterutdraget skickas till din folkbokföringsadress med B-post (normal postgång ca 3–5 arbetsdagar).

Av Svenska Fotbollförbundet standardiserade förmedlaravtal
Om en spelare eller förening anlitar en förmedlare ska parterna, innan förmedlaren inleder sitt arbete, i skriftligt av SvFF standardiserat förmedlaravtal reglera det rättsliga förhållandet parterna emellan. Via länkarna nedan återfinns SvFF:s standardiserade förmedlaravtal avseende både spelar- och föreningsrepresentation.

I enlighet med Artikel 6 (punkt 7.) i förmedlarreglementet ska SvFF-ansluten förening, som biträtts av en förmedlare vid förhandling, skicka in det förmedlaravtal som ingåtts med förmedlaren till SvFF. Förmedlaravtalet skickas in via mail till formedlare@svenskfotboll.se.

Tidigare Förmedlarreglemente (1/4 2015-14/6 2018)

Den 1 april 2015 trädde Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare (förmedlarreglementet) i kraft. Förmedlarreglementet ersatte SvFF:s Reglemente för spelaragenter. Det nya reglementet – som följer FIFA:s " Regulations on Working with Intermediaries" – innebar bland annat att kravet på licens togs bort. I stället infördes ett system där den som ska agera som förmedlare, t ex mellan förening och spelare, ska kunna intyga sin lämplighet och där förmedlarmedverkan ska registreras hos berört nationsförbund.

Svenska Fotbollförbundets reglemente för förmedlare (PDF-dokument, 161 kB). (Observera att detta reglemente upphörde att gälla 2018-06-15.)

As required under FIFA's regulations on working with intermediaries, introduced on 1 April 2015, The FA is required to annually publish details of the following:

  • The single transaction(s) in which each registered intermediary was involved
  • The total payments made by clubs to registered intermediaries

Vänligen notera att det fr.o.m. det nya förmedlarreglementets ikraftträdande (15 juni 2018) införs ett nytt redovisningssystem av förmedlaruppdrag. Förändringen innebär bl.a. att förmedlare är skyldig att årligen senast den 1 mars, med början den 1 mars 2019, på sätt SvFF närmare anvisar, redovisa samtliga förmedlaruppdrag under närmast föregående kalenderår. Förändringen görs då det i det nuvarande systemet identifierats svårigheter att till fullo leva upp till de redovisningskrav som FIFA ställer på medlemsförbunden.

Frågor

Frågor besvaras av SvFF/Övergångar, 08-735 95 80 eller spelarovergangar@svenskfotboll.se