Disciplinnämnden

Disciplinnämnden, som består av kvinnor och män, utgörs av ordförande och åtta övriga ledamöter, vilka väljs vid SvFF:s ordinarie årsmöten.

Disciplinnämnden utövar prövningsrätt i dels bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar och dels tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler. Prövningsrätten inbegriper bland annat anmälningar från Riksombudet.

Disciplinnämndens beslut får, vad avser bestraffningsärenden enligt 14 kap. Riksidrottsförbundets stadgar, överklagas till Riksidrottsnämnden eller, vad avser tävlingsbestraffningar enligt SvFF:s tävlingsregler, till Besvärsnämnden.