Svenska Fotbollförbundets CSR-projekt

SvFF strävar efter att göra skillnad i en positiv riktning lokalt och nationellt genom att fokusera på följande områden:

 • Att stärka SvFF:s samhällsengagemang genom att på olika sätt belysa det sociala ansvar SvFF tillsammans med medlemsföreningar tar och den samhällsnytta detta medför genom en god folkhälsa, ungdomsverksamhet, demokratisk fostran, jämställdhet och övrig social utveckling och tillhörighet.
 • Att stärka miljöengagemanget genom att alltid utvärdera miljövänliga alternativ i upphandlingar, att ta ansvar för den inverkan SvFF:s verksamhet har på miljön. Hållbarhetskraven ska kunna ställas utan att missgynna det ekonomiskt mest fördelaktiga alternativet.
 • Att stärka SvFF:s medarbetarengagemang genom att skapa en attraktiv arbetsplats som tar hänsyn till medarbetarnas individuella behov av utveckling och flexibla arbetsvillkor. Vidare ska SvFF investera i medarbetarnas hälsa för att bidra till en låg sjukfrånvaro.
 • Att stärka engagemanget hos SvFF:s övriga intressenter genom att tillse en god transparens i verksamheten, verka för solidaritet och mot diskriminering, att arbeta för demokrati och delaktighet samt att försäkra sig om god rättssäkerhet gentemot medlemsföreningar. Vidare ska SvFF verka för utökade och fler samarbeten med sponsorer för att på så sätt stärka det sociala och miljömässiga ansvarstagandet.

Jämställdhet

SvFF har en särskild jämställdhetsplan utifrån genusperspektivet som omfattar föräldraskap, sexuella trakasserier, vid rekrytering och för att tillse att inga osakliga löneskillnader mellan män och kvinnor finns. Lönekartläggning görs vart 3:e år enligt lag. SvFF styrelse består av två kvinnor och fem män. På tjänstemannasidan är tre kvinnor och fyra män avdelningschefer.

Mångfald

SvFF:s kansli ska vara en arbetsplats där olikheter i samspel är en tillgång. SvFF:s personalpolitik ska stödja mångfaldsarbetet genom att bland annat tillse lika rätt till karriärmöjligheter, lika rätt till kompetensutveckling, möjlighet att kombinera arbete och föräldraskap, inga löneskillnader som beror på könstillhörighet eller särbehandling utifrån denna policy, vid rekrytering ska alla sökande värderas efter kompetens, arbetsplatsen ska vara fri från trakasserier och lokalerna är tillgängliga för medarbetare, förtroendevalda och intressenter med funktionshinder. SvFF strävan är att skapa insikt hos samtliga medarbetare om vilket värde mångfald och blandade grupper kan ha för en arbetsplats, oavsett kön, etnisk bakgrund eller religionstillhörighet.

Anti-rasism

"Alla är olika, olika är bra" heter ett nyuppstartat projekt vars syfte är att sätta fokus på allas rätt att vara med och allas lika värde, och att svensk fotboll visar en enad front mot diskriminering, kränkningar, främlingsfientlighet och rasism. Fotbollen ska i ord och handling beivra rasism, sätta en gräns för och förebygga rasism. Arbetet är ett långsiktigt värdegrundsarbete som kommer manifesteras särskilt under 2015 och inbegriper hela fotbollsrörelsen.

Landslagets Fair Play Trophy

"Landslagets Fair Play Trophy" är en av Sveriges största inomhusturneringar i Futsal (inomhusfotboll) och är öppen för alla skolor i årskurs 6. SvFF genomför turneringen tillsammans med Svenska Skolidrottsförbundet. Syftet är att främja ungdomsverksamheten genom fotboll och "rent spel" på och utanför spelplanen samt att stärka gemenskapen i klasserna och hitta nya verksamhetsområden där alla kan vara med. De deltagande klasserna arbetar gemensamt i klassen, utanför planen, med frågor kring bland annat rent spel, värdegrund, delaktighet och ansvar. Materialet kommer från Svenska Skolidrottsförbundets "Unga leder unga".

"Fair Play" betyder ärlig, schysst och hjälpsam - och är turneringens motto. I stället för gula och röda kort får man i den här turneringen grönt kort om man uppträtt extra sportsligt. Med "Fair Play" menas också att alla ska ta avstånd från fusk, våld och mobbing - inte bara på fotbollsplanen utan också i skolan och i umgänget med kompisarna. Men framförallt betyder ett deltagande i "Landslagets Fair Play Trophy" att man har kul tillsammans. Även om alla spelar för att vinna, så vinner vi något extra om alla från början spelar schysst. En god förlorare kan vara en större vinnare än vinnaren.

Spelarutbildningsplan – för barnens bästa

SvFF har utvecklat en spelarutbildningsplan som uppfyller Riksidrottsförbundets (RF) idéprogram – att idrott för barn ska vara lekfull, allsidig och bygga på barnens egna behov och förutsättningar och att hänsyn till variationer i utvecklingstakt ska tas. Alltför att ge bästa förutsättningar till långsiktig prestationsutveckling. Målsättningen är att få barn och ungdomar att fortsätta spela fotboll, även efter den kritiska åldern då många barn slutar att idrotta.
Synsättet som genomsyrar spelarutbildningsplanen bygger på ett barnrättsperspektiv. Barnets bästa sätts alltid i första rummet och utgångspunkterna är barns rättigheter och lika värde. I planen tas också h��nsyn till barns mognadsnivå för att träning och match ska anpassas till deras fysiologiska, psykologiska och sociala förutsättningar.

Lärande i fotboll utifrån ett barnrättsperspektiv innebär en utmaning ledarskapsmässigt. Barn och tränare befinner sig i skilda idrottsvärldar och har olika uppfattningar om vad som är värdefullt, något som påverkar bland annat förväntningar och beteenden. Barn vill ha roligt, lära sig saker och ha varierade träningar. Samtidigt vill de att tränarna hjälper dem att vara fokuserade och skapa förutsättningar för ett lärande.
Barnets bästa innebär att få möjlighet att påverka sin egen situation. Det kan handla om att få bestämma om något på träningen, till exempel att en övning ger möjligheter till ett självbestämmande, vilket påverkar den inre motivationen eller att barnen får möjlighet att berätta vad de tycker och tänker – att någon lyssnar på deras åsikter och tar dem på allvar.

Barn uppskattar och har behov av en positiv idrottsmiljö där de kan känna sig trygga, en miljö där de inte känner rädsla för att få kritik eller bli negativt bedömda för sina prestationer. Det handlar lika mycket om tränarens förhållningssätt som lagkamraternas.
Idrottslig prestation kan innebära trygghet eller otrygghet beroende på tränarens handlande. Inget barn ska behöva bli diskriminerat på grund av prestationsnivå. Alla ska behandlas lika oavsett mognad. I en positiv idrottsmiljö tas hänsyn till barnets mognad och behov, till exempel känslan av trygghet. I den miljön får barnen också möjlighet att utvecklas både idrottsligt och socialt.

SvFF:s Landslagets Fotbollsskola

Landslagets Fotbollsskola är Sveriges största fotbollsskola och en del av svensk fotboll. Landslagets Fotbollsskola startades av SvFF för att fler ska få möjlighet att pröva på fotboll och upptäcka hur kul det är med fotboll. Idag är fotbollsskolan en av SvFF:s mest prioriterade områden. Inför varje år utbildas ett stort antal unga ledare i fotboll och ledarskap för barn.Landslagets Fotbollsskola

Konceptet Landslagets fotbollsskola har funnits i 10 år och går in på sitt 11:e år. Drygt 594.000 barn har deltagit genom åren under överinseende av 70.000 ledare. Det innebär att det varje år är drygt 55 000 barn/spelare som drar på sig den blågula tröjan för att vara med i Landslagets Fotbollsskola.

Fotboll i skolan/Fotboll i grundskolan

SvFF, specialdistriktsförbundet och föreningarna verkar för att "Fotboll i skolan" ska leda unga fotbollsspelare framåt i deras utveckling, dels som fotbollsspelare, men också som människa.
Utbildningen ska stimulera till ett livslångt intresse för fotboll som spelare, ledare eller tränare, men framförallt att ungdomar får uppleva och älska fotboll så länge som möjligt. Fotboll i skolan ska ses som ett komplement till föreningarnas verksamhet, där huvuddelen av fotbollsutövandet bedrivs.

Syftet med fotboll i grundskolan är:

 • Ta tillvara fotbollsintresset hos flickor och pojkar samt att utveckla elevens färdigheter och kunskaper i fotboll.
 • Ha en positiv inverkan på hela skolarbetet, vilket naturligtvis ska komma i första hand.
 • Lära eleven att ta ansvar för både sina studier och sin egen träning.
 • Verka för "Fair Play" i hela skolan.

Specialdistriktsförbunden (SDF) utfärdar certifiering av grundskolor med fotbollsprofil. Avsikten med certifieringen är att säkra kvaliteten vid de grundskolor som erbjuder fotbollsprofil. Certifierad skola förbinder sig att årligen lämna verksamhetsrapport till SDF samt delta i SDF anordnad fortbildning. Certifierad blir den grundskola som erbjuder följande förutsättningar och innehåll i profilämnet fotboll.

 • Studieplan - samtliga elever ska erhålla ett ex. av Fotbollens arbetsbok i grundskolan. Arbetsboken blir vägledande för fotbollsundervisningen.
 • Träning/undervisning - profilämnet fotboll omfattar minst 2 lektionspass á 60 min/vecka under hela läsåret.
 • Instruktör - ansvarig instruktör planerar, genomför och utvärderar verksamheten samt ska ha genomgått SvFF:s tränarutbildning lägst Diplomkurs Bas alt. gamla U3 eller Steg 2.
 • Samverkan - skolan ansvarar och inbjuder till samverkan mellan skola och de föreningar eleverna representerar.

SvFF:s Knäkontroll

KnäkontrollGenom ett samarbetsprojekt mellan SvFF, SUSU Idrottsböcker och Folksam erbjuds ett enkelt träningsprogram på 10-15 minuter, vilket kraftigt minskar risken för allvarliga knäskador hos flickfotbollsspelare. Nu finns träningsprogrammet "Knäkontroll" som en gratisapp för smartphones. Allt för att så många flicklag som möjligt ska kunna ta del av övningarna.

Appen "Knäkontroll" innehåller mer än 30 filmade övningar som är enkla att genomföra, och som vid regelbunden träning ger ökad stabilitet kring knä och bål. "Knäkontroll" riktar sig främst till fotbollstränare men även till aktiva och föräldrar. I appen kan man även läsa om forskningsstudien och få nyheter kopplade till träning och idrottsskador. Appen "Knäkontroll" är gratis och finns tillgänglig för Android och iPhone.

Knäskador är vanliga inom fotboll och allvarliga knäskador är tre gånger vanligare hos unga kvinnor jämfört med jämnåriga män. Varje år anmäls cirka 800 knäskador från dam- och flickfotbollen till Folksam. I åldrarna 13-17 år ersätts drygt 100 fotbollstjejer årligen för knäskaderelaterad invaliditet, det vill säga bestående besvär.

Tidigare studier har visat att det är mycket svårt att minska antalet knäskador. Men 2011 presenterades den unika studien "Knäkontroll" som togs fram på initiativ av Folksam och SvFF. Studien bygger på SISU Idrottsböckers material "Knäkontroll – Förebygg skador, prestera bättre".

De som använde övningarna från "Knäkontroll" hade hela 64 procent lägre risk att drabbas av främre korsbandsskada jämfört med kontrollgruppen. Spelare som tränade programmet minst en gång i veckan under säsongen drabbades dessutom bara av hälften så många akuta knäskador totalt sett.

Karat 24 – ni är guld värda!

SvFF arbetar sedan ett antal år tillbaka med en elitsatsning på kvinnliga tränare. Antalet aktiva kvinnliga tränare minskar, likaså antalet kvinnor som genomgått tränarutbildning. Syftet med satsningen är att tillvarata erfarenheten från våra elitspelare och förbereda elitspelare (aktiva och fd) för tränaruppdrag. I förlängningen ska det leda till att SvFF ska få fler kvinnliga tränare inom sin verksamhet. Arbetet genomförs baserat på mentorskap och aktiviteter för att kunna ge förutsättningar och erfarenheter som underlättar steget in i svensk fotbolls elitverksamhet och tränarutbildning.