Säkerheten i Allsvenskan och Superettan

Det ska inte enbart vara kul att gå på fotboll. Det ska också vara tryggt, välkomnande, säkert och stämningsfullt.
Till allt väsentligt är det redan så, men med våra 2,5 miljoner besökare över 480 matcher finns tyvärr också risk för oönskade individuella beteenden och händelser som föranleder åtgärder.
Så här arbetar Svensk fotboll för att du ska få en fin upplevelse när du besöker en arena i Allsvenskan eller Superettan:

REGELVERKET

Fotbollens regelverk speglar i mångt och mycket hur samhället ser ut i dag. Det skiljer sig inte i något avseende från det civila regelverket. Svensk fotboll är mån om att rättssäkerheten ska vara hög.

Om någon bryter mot fotbollens regelverk vidtar, precis som i övriga samhället, en rättsprocess för att se om och i så fall vilket straff som ska utmätas.
Svenska Fotbollförbundet omfattas av en disciplinnämnd och en besvärsnämnd, vars ledamöter är fristående från SvFF, som är satt att döma och behandla eventuella överklaganden.

Svenska Fotbollförbundets regelverk styrs i hög grad av Uefas regelverk, som i sin tur lyder under Internationella Fotbollsförbundet, Fifas, regelverk.
Om Fifa och Uefa gör korrigeringar i sina respektive regelverk är Svenska Fotbollförbundet skyldigt att följa efter och anamma samma regler.

Samtliga klubbar som är organiserade i Svenska Fotbollförbundet har till uppgift att delge sina medlemmar vilka skyldigheter respektive rättigheter de har. Klubbarna har också ansvaret för hur deras spelare, ledare och i möjligaste mån även supportrar uppför sig inför, under och efter en match.

Att bestraffa spelare och ledare för förseelser är upp till respektive klubb. Spelare och ledare bestraffas enligt Svenska Fotbollförbundets regelverk för förseelser i samband med match och rapporteras till disciplinkommittén. Även SEF, Svensk Elitfotboll, har egna bestämmelser som klubbarna gemensamt beslutat om, och som kan bli föremål för bestraffning i SEF:s gemensamma Disciplinutskott.

Supportrar kan bestraffas för brott mot fotbollens regler efter styrelsebeslut i berörd förening. Det högsta straffet som kan utmätas är avstängning från alla arenor i två år.
Gäller förseelserna på arenan brott mot lagen är det i stället polisen som skall ta vid, och klubben skall vara behjälplig i den mån det är rimligt och enligt överenskommelse med polisen.
Gäller det en anmälan för tillträdesförbud finns t ex en överenskommen rutin som säger att det alltid skall vara polisen som sköter detta, men klubben skall givetvis vara behjälplig med bevisning etc. Enbart i de fall ingen polis finns på plats skall klubben sköta anmälan själva, men på våra elitarrangemang finns alltid polis närvarande.

För incidenter som sker utanför arenan, alltså på allmän plats, är det ensamt polisens ansvar att agera. Då är det inte längre fotbollen som hanterar detta, utan då tar samhället över ansvaret.

INFÖR MATCH

I samband med en så kallad högriskmatch (framför allt derbyn eller där lagen från storstäderna är ena part) ankommer det på arrangerande förening att minst tio dagar i förväg kontakta berörda parter, såsom polis, kommunala transportföretag (till exempel SL i Stockholm), motståndarklubben, klubbarnas supporteransvariga (SLO, se nedan), arenaägare och räddningstjänst.
Dessa planeringsmöten sker oftast via telefon.

Polisen gör bedömningen hur stor ordningsstyrkan bör vara i samband med matchen utifrån antalet åskådare som förväntas komma och övrig information man har tillskansat sig.
Kommunala transportföretaget gör bedömningen hur åskådarna på ett lämpligt sätt bör slussas till och från arenaområdet, om det behövs sättas in fler bussar eller tunnelbanetåg etc.
Säkerhets- och evenemangsansvariga, SLO:erna, polis och arenaägarna informerar varandra om hur stämningen i samband med matchen kan tänkas bli och om det behövs vidtas särskilda åtgärder.

I specifika fall kontaktas även till exempel restauranger, pubägare och gallerior, som får relevant information och kan sätta sig i beredskap.

