Beslut i Besvärsnämnden 10 oktober 2014

Beslut i Besvärsnämnden 10 oktober 2014 i ärende 003/2014-2015

Efter genomgång av handlingarna i ärende nr 003/2014-2015, avseende överklagande från IFK Malmö, och efter överläggning meddelar Besvärsnämnden följande

BESLUT

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) härden 29 augusti 2014 beslutat att lämna IFK Malmös begäran om att en automatisk avstängning av en spelare i laget ska upphävas eller senareläggas. IFK Malmö har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden.

Enligt 54 § fjärde stycket Svenska Fotbollförbundets stadgar krävs prövningstillstånd för att Besvärsnämnden ska ta upp ett ärende till prövning. Sådant tillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser.

Besvärsnämnden finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i detta ärende.

Disciplinnämndens beslut den 29 augusti 2014 står därmed fast.

Besvärsnämndens beslut får senast den 24 oktober 2014 överklagas hos Riksidrottsnämnden (adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm). För att Riksidrottsnämnden ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.