Beslut i Besvärsnämnden den 10 oktober 2014

Beslut i Besvärsnämnden den 10 oktober 2014 i ärende nr 008/2014-2015

Efter genomgång av handlingarna i ärende nr 008/2014-2015, avseende överklagande från Athletic FC United, och efter överläggning meddelar Besvärsnämnden följande

BESLUT

Svenska Fotbollförbundets Disciplinnämnd (Disciplinnämnden) har behandlat Umeå FC:s protest om att Athletic FC United deltagit med obehöriga spelare under matchen mellan Umeå FC och Athletic FC United den 7 september 2014. Disciplinnämnden har den 24 september 2014 beslutat att tilldöma Umeå FC segern i matchen med 3-0 i Umeå FC:s favör. Disciplinnämnden har även ålagt Athletic FC United en administrationsavgift om 2 000 kr. Athletic FC United har överklagat Disciplinnämndens beslut till Besvärsnämnden.

Enligt 54 § fjärde stycket Svenska Fotbollförbundets stadgar krävs prövningstillstånd för att Besvärsnämnden ska ta upp ett ärende till prövning. Sådant tillstånd får meddelas endast om det är av vikt för den framtida regeltillämpningen att ärendet prövas, eller om det finns synnerliga skäl för en sådan prövning, såsom att det förekommit grovt formfel vid handläggningen av ärendet eller att beslutet fattats i strid med eller utan stöd i gällande regler och bestämmelser.

Besvärsnämnden finner inte skäl att meddela prövningstillstånd i detta ärende.

Disciplinnämndens beslut den 24 september 2014 i dess protestärende nr 00:2014:3 står därmed fast.

Besvärsnämndens beslut får senast den 24 oktober 2014 överklagas hos Riksidrottsnämnden (adress: Riksidrottsförbundet, Idrottens Hus, 114 73 Stockholm). För att Riksidrottsnämnden ska ta upp ärendet till prövning krävs enligt 15 kap. 2 § Riksidrottsförbundets stadgar dels prövningstillstånd, dels att klaganden betalar en avgift om 1 000 kr.