Kort kan man säga att regelverket består av TB (tävlingsbestämmelser), STB (särskilda tävlingsbestämmelser) samt elitfotbollsmanualen som ges ut av SEF (Svensk elitfotboll). TB och STB följer i stort Fifas och Uefas regler.
Dessa regelverk innehåller vad ett matcharrangemang ska innehålla i form av organisation, bemanning, arbetsuppgifter, arenastandard och krav på arenan. De beskriver arrangemanget från start till mål, kan man säga. Vilken roll och vilket ansvar arrangören har och vad gästande lag har för ansvar. Vidare hur man agerar vid avbruten match på grund av ordningsstörningar eller otjänlig väderlek.

Avvikelser från regelverket vid arrangemangen rapporteras av en delegat eller av domaren. Avvikelserna bedöms sedan av disciplinkommittén som utdömer påföljd eller friar. Dess beslut kan överklagas till besvärsnämnden. Idrottens högsta juridiska organ heter riksidrottsnämnden.

Mycket fakta och information hittills, men förklaringen till det är ganska enkel.
Lennart Petersson, före detta säkerhetschef vid Svenska Fotbollförbundet och aktiv i SvFF:s Säkerhetsgrupp, förklarar:
- En fotbollsmatch är i mångt och mycket en femtimmarsupplevelse. Du som åskådare åker hemifrån, tar dig en bit mat och en öl på vägen, får förhoppningsvis se en välspelad och spännande match och åker sedan hem.
- Skulle någon detalj på vägen klicka blir din upplevelse förstörd. Det är därför som alla vi olika aktörer som jobbar med det här är så noggranna med att det ska vara kvalitetssäkrat.

UNDER MATCH

Matchdagen, cirka tre timmar före kick off, samlas berörda parter igen till ett så kallat förmöte, som leds av Svenska Fotbollförbundets matchdelegat. Där går man igenom rutinerna ytterligare en gång och informerar också matchens domarkvartett om vilka förutsättningar som gäller på arenan, till exempel åskådarantalet, om det förväntas bli stökigt och om risker för olika ordningsstörningar.

Om vi tittar lite närmare på vad var och en som är kopplade till säkerheten gör under en matchdag ser det ut som följer:

SÄKERHETSANSVARIGE
Ser till att alla funktionärer har utrustning.
Planerar staketbygge.
Förbereder förmöte.
Förbereder ledningshytten.
Deltar på produktionsmötet.
Tar emot bortalagets representanter.
Tar emot match- och säkerhetsdelegaterna.
Leder, tillsammans med delegaterna, förmötet.
Placerar ut ordningsvakter, brandvakter och publikvärdar.
Utför kontroll av arenan, staket etc.
Öppnar arenan och har då fast position i ledningshytten tills den är tömd och utsidan är lugn.
Dirigerar entréerna och alla uppdragstagare (ordningsvakter, Publikvärdar, sjukvårdare, brandvakter och hundförare).
Samverkar med arenabefälet när det gäller inmarscher, ordningsstörningar och evakuering.
Samverkar med arenaansvarige när det gäller spärrvakter, städning, nycklar, bemanning av grindar för utrymning och övriga fastighetsåtgärder.
Delar i eventuellt matchmöte vid större ordningsstörningar eller vid andra anledningar som stoppat matchen.
Deltar i eftermöte, där alla ansvariga får tycka till. Säkerställer att lagen och domarna har kommit i väg utan hinder.

EVENEMANGSANSVARIGA
Sköter hur arenan skall se ut i form av skyltar mm.
Svarar för koordinering av ansvariga personer för biljettkassan, informatörer, mediehantering och evenemangsområdet.
Kontrollerar före under och efter matchen att arenan uppfyller servicenivån. Deltar på produktions- för- och eftermötet.

LÄKTARVÄRDAR
Sköter utsättning tillsammans med säkerhetsansvarig och publikvärdsansvarig.
Sköter utpostering vid entréerna i första hand.
Utför visitation.
Sköter utpostering på läktaren, insidan entréerna, vid kiosker och på planen.
Placerar ut sandhinkar och brandsläckare.
Hjälper publiken att hitta rätt på arenan.
Identifierar risker, hot och anmäler det direkt till säkerhetsansvarige.
Vid behov informerar publiken om ordningsregler och om uppkommit läge.
Hjälper till att tömma arenan.

BRANDVAKTER
Lägger ut brandslang.
Fördelar sig på läktarsektionerna.
Anpassar styrkan efter risk och hotbild.
Cirkulerar för att kontrollera papperskorgar etc.
Hanterar ev utbrända bengaler och säkerställer att ingen har skadats till följd av bengaler eller liknande.
Rapporterar på plats vid brandlarm.

ORDNINGSVAKTER
Sköter utsättning med säkerhetsansvarige.
Sköter utpostering vid alla entréer och spelaringång.
Kontrollerar säkerheten runt entréerna, staket, skräp och tillhyggen. Att allt är helt och att det inte finns någon risk för skador.
Kontrollerar logistiken i spelargången och ackrediteringen.
Utgör stöd till de som visiterar och till hundförarna vid insläppet. Tar över ansvaret från polis av inmarscherande supportrar.
Identifierar personer som är avstängda eller har tillträdesförbud.
Upprätthåller ordningen.
Ska vara behjälplig och informativ samt underlätta om supportrar vill ordna tifon.
Är utposterade på läktare och ska identifiera ordningsstörande besökare.
Samverkar med polisen.
Tömmer läktaren.

HUNDFÖRARE
Söker av arenan efter pyroteknik och medverkar vid visitation.

SvFF har också en matchdelegat på plats till varje match för att kvalitetssäkra evenemanget. Matchdelegaterna är 35 till antalet. Dessutom finns fem säkerhetsdelegater som kallas in till särskilda högriskmatcher, som till exempel ett Stockholmsderby mellan AIK och Djurgården eller ett Skånederby mellan Malmö FF och Helsingborg.

Matchdelegaterna observerar så att allt förlöper enligt planerna och att regelverket åtföljs.
Säkerhetsdelegaten, däremot, rör sig mer fritt på arenan och kan peka på och rapportera detaljer som inte följer regelverket.

SLO (Supporter Liaison Officer) har vi tangerat tidigare. Det är alltså en person som fungerar som en bro mellan supportrarna och klubbarna, och som ska hjälpa till att förbättra dialogen mellan parterna. Kort kan man säga att SLO informerar supportrarna om vilka beslut klubben har tagit och informerar klubben om supportrarnas åsikter.

Personen i fråga arbetar på uppdrag av klubben och ska i samråd med andra SLO-kolleger bl a bidra till att supportrarna följer riktlinjerna som fastställts gällande säkerhet samt tillse att supportrarnas intressen tillvaratas på bästa sätt.

Under matchen gör matchdelegaten observationer från sin plats på arenan. Säkerhetsdelegaten rör sig fritt, följer verksamheten och rapporterar vid behov till matchdelegaten.

EFTER MATCH

20-30 minuter efter slutsignal, då arenan normalt är tom, samlas berörda parter igen för att gå igenom vad som gick bra och vad som gick mindre bra. Matchdelegaten sammanfattar sina synpunkter och berättar om det finns något som föranleder en anmälan mot arrangören.
Efter match samråder även klubben med polisen för att summera evenemanget och se om det finns utrymmen för förbättring.

FAKTA OM SÄKERHETSLÄGET i Allsvenskan
(polisens siffror från 2013)

Antal matcher i Allsvenskan: 240
Totalt antal besökare i Allsvenskan: Drygt 1,7 miljoner.
Antal omhändertagna på eller utanför Allsvenska arenorna i samband med match: 309 (1,2 personer/match). Totalt har 129 tillträdesförbud utdömts, samt 56 arrangörsavstängningar.
Pyroteknik har förekommit i någon form i 25 av de Allsvenska matcherna, med andra ord spelades 215 matcher utan.

Polisens bedömning: Ordningsläget i Allsvenskan är i huvudsak gott, och endast 3 matcher har haft ett dåligt ordningsläge. Ytterligare 8 matcher har haft anmärkningar vilket renderat omdömet "mindre gott".
Därmed har 229 Allsvenska matcher av polisen fått ordningsbetyget "gott" eller bättre.

Så, det var i stort det hela. Hoppas du tycker att informationen har varit tydlig och att du fortsätter att besöka våra stämningsfulla arrangemang.

Fakta/Säkerhetsgruppen

Börje Sandgren, Umeå, ordförande
Göran Rickmer, Stockholm
Lennart Petersson, Nacka
Ola Rydén, SEF, Växjö
Mats Enquist, SEF, Uppsala
Stefan Johannesson, Elitdomarföreningen, Täby
Anders Sigurdson, säkerhetschef SvFF

Till gruppen adjungeras Bert Andersson (FS) med särskilt ansvar när det gäller utvecklingen av matchdelegatverksamheten.
Rose-Marie Frebran och Bert Andersson är utsedda till Förbundsstyrelsens rapportörer.