Strategi för svensk fotboll 2018-2022

Förslag till Mål och strategi för svensk fotboll 2018-22

Arbetet med svensk fotbolls strategi 2018-2022 har tagit sin utgångspunkt i strategidokumentet för 2013–2017, samt förslag från Ordförandekonferensen 2017 och svensk idrotts arbete inom ramen för "Strategi 2025".

Under hösten 2017 har rådslag kring strategin genomförts i samtliga 24 distrikt, där föreningar och enskilda medlemmar av fotbollsfamiljen, men även kommittéer och intresseorganisationer har kommit med inspel. Runt årsskiftet har alla intressenter i svensk fotboll haft möjlighet att ge sina synpunkter via radslag@svenskfotboll.se i en remissrunda.

Förbundsstyrelsen föreslog därefter en reviderad version av Strategi för svensk fotboll 2018–2022, som förbundsmötet fastslog den 24 mars 2018.

Planen sträcker sig fram till och med 2022. Efter förbundsmötets beslut om strategin, vidtar arbetet med att ta fram konkreta styrtal samt tydliggöra ansvar och tidplaner.