Land och stad


Den svenska fotbollen är en samlande kraft med starka rötter i såväl land som stad och med en bred förankring i samhället.

Fotbollen på landsbygden är i en rad olika avseenden mycket värdefull del av den svenska fotbollrörelsen. Huvuddelen av spelarna i fotbollens nationella representationslag är fostrade i landsbygdsföreningar, samtidigt som möjligheterna för barn och ungdomar att få träna och utöva idrott - även på små orter - är ett viktigt argument för många barnfamiljer när de väljer var de vill bosätta sig.

Fotbollen i storstäderna står inför en del utmaningar och vi vill skapa en bild och en medvetenhet kring urbaniseringens effekter på svensk fotboll i allmänhet och i storstadsföreningarna i synnerhet